השלולית

םזילנרו'ג וינל רבעמ

השדח רתוי דועה תונותיעה לש התדלוה
(The birth of way new journalism)

רנטיווק עושו'ג
.1995 ילויב 20-ב Hotwired - ב הנושארל םסרופ הז רמאמ


םירבד המכ שיש םיעדוי ירה םתא ,בוט
.תונתשהל םיביח ויהיש

.לשמל ,תונותיעה

ןשוימ רצומ לש הלתשה לע רבדמ אל ינא
,םלוכש המ ךרעב הזש ,שדח םוידמב
םישוע ,ללכהמ םיאצוי המכ טעמל
םיניזגמו םינותיעב הסומע תשרה .וישכע
ריינה יססובמ םינכתה תא םיחקולש
והז) .שדחמ םתוא םירצפשמו םהלש
המכ הלת .תויראשל ןווקמה חונימה
ןהילא קיבדת ,ץוחב םש םילימ תואמ
םישנא ילואו ,טסקטרפייה ירושיק המכ
.(הז תא ולכאי

המ .הז תא לכאנ אל ונחנאש ןבומכ
?םילבמט ,ונחנא

.תושפיט אל תולודגה הידמה תורבח םג
?ןאכ ןהש םיבשוח םתא המל
לש רואל האצוה תולעמ שילש ינשל בורק
הספדהה תואצוה ןה ןיזגמ וא ןותיע
הצפההו (סופד תונוכמ ,ויד ,ריינ)
תא קתננ םא .(ראוד ,םישנא ,תויאשמ)
הצפההו הקפהה תואצוהמ םינכתה
סינכנ .רבודמ ףסכ ימוכס הזיאב הארנ
רושעה ףוס דעש תורשפאה תא האוושמל
.תשרה לע םדא ינב ןוילמ 100 ויהי
תא הלאה םישנאה ינוילמל ןת ,וישכע
הבתכ לכל טנס 3 םלשל תינכטה תלוכיה
ויה שיא ןוילמ קר םא .םיארוק םהש
.וא לע םייטה לש הבתכ ,חיננ ,םיארוק
דואמ רהמ .$ 30,000 הז ,ןוספמיס .י'ג
.יתימא ףסכ לע רבדל וליחתי

הידמה תורבחל םיקוקז םיבתוכה םויה
תוקיזחמ ולא תורבחש םושמ תולודגה
שממתי ובש עגרב לבא .הצפהה יעצמאב
ןטק ףסכ תרבעה לש טרדנטס
םימרוגה לש םוקימה ,טנרטניאב
לוז תויהל ליחתמ הז .הנתשי האוושמב
םא זא ?ןוכנ ,םינומהל ל"ומ תויהל
הדובעה ימכסה לש םייפסכה םידדצה
ולכוי םיבתוכה ,םיקפסמ ויהי אל
,םמיע םיחקול ,םמצעב תשרב םסרפל
ישנא .םהלש םיארוקה תא ,שחנל רשפא
תדוקנ ילעב םירופיסה ירפסמו תושדחה
םינתינה םירצומ ,תידוחייה טבמה
תא ביתכהל ולכוי ,ינומה קווישל
.םיאנתה

רשק ןיא וילע רבדמ ינאש יונישל לבא
ינאש יונישה ,השעמל .ףסכ תיישעל
רבדמ ינא .ףסכמ רתוי לודג וילע רבדמ
,ומצע תונותיע גשומב יתוהמ יוניש לע
חווידה תדובע תא םישוע ונא הב ךרדב
עיגמש יונישה .רוביצל עדימה תשגהו
וניארש המ לכמ רתוי יתועמשמ היהי
לוכי ;םזילנרו'ג וינה לש ותדלוה זאמ
ינכפהמ רתוי וליפא היהי אוהש תויהל
ילכ תא ואר :הזכ תויהל בייח אוה .ונממ
.םילבקמ ונאש הדובעה

"םזילנרו'ג וינה לש ותדלוה" רמאמה
(The birth of the New Journalism)
תומכסומה תא קסיר ףלוו םוט תאמ
תייה םא .חווידה גשומ יבגל תומייקה
בייח תייה ,אטיב ףלווש תונויערל חותפ
םויה דע דמלנ אוה .רמאמה תא אורקל
הזש עבק ףלוו .תונותיעל רפס יתבב
לכ) תודבועה םע טעמ עשעתשהל רדסב
בוט היה הז .(רמוחב טלש בתוכה דוע
אל בתוכה דוע לכ) ידוחיי לוקב רבדל
תחקל בושח היה הז .(ץופ םתס היה
דוע לכ) םישדח םירבד תוסנלו םינוכיס
.(ארוקל ךרע םהב היה

,םילכ ידמ טעמ ויה ותרובחו ףלוול לבא
המ וניימד קר .םמצעל סומחל ,תיסחי
םע תושעל םילוכי ויה ולאה םיאנותיעה
טסקטרפייה ירושיק םע ,לוקו ואדיו
תונותיע ,ןכ .תולובג רסח ספ בחורו
לש רתויב םיבוטה םילכב תשמתשמש
לשו !וידרה לשו !טרסה לשו - ןמורה
- !תתשורמ תרושקת לשו !םור .יד.יס
.םירופיס רפסל ידכ

וינה תא תונשל םיכלוה אל ונחנא
םתא - ותוא חתפל אלא םזילנרו'ג
ותוא תחקל םיכלוה ונחנא - םיניבמ
.םזילנרו'ג וינל רבעמש הז :שדח דמימל
םיטסילנרו'ג-וינה ,םה הפיא זא
םיעשעתשמ ,ץוחב םש םה ?םישדחה
םישפחמ ,םילכה תא םיקדוב ,םתאנהל
םייגולונכטה םיונישב שמתשהל םיכרד
תלוכי תא רפשל ידכ םיילקידרה
הז תא תוארל םילוכי םתא .רופיסה
םירבד תוארל רשפא וישכע רבכ .תשרב
םירתאה בורל .אלש םירבדו םידבועש
םע רבד םוש ןיא הלאה םיינשדחה
אל יסאלקה ןמורל םג ,ינש דצמ .תונותיע
.היה

תונותיעב דובעל םיבייחש םירבד המכ
:השדח רתוי דועה

עשעושמ ינא .העתפהה טנמלא
לע תושדח תונומת 10 הלעמ פייקסטנשכ
השולשב תורתוכ ומכ הז .ילש ךסמה
התפמו יניע תא ספות והשמ :םידמימ
יתוא ךשומ והשמ .דוע שפחל יתוא
לבקל ידכ רתוי קומע רודחלו סנכהל
והשימ - ררחשו קלקה ,עבצה .עדימ
.םדוק תעדי אלש והשמ ךל רפסי

ויהיש דע :הזב הדונ ואוב .ריהמ רופיס
הז ,ההובג תודח םע םישימג םיכסמ ונל
םירופיס .ךסמהמ אורקל חירסמ יד ןיינע
רופיס יל רפס :הלצהה םה םיריהמ
לש דחא ךסמ - םילמ 250 ,חיננ ,ב יטמרד
.טסקט

רתוי ימיטניאו ידיימ היהנ לוקה .לוק
בתכהמ הפצמ התא .תנווקמ תרושקתב
ןכוס היהיש (ןיזגמ/ןותיעה וא) ךלש
.וב חוטבלו תוהזל לכותש לוק ,םכח
תובותכ יטרואית ןפואב תוחפלו רחאמ
קלח ויהי ונלש ינורטקלא ראודה
חלתשהלו בהלתשהל םג לכות ,טידרקהמ
תיאנותיעה הדיחיהש רמוא הז .בתכב
יתדבוע סיסב םע ,ינגרוא בצמב םיקתת
יתלב ויהי תונטק תויועט .הנתשמ
ןוקיתל תונתינ ויהי ןהו רחאמ תוחלסנ
בוט "ריכת" םג התא .תיסחי תולקב
.בתוכה תא רתוי

םשו הפ השילג .טסקטרפייה ירושיק
תא אוצמל ידכ קר תועש שולש ךשמב
רתאב ,ךוותמ אלל ,םומהו לבלובמ ךמצע
.ןבלה תיבה לש תונותיעל תועדוהה

לודגה ואוש קוטה .תידיימ הבוגת
לש הזה שוקשקה םע ונרמג .םיימשבש
תונבל לכות ."בוחרהמ ןטקה שיאה"
רושיק ידי לע רופיסה ךותל רשי הבוגת
החישה ץורע ,המיאתמה ןוידה תצובקל
.םיאתמה םידיקפתה יקחשמ רוזא וא
םינויד תרשרשל ףרטצהל לכות
ליחתהל וא - רופיסה לע רבדלו תחתפתמ
וכרעב וטיעמת לא .השדח תחא ךמצעב
ינאשכ בוט יכה דמול ינא .הזה ילכה לש
והשימ םע עדימ לע החיש לבא ,ארוק
טולקל הבוט תוחפ אל ךרד איה רחא
.עדימ

תא חצפל וחילציש םישנאהש רעשמ ינא
םילכב שמתשהל רתויב הבוטה ךרדה
ולא ויהי תונותיע יכרצל הקינעמ תשרהש
,םידלי רמוא הזו .דיספהל המ םהל ןיאש
.רוחבל םילוכי אלש ולא ,םיטנדוטס
תא םהל שי .ץוחב םש םיאצמנ םיפלווה
.םייתניב ...המבה תא אל לבא ,םוידמה

לש תונותיעל רפסה תיבב דמלמ ינא
םיאצומ ונא .היבמולוק תטיסרבינוא
.טנרטניאב שומיש ךרד םישדח םירופיס
ונלשמ רמוח םסרפל ליחתנ בורקב
ונחנאש םיטנדוטסל יתרמא .רתאב
םינכת םוש ונל ןיא ;ספאמ םיליחתמ
רתא אוה ונל שיש המ לכ .שדחמ רצפשל
קחשל לוכיש םיבשחמ ערפומ ,טנרטניא
ומא תפש התיה וז וליאכ HTML םע
ךיא .ףוסניאה דע סרפתמש קיר חטשו
דובעי והשמ ?דבוע המ ?ותוא אלמנ
?ללכב

ילוא" :יתוא לאש םיטנדוטסה דחא
םוקמב לוגע וא יטפילא תויהל לוכי דומע
שמתשהל םיבייח ונא םאה ?עבורמ
"?הרופאטמכ דומעב

.הבושתה תא אצמנשכ םכל הלגא ינאינורטקלא ראוד ,םיטרפ :רנטיווק עושו'ג

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ