םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה


תשרב ילארשי סקס ןיא המל

?תימואל תוירחא ?םייסקס םילארשי םירתא ןיא המל
ויצמאמ תורמל ?ןויצב בשויה םעה לש תיעבטה ותועינצ
לכ אל טושפ ונחנא .אלש הארנכ ,ךוניחה דרשמ לש םינכה
ונבשחש ומכ םילודג ךכ
ןור ביבא

םוריע תונומת ןיא המל" םילאושש ינפל
ךירצ ,"?םילארשי םירתאב סקסו
םוריע תונומתב ךרוצ שי םאה" לואשל
ימ לכ "?םילארשי םירתאב סקסו
רפסמ הלעי אשונב טעמ קמעתיש
:תוירשפא תובושת

תוירלופופה הלדג ךכש ןוויכמ ,ךירצ .1
הובג הרידח םדקמ לעב אוהו רתאה לש
תא המגודל חקינ .שופיחה יעונמל רתוי
הנושארה הרושבש ,שממ הז HTML ףד
יעונמ ."סקס" הלמה העיפומ ולש
םנמא םירתאמ םייתועמשמה שופיחה
תא םתנבה לבא ,דבלב תילגנאב טסקט
.רסמה

טנרטניאה תשרש ןוויכמ ,ךירצ .2
תאו הבשחמה שפוח תא תלמסמ
תומודקה תועידה ילבכמ תוקרפתהה
םא) םלוע יצח .םימכסומה םירקשהו
קקותשמ (דיורפ תסריגל םינימאמ
םע קיפסמ זא ,םיפוצח םיידשב תוזחל
.םינפה תודמעה

שושנה
םירתא יפלא שיש ןוויכמ ,ךירצ אל .3
הרוחסה תא הווארל םיגיצמש םלועב
תדוקנ לעב והשמ הניא טנרטניאה .וזה
רתא - ןאכמו תיפרגואיג תוסחייתה
הז המ .ןאכ םקוה וליאכ ל"וחב םקוהש
ויהי םיציצהש ךירצ המל ?הנשמ
?םילארשי

אצי ךכ םגש ןוויכמ ,ךירצ אל .4
לכש ,המיז תצרשמ לש םש טנרטניאל
םייניע ינוילימל קפסל איה התילכת
הלטציאב םייפרגונרופ תוארמ תובער
טירטס-לווה לש רתאל סנכא ברעה" לש
."ק"דסאנב שדח המ תוארל לנרו'ג

םידדצמה .תויתימאה תובושתל התעו
הביסמ .il םויסב םיידש םישקבמ
ימ תא .טנרטניאב ללכ הרושק הניאש
תא - םוריעב תוארל םכתא ןיינעמ
?הפיחמ הנורש תא וא דנליז וינמ ליסס
תמרמ יחצ תא וא קביווקמ ןארטרב תא
תינימ המחג לכ לש הסיסבב ?ןורשה
,יגולוכיספ והשמ םג הארנכ אצמנ
רשאכ חומה תא רתוי ררועמה
רכומ תינימה תועמשמה לעב טקייבואה
תועידי" רוכמל יושע וז הביסמ .רתוי
וב םויב םיקתוע ןוילימ 8 "תונורחא
לש התנומת תא ירוחאה ורעשב םסרפי
5 תמועל) הפוגל הרוע קרשכ יבשת העונ
יבשות רפסמכ - דבלב םיקתוע ןוילימ
הנומת םוסריפ םע - לארשי תנידמ
.(ןוטס ןורש לש הליבקמ

זהבה
טקייבואב תויהל הכירצ תוילארשיה
םג וז .חראמה רתאה תוהזב אלו
טנמלאה תורדעיהל תיתימאה הביסה
קוידב .םילארשי םירתאמ ילאוסקסה
תוארמב םיליגר ונניאש הביס התואמ
.םירחא תרושקת יעצמאב םג הלאכ
התיה אל םלועמ ,יתובר ,היפרגונרופהו
הרקמב ומכ היפרגואיג לש ןיינע
לע החילס) לדוג לש ןיינע לכה .ונינפלש
עצוממה הבשות רובע :(תואשילקה ףצר
דנלטרופ ריעה ,לשמל ,ימאימ לש
םלוכל םנמא .ךשוח ירהל רבעמ תאצמנ
- םדא ןב לבא ,רלוד ותואו אישנ ותוא
תודוה ,ןכל ...הקוחר הז המ דנלטרופ
,ב"הרא לש םיילטנניטנוקה הידמימל
תנומסתמ םילבוס םש םיחרזאה ןיא
לעמ ריסמה רבד ,"הנטקה הנידמ"ה
ילושכמ תא הפישח תובאת תורענ
.(ןייצל שי ,םיילמרונה) השובה

,תובר םישנ :ךכ תאז תוארל רשפא
הטלחה רשוכ תולעבו ןשפנב תורגוב
ןפוג תא ףושחל תולגוסמ ,יאמצע
לבא .םיחוור תקפהל ימיטיגל יעצמאכ
תופידעמ ןה ,ונתיאמ דחא לכ ומכ
םש ,ןתדלוה םוקממ קחרה תאז תושעל
תיתרבח הייעב רצוויהל הלולע
םא וליפא .םיבורקה םירבחלו החפשמל
תא ךונחל טילחת תג תיירקמ שוש
,הלוטמב הלש םוריעה ימוליצ תריירק
תרחמלש םישדחה הינכש לכ לע הקזח
ורשקתיו) בוחרב הילע ועיבצי םויה
לע םהל רפסל תג תיירקמ םהירבחל
,ימאימ תדילי שוש התיה ול .(אלפה
.הילאמ תמלענ היעבה התיה

טלי
תירקיעה הביסה ,וצרת םא ,וזו
ונחנאש תונמדזהבו .תורדעיהל
תחידב - ךכ לכ םייטקרוק ילקיטילופ
רחמ רפסל ולכותש השדנד טנרטניא
השאהש םיעדוי ךיא :הדובעב םכירבחל
?ךפיהל אלו טנרטניאה ינפל האצמוה
,ךופה בצמה היה םא - דואמ טושפ
.חצמב םקוממ היה ישנה הזחה

ינורטקלא ראוד ,םיטרפ :ןור ביבא

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ