םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה


...י/רקי ת/שלוג

יזיטסקיסה יוטיבהש םיעדוי ונלוכ ,רדסב זא
היהבמ עגוימה םחומב דלונש ,שולגל ,הזה
בשחמ ירבכע המכ לש ךסמב תיפוסניא
.םיאתמ שממ אל ,הינרופילקב םינבנבל
רתוי תקייודמ הרדגה היהת 'ץלגתהל
תדרטסוטוא לש םייצובה היליבשב טוטישל
הליפת ךות ,תידיתעה עדימה
הנתמהב םכינפל שבייתה והשימש תישירח
לש יסקורפל ותוא דירוהו םתיצרש רתאל
הלמאפ אוה םתיצרש רתאה םא .ן'זיווטנ
.הרקי הזש יוכיס שי ,ןוסרדנא

רוטב בותכל "םינוכנ" םירבד הברה שי
,רשפא .שדח טנרטניא ןיזגמל החיתפ
ימ לכב זחאש םלהה לע רבדל ,לשמל
הרוצב דקפש םלה ,תוניצרב תשרל סנכנש
.היגולונכטה יחתפמ תא רתויב הקזחה
תמוח תליפנ ומכ איה טנרטניאה תעפוה"
"תיכרוא" ל"כנמ ,יזרא ןד רמוא ,"ןילרב
,דחוימב ריהמ תרושקת דויצ תרציימש
המידקה היצקילפאה הנושארה םעפב"
."היגולונכטה תא

דימת אלש ילוהינה גרדה ישנאמ
ןופסה םיתנכתמה ןורחא דעו םיאצמתמ
ןשוימ בשחמ לומ "Open Space" ןוטיקב
תא תרחא וז הרוצב ורבע םלוכ - ידמ
תחרבו ידמ תלהבנ אל םא ,וירחאש םלהה
םולח ,קמקמחה םולחה עיגמ ,רוחאל
ומצע אצמש ,ןוספמיס רמוה ומכ .תשרה
םלועל ידמימ ודה ומלועמ רבוע דחא םוי
רסוחמ תופורט םייניעב ,דמימ תלתה
ןהב םירהוז רלודה למס ילוגיעש ,הניש
,ונחנא ,םה ,םירייוצמ םיטרסב ומכ
םידיתעה ןווגמ לומ ןיטולחל םיכובנ
בצקב ונינפב הכילשמ תשרהש םיירשפאה
המכ הנשמ אלו ,הינשל טיב 327 לש עצוממ
.ךלש םדומה היהי ריהמ

סימפסון
שדח דמימ הלגמ רמוה

ךכב קידצהלו ,ןודל םג רשפא החיתפ רוטב
םירבדב ,הזכ ןיזגמ לש ומויק םצע תא
םוחתב ,ונלצא םישענש םישגרמו םיפי
ןורטסוטסטה רתאמ .il לש תובותכה
תוניינעמ תודובע דעו 'ס קבש לש סאפנהו
םישענש םישגרמ םירבד הברה שי .תורחא
.הקירפאל היסא ןיבש הניפב ,ןאכ
םג תמרוג וזה והשמ אלה הנוכשה לבא
ךרעב-ארשיו הרבאלפ ,הטראח טעמ אלל
.ןאכ ונחנא הז ליבשב םג .יוצמ

ךרוצ לע רבדל ,יל המדנ ,וליפא רתומ
ירוביצ חיש הזיאל ררועתהל ליחתמש
רתוי םהש םימוחתב ,תשרה לע ינורטקלא
וא פייקסטנב תירבע תנקתהל ךרדה רשאמ
יל המדנ .1"!!!בינגמ רתא וארת וי"
,הזכ חיש חתפתי םאש תווקל רשפאש
.קלח וב היהי "רוטינומ"ל

"םימיאתמ" םירבד הברה רמול רשפא
.שדח טנרטניא ןיזגמ לש החיתפ רוטב
היה הז :תמאה תא רמול ,ןבומכ ,רשפאו
ונהתש הווקמ ינאו ,ותוא תושעל רידא ףיכ
.המוד הרוצב ונממ


:ישומיש עדימ
ונחנאש אל .תיניערג הצצפהב דומעתש תשרכ הננכות טנרטניאה
,חוטבה םולשה ץורפי הרקמב םא לבא ,וזכ תחא אובתש םיבשוח
םהמ דחא תוחפלש חינהל ןתינש םירברס ינש לע םיאצמנ ונחנא
ימוחתניבה זכרמה לש תילטיגידה הידמה תדבעמב רברסה .דורשי
םיאתי םילשוריבש הז ,ן'זיווטנ ייונמל רתוי חונ היהי הילצרהב
.מביו הידמטנ ייונמל רתוי

תביתל העדוה לבקלו ונלש רווידה תמישרל םשרהל ןתינ ,םכתוחונל
רבעות אל וז המישר .ןכדועי "רוטינומ"ש םעפ לכב םכלש ראודה
.ולא םינוכדעל טרפ רבדל שמשת אלו ינוציח םרוג םושל

תינכותב ידומיל תרגסמב יאמצע ינויסנ טקיורפכ קפומ רוטינומ
,ימוחתניבה זכרמל .הילצרה ,ימוחתניבה זכרמב תילטיגידה הידמה
םא .ןיזגמב תועיפומה תועדלו ןכותל רשקו תוירחא לכ ,ןבומכ ,ןיא
.email יל שי ,הלאש וא היעב ,הייהת םכל שי

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ