םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה


לש ליבומה רצומל שדקומה ,"תונולח" ןולעה
רתא לע ץילממ ,טפוסורקימ תנוטנטקה הרבחה
תלת תועיסנ דרשמ" הנוכמה טפוסורקימ
לוכי וב 'ץלגתמהו ,"הידפסקא" והז ."ידמימ
םירטוזא םירתא לע עדימ לש בחרנ ןווגמ אוצמל
ואדיו ינועטק ,תונומת ללוכ ,םלועב תוחפו רתוי
,לשמל ,ךכ .תולעמ 360 לש ואדיו תומרונפו
שדקומה דומעב תאצמנה םכינפלש הנומתה
:םי תבו הילצרהל

שיפסל'ה
רקובה ,הילצרה
ךייש םוליצה .ןב ןתנ :םלצ
(*) Woodfin Camp & Associates, Inc - ל

לוגו
םיעשעתשמ אבצבש לודג ארונ דוס אל הז
אבצה לש לדומה יפ לע ל"הצ רתא ןויערב
רושיק ילב ,וטנ ימוסרפ רתא :ינקירמאה
ןפואב תיזיפ קתונמו והשלכ עדימ רגאמל
.תיאבצה בשחמה תכרעממ טלחומ
תרזעב תשרל רבחתהל וסניש ולא ,השעמל
הסריגב תוסנתהל ולכוי קזב לש 135 תוריש
:ןנכותמה רתאה לש תינושארה

אתר הצבא
יאבצה טנרטניאה רתא לש החיתפה ףד
ונסור זעב :בוציע

רשוקמ היהי אל ,רומאכ ,הזה רתאה לבא
םימרוגהש ירחא ,תיאבצה בושחימה תשרל
תבייחמ הנקסמל ועיגה םיכמסומה
בשחיהל לוכי אל TCP/IP לוקוטורפש
.חטבואמכ

ןעמל טנרטניאב טטושל וויקש םילייחל
.בוט הלאה תורושבה ושעי אל תדלומה
םירוחב ,םכחורב ולפית לא ,ינש דצמ
ונל רסמנ ןויליגה תריגס םע יכ ,תורוחבו
המכ תאז לכב רשקל ןויער הלעוהש
רוביחב תשרל (צ) תמתוח םע םיבשחמ
ראשו רקחמו דומיל יכרצל ,דבלב האיצי
ונושלבו .ריינה לע בוט םיארנש םיצוריתה
תשרב" :ל"הצ רבוד לש תינוקאלה
דעוימה יל"הצ רתא םקוה טנרטניאה
ישנאו םיב"שלמ תושקבו תולאשל
ולא םימיב תשבגתמ ,ןכ ומכ ,םיאולימ
."טנרטניאב בולישל תללוכ תיל"הצ תינכות
,תואדו לש הריבס הדימב ,חינהל רשפא
תוסג םילמ ,םיציצ דגנ הרוזנצ תנכות קרש
אדוות ריכמ אל ינסיד טלווש תונויערו
תודקפנ וקפדי אל טנרטניא תרייס ימחולש
.ם"זפה ןובשח לע םתאנהל ו'צלגתיו תשרב
דע ןמז דוע חקייש וליפא ריבס רתוי
השיגנ תרושקתו תוריפ ביני הזה שוביגהש
טעמ אל רובעל ךירצ הז יכ ,םיסיסבב
הלעמ 'טנרטניא' הלימהש אבצב םיגרד
ץצופמש 12 ןב רקאה לש היצאיצוסא םהל
.םישקמ השולשב םלועה תא

לוגו
ברקב יתבר האילפ המשרנ תועובש המכ ינפל
םהמ ולא תוחפל ,ימלשוריה םי'צלגתמה רוביצ
רודמ ."ןמאנ דתי" תא םיארוק אל ןיידעש
ףסומ"ב טנרטניא ןטפק לש עשעשמה טנרטניאה
ןימא ודיע לש ינניח תוחפ אלה רודמהו ,"ץראה
רמאמב ,דרפנב דחא לכ ,ואצי ,"ריעה לכ"ב
."הקיתעמה ריעה" רתא לע

ןטיאל ועספ הב ךרדה תא ריכזה טלחהב הז
תינטאשה ותשאו ןייסוח לש תינידנולבה ותשא
םולשה ימכסה תמיתח סכטב ןוטנילק ליב לש
"ץראה" ארוקל .ההז עבצב תופילח ןהיתשלשכ
ולש םיתמה םיצעה תליבחב לבקמה ,ימלשוריה
הלומהה הריכזה יאדווב ,"ריעה לכ" תא םג
טווינה תונכות תמחלמ תא תיתרושקתה
םתוא ללגב דצ הב וטקנ םישנאש ,המימשמה
.לגרודכ ידהוא םיעינמה םירצי

הרב סרן
ןטיפקה
(*) בדנ םעונ :רויא

ריעה" .רתוימ טעמ היה יתרושקתה םוזמזה
,וגוסמ ביבח רתא לכה ךסב אוה "הקיתעמה
קוניחה תכרעמ לש םילבוסה םידימלתל עייסמה
תינרתחה תוהמה םנמא .רפסה תיב תא ןמחתל
ריבס לבא ,תידוהי שפנ לכ בבושת רתאה לש
םיניינעמ םיטיב המכ ופע עובש ותואבש חינהל
.הלש ילארשיה קלחב םג ,תשרב תוחפ אל

המ הז ,ילארשיה רנאב-רפיהה ?הרק המ זא
שיבכו למנ הב שיש ריעהמ םישנא המכ .הרקש
סטיול סכלא ,אבכוכ זרא) ביבא-לתל ריהמ
,םילארשי םירתא לש ךרוצה לע ולע (םירחאו
.םמויק תא םסרפל ,םהבש םירטוזאה דחוימב
("רוטינומ" וליפא) דחא לכש תכרעמ וגה םה
ןיא .םניחבו ,םירחא םירתאב הב םסרפל לוכי
לש היגולונכטה לע רבסהל עגרכ סנכיהל םעט
רתא לעב לכ :ןורקיעה לע דומעל אלא ,תכרעמה
לע עידוהל לוכי ,היהיש לככ ןטק וא לודג ,אוהש
תובותכה םוחתב בבותסמש ימ לכל ומויק
.טנרטניאב ילארשיה

ריעה לש םוסרפה רנאבש רחאל עובשמ תוחפו
םירודמב וילע ובתכ רבכ ,תשרל הלע הקיתעמה
הכזש ילארשי רתא היה אל דוע .םיבשחנה
.רהמ ךכ לכ ולש הליהתה תוקלקה הרשע שמחל
החכוה ךירצ היה ילארשיה רנאב-רפיהה םא
תשר האב ,.il לש תילולשב ומוקמ תובישחל
.התוא ול הנתנו ןקוש לש םינותיעה
לוגו
םינוגססותה םישנאה .תמאב .הלאוול דובכה לכ
תונולתלו תועצהל ובישקה ,ץמאמ ושע הלאה
וליפא םה .יעשמל םהלש רתאה ינפ תא ושדיחו
הז תבוטל "םיסוחיי" הומתה גוויסה תא ולטיב
םיסקדניא" טושפה ןומהל רתוי ריהנה
."םינויכראו

רמול ךירצ ,םירופיש לש ןיינעב רבכ ונחנא םא
יאדכ "םויה לש יעזגה רתאה" בותכ םאש
הדבועה לע רבדל אלש ,םוי לכ שדח דחא היהיש
.אל שממ שממ .Cool אל הז "יעזג"ש
הרף
(*) הלאוו לש עימקה ,Herf
תרבח רתא .הלאווב רצעיהל בייח אל ןוגרפה
הנורחאל אוה ףא רבע ,לטלט ,םהלש םאה
םידומע המכש תורמל) תיניצר םינפ תחיתמ
שי .(המולע היקית וזיאב ודרש ןשיה בוציעהמ
טפירקס הווא'ג םע םיפי םירותפכ תכרעמ םש
םימכחותמ םינוקייא ,רוחש עקר ללוכה בוציעו
קט-יהה ןונגס לש םימערו םיקרבה רתיו
ןלפק וורא לש לוקה קר ?הנווכה המל .ןמושמה
הידמיטלומ תגצמ ךותב שיגרהל ידכ רסח היה
,ללכב ער אל .םירז םיעיקשמ תשפחמש תימוקמ
ומכ טפשמש רוכזל יוארש תורמל ,תמאה
אוה החיתפה ףדב "לארשיב הליבומה הרבחה"
תוילארשי תורבח ידמ רתויש ירחא ,הסאפ תצק
.ןהלש תיבה ףדב םלועה תא ושבכ רבכ
לוגו
"וישכע טנרטניא" ןוילגב .ונרמג אל ,עגר
לטלטב םיריכבה םילהנמה דחא רפיס ,ןורחאה
תינמגודה לש תונכוסה םדגנ השיגהש העיבתה לע
.המלעה דובכל יאמצע רתא וחתפש ירחא ,קיו
ירפמאה רס ירבדכ ,היהש ,יודיווה אלימ
וחרט אל םה ,"רתויב ץימא השעמ" ,יחצנה
ץלוש ,דחא ?הלעב הז ימ םדוק ררבל
.ותיא םיכבתסמ אל .םויאה
לוגו
אבה ןוילגל וכח ?גניקטנ ,םיקחוצ
לוגו
לש ומכ תויבויח תומזוי דדועל םג ךירצ
םירתאה תומש םע האלה ."ןכרצל ריבשמה"
ילגנא קיתעתב םיכורא תומש ונל ובה ,םירצקה
םוידמהש םיכרדה תחא ?המל .תוירבע םילמ לש
ול המדקש הידמהש ומכ חתפתי הזה ביבחה
לש רתוי תיתועמשמ הסינכ איה ,החתפתה
לש תיבה ילעבל טרפ) והשימ ,וישכע .םימסרפמ
דבל דילקהל חרטי (ריבשמה
?http://www.hamashbir-lazarchan.co.il
(ןוכנ םהלש URL-ה תא ונתייאש הדות ודיגיש)

תעדוה לבקת התא :"latzarchan" תבתכש חיננ
ריבשמל ,ןכל .לטיבא ילימ תא אלו האיגש
םנמא אוהו ,םסרפל אלא הרירב ןיא ןכרצל
םירתאל ,והומכ דוע ויהיש לככ .תאז השוע
אלו םינכת םהב שיש ולא ,םינינעמ תמאבש
.סנרפתהל הממ היהי ,םירצומ

תכלל םיפסונ םירתא דדועל ךירצ טלחהב
paz.co.il לע רתוול יואר ,לשמל ,ךכ .ויתובקעב
רתוי יביטקינומוק רתא רוציל תאז םוקמבו
.הז לע וכל .paz_chevrat_hadelek.co.il םשב


לוגו
והשימש ,םש רמול םיגהונש ומכ ,דואמ יאדכ
רתאב הרוקש המל בל םישי ביבא לת ןותיעב
ןיא לבא ,ביבא-לת ןותיעל שי ביבח רתא .םהלש
יבתכמ דחא לש תחא טנרטניא תבותכ ולו וב
ונל ורסמ תכרעמב תורוקמש תורמל ,ןותיעה
לש םיטידרקה רודמב .וב םיברועמ םהמ המכש
רבכ רוד .רוד ינד ,ךרועה לש ומש עיפומ ןותיעה
ילוא .יצחו שדוחמ הלעמל ןיזגמה תא ךרוע אל
"ךרוע מ"מ"ה םוקמב עובק ךרוע עיגיש םיכחמ
.בירקלא ריקי ,(םימוטאה תסריג לע טידרקה)
לוגו
םירתא ךירדמ םכותב םיללוכ םיבר טנרטניא ירתא
רטוז ףגא אוה ךירדמה םהב םירקמ שי .גווסמ
הווהמ אוה םהב םירחא שיו ,רתוי לודג רתאב
ירתא סקדניא תא םג שיו .תוליעפה רקיע תא
ישומישו ינעוצקמ רתא ,"בהז יפד" לש טנרטניאה
ראוד תובותכ" ךירדמ אקווד הנוכמה ,ללכ ךרדב
."ינורטקלא
לוגו
לש הבוש ,דימתכ ,תרשבמ רטסבליסה אוב תא
ןדיעה לש תיביטמיטלואה תינברואה הדגאה
.טנרטניאהמ אבש עשרה סוריוה :ילטיגידה
םגש ,"Good Times" היה הז הרבעש הנשב
הרואכל ינתמיא סוריו .ותשרב ולפנ םינותיעב
ינורטקלא ראוד בתכממ ךילע קנזל רומא היהש
ףורשל ,קסידה תא ךל טמרפל ,טושפ ילאוטסקט
הבוהאה הפקה סוכב ןיתשהלו ןורכיזה תא ךל
תא השוע אל אוה :םיגאדומה םיארוקל) ךילע
.(הז

תעדוה בושקש ימ לכל העיגה אתשה םג
ץלפמה לש ומש ארקנ םעפהו ,תינרותה הרהזאה
Good -מ תירזממ רתוי איה הנריא ."הנריא"
ןובשח יטרפ תא תכשומ םג איה :רבתסמ ,Times
המולע תבותכל םתוא תחלושו ךלש קנבה
ימ םיעדוי ירה ונלוכו) תשרה לע תירותסמו
תא תאצומ איהש ינפל אל ,(?אל ,תשרב בבותסמ
תחלושו קסידה לע ךלש תבהאמה לש הנומתה
.ךתשאל ינורטקלא ראודב התוא

לשוכו לכסותמ םיסוריו רצוי הזיאש תויהל לוכי
אטיבה תוקידבו דודיקה בלש תא ךוסחל טילחה
?(דואמ ינסרה תויהל לולע הז גוסמ תונכותבש)
תלהבה אוה יוצרה טקפאה אליממ םא ירה
רשי תכלל אל המל ,םימימת בשחמ ינוריט
?וללה תרשרשה יבתכמ תא ץיפהלו ,הדנגפורפל

םניאש םיצבקמ םילעופ םניא םיסוריו :ןכבו
בגאו ,(.exe, .doc, .com ומכ) יעוציב דוק םיליכמ
ןוידה תצובק לע העבצהה - לבז ראוד
הב ףתתשהל וארקנ םלוכש םיצאנ-ואינה לש
ליחתהל רשפאו ,ץרמב המייקתה
תורשעב םיציפמש ינפל עגר בושחל
.םיינורטקלא תרשרש יבתכמ םיקתוע
לוגו
תועדומ םע םישנאל תחתופש ,'גייפרטניא תרבח
תברועמ ,רוקיב יסיטרכ ירתא תיגולונכט
שקבתמ שממ הארנ ןושאר טבמבש טקיורפב
יטוריא רתא ,"קיטוזקא" .המחה ונצראב
םורדב יוויל דרשמ ומכ עמשנש םש םע ,תירבעב
ומצע םיאתמה (?ןווכמ ?ידוראפ) בוציעו ריעה
216 תטלפב אצמנש עבצ ןיא .םינכתלו םשל
אצמנ אלש לדרוב ריכזמו פייקסטנ לש םיעבצה
לש קבמאקה רתא היהיש יתימא שארט .רתאב
.םינש המכ דוע

:ןונגסב ןופצמה קרממ תא שי החיתפב
לא ,ךיתושגרב םיעגופ המיז ימוליצ םא"
ליבומ "הצוחה ךרדה" קניל ."ןאכל סנכית
ןרצנוקמ ףסונ יניזגמ רתא ,"טנגמ" ל ךתוא
.'גיפרטניא תרושקתה

רודמב תעבומה הזיתה תא ששאמ רתאה
ןניא תומלעה לכ .הז ןויליגב תרקוח תשלוגה
.הראפיתל םילרע םירבגה לכ ,ןויצ תב תולותב
םיריבעמ קר םה ,תו/םיטשפתמ אל םילארשי
.תומורעה לש תונומתל קנילה תא ינשל דחאה
לוגו
,המצעלשכל תנייוצמהו ,השדחה דרווה תסריג
םילמ לש יטמוטוא ןומיס תורשפא תללוכ
םודא וק תרייצמ הנכותה - ןוכנ אל תותייואמש
וסנת וישכע .היוגש הלימ לכל תחתמ וקווקמ
."טפוסורקימ" בותכל