םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה


תילטיגיד תוברת-תתב םיתצמותמ םינויע

רונג יבא

התויה תורמל הרפה לא שחכתה יובואקה
,סוסב רחב אוה .וקוסיע אשומו ומשמ תיצחמ
תושוחת ךילוהל ידכ ,ולש המרופטלפה תמהב
הרפה .םיברועמ תויהל םישקבמה םיפוצ לא
םדאל בלכהש המ איה ןוזמה םוחתב םדאל
.םיאנת אלל הביחה םוחתב
הנושאר הנמכ ו'יצפראקב רבכ תפתתשמ איה
הנמ .ןאזמרפ יבבשב הבטימב תרטועמה
לבא ,םיגד קר היהת הידעלב תירקיע
תברועמ היהת איה ,לכוא-לכוא שקבתמשכ
םיטרזדבו וני'צופקב םג ךכ .תבייוחמו
.םהינימל
תא ןוחבל יואר ,הלש יטסינימפה טביהב ןויעל
.רושה ןיבל הניב ספתנה לדבהה
,םיגולנא םיניינע לע ילטיגיד ןויד םייקל הסננ
,םהניב הערמה תודשו םילטיגיד םיניינע לע
תרמוחב אל יכ םא תוניצרב תאז השענ
.םיקתממ יבבוח ונחנאש ןוויכ ,רתי

(82k) הרפל הסינכ

ינורטקלא ראוד ,םיטרפ :רונג יבא
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ