םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה

השלולית

רופיסה לכ הז ,רופיסה

תאצמהל תיתימאה הביסה הארנכ םה Rogue-ייומד םיקחשמ
הקיפרגב ויבאשמ תא חירטי בשחמהש םוקמב .בשחמה
לפטמ אוה ,תוריהמו םידמימ תריתע היצמינאו תללכושמ
Duke Nukem -מ רתוי רכממ ,רבתסמ ,הזו .הלילעב
תימע ףסא

,טוש ,בערומ לותח יל שי .גולואיכרא ינא
תניפב .קשו םודרק ,הרודפ תעבגמ ,רוע טק'ז
תללכושמ המלצמ ,ףסכ קיקש םילטומ רדחה
ףסכה תא חקול ינא .עבעבמ לזונ םע קובקבו
םיעט) עבעבמה לזונה תא התוש ,המלצמהו
.רדחהמ אצויו לותחל קרוש ,(!דואמ
רוונסמ ינאש ףרוטמ ןת יל הכחמ ןורדסמב
תופלצהב גרוה ,המלצמבש שאלפה תועצמאב
ךשמהב .בקרית םרטב ותפוג תא לכואו טוש
ןוויכמ ךא ,בהז תעבט אצומ ינא ןורדסמה
איהש קיסמ ינא הילע ךורדלמ ענמנ לותחהש
תוארל ץר ינאשכ .התוא דנוע אלו תללוקמ
ןורדסמה הצקבש תנרקסמה הביתב שי המ
רדחל לפונ ינאו םירתס תלד יתחתמ תחתפנ
.ירותסמו ךושח

הרוגסה הקלחמב זופשאל דמעומ אל ינא ,אל
.Nethack קחשמ ינא ,(תכרעמה ?םנמאה)

סר גלאהד
Nethack.
םיירלופופה םיקחשמה דחא אוה Nethack
רמולכ ,"Roguelike games" -ה רנא'זמ רתויב
,םדילומ םהיבא ,Rogue ייומד םיקחשמ
ןויערה .םינומשה תונש תליחתב םלועל אציש
תועצמאב קפסל אוה RLGs-ה לש יסיסבה
הביבס הלילע םומיסקמו הקיפרג םומינימ
.בשחוממ םידיקפת קחשמל תילאוטריו
רבועו רצי ומצע אוהש תומד ליעפמ ןקחשה
תרצונ תומדה .תואקתפרהו תואלת רופס ןיא
תלרגהו תומיוסמ תונוכת תריחב תועצמאב
םא םגש ךכ ,בשחמה ידי לע תורחא תונוכת
,םסוק וא יארומס לש תומד קחשל תשקיב
תלעב ,הזירז ,הקזח המכ עבקי בשחמה קר
היהת םיפשכ דומלל תלגוסמו המזירכ
.תומדה

םיקחשמ לש וזמ תיטסילמינימ רתוי הקיפרג
קחשמה תפמ :תמייק אלו טעמכ ולא
ךסמ לע ASCII יות תועצמאב תשמוממ
םתוא לכל הזת-יטנא .ןיטולחל ילאוטסקט
יריתעו CD-ROM יבורמ םיקחשמ
לע אוה RLGs-ב שגדה .ונימי לש הידמיטלומ
תא חירכמש המ ,הגוצתה לע אלו הלילעה
ןפואב תופסונ תועש דובעל ןקחשה לש ונוימד
,ןבומכ ,רבודמ .בוט רפס תאירק ריכזמה
תיביספ האירקב אלו יביטקארטניא ךילהתב
המ ,תומדה ךלת ןאל עבוק ומצע ןקחשה -
יממו לוטקת ימ תא ,רבדת ימ םע ,השעת
קחשמב םעפ יא קחישש ימ לכ .טלמית
ןויערה תא ריכמ רבכ AD&D גוסמ םידיקפת
ול ועמשיי RLGs-ב םיגשומה בור םגו
ימיה תויזטנפל דוגינבש אלא ,םירכומ
תא להנמ בשחמה ןאכ - ןהה תוימייניב
תאז השוע אוהו .קחשמה ךלהמ
שומיש ךות ןורשכבו תויביטקייבואב
.דאמ םיכבוסמו םיבכרומ םימתירוגלאב


מסך משחק
קחשמה ךסמ

ינרתחו קד רומוה אצמנ ,לשמל ,Nethack-ב
:ולא םיקחשמב תולבוקמה תויצנבנוקל
לקתנ יביטימירפ םלועב הרואכל יחה ןקחשה
םע שגפנו לילעב ינרדומ דויצב םעפ ידמ
יפל) תוצח ירחא דחוימב םיקיזמה םינילמרג
.םימ םע עגמב םיברתמו (בשחמה ןועש
שממ אל השעמ ,בוהצ שבוע לכאיש ןקחש
אוה וכלהמבש יתייזה פירטל סנכיי ,םכח
טסיפמרטה ךירדמ"מ תוצלפמ תוארל לולע
םינקחשהמ קלח .לשמל ,"היסקלגל
תויומד לע הידוראפ םיווהמ םיירשפאה
ומכ ,םיעודי םירפסו םיטרסמ
הנאידניא) הלחתהב ונרכזהש "גולואיכראה"
ירט לש Twoflower) "רייתה" וא (סנו'ג
וללה םייבשחמ ץוחה םירשקהה .(ט'צטארפ
םידלי קחשמ תגרדמ Nethack תא םילעמ
ילואו) םג דאמ הנהיש קחשמ לש וזל עשעשמ
תורוקמה תא והזיש םירגובמ (דחוימב
םיירוטסיההו םייעונלוקה ,םייתורפסה
.קחשמב םיצפחהו תויומדה וחקלנ םהמש
.םינוספמיסה תא ריכזמ תצק

הלעפהה תכרעמ תחת רוקמב ובתכנ RLGs-ה
בושחימ תוביבסל האלמ הבסה ורבעו UNIX
ךכ ,ןיינועמה לכל ןימז רוקמה דוק .תורחא
לוכי יטרדנטס C רלייפמוק וידיבש ימ לכש
בור .ולש הלעפהה תכרעמ רובע הסרג לפמקל
לכלו (freeware) שומישל םיישפוח RLGs-ה
Usenet-ב ןויד תוצובק ,וילאמ ןבומ ,תומייק קחשמ
םיחמומה תא לואשל ,תויווח ףילחהל ןתינ ןהב
.קחשמה ירצויל לועי תועצה עיצהלו

rec.games.roguelike.nethack ןוידה תצובק
קחשמל םירושקה םיאשונב הנד ,לשמל
-ב ,ליעל ראותש Nethack
חחושל ולכות rec.games.roguelike.angband
םתא םאו ,Angband ירלופופה קחשמה לע
ןיאש ץופנ תוחפ קחשמב אקווד םיניינעתמ
ןיא ,Omega לשמל ומכ ,ולשמ ןויד תצובק ול
תצובקב וילע םכתא ןודל וחמשיש קפס
םיחוכיו שי הבש rec.games.roguelike.misc
.םינושה םיקחשמה ידיסח ןיב םיטהול

(תוכזב ףא ילואו) תורמל ,RLGs-ה םוחת
םיסומע בשחמ יקחשמ לש תימלועה המגמה
ךישממ ,ינופואירטס לילצו היצמינא ,ואדיווב
ביחרהלו יתלילעה דצב ללכתשהלו ןכדעתהל
ולכות םיפסונ םיטרפל .ויצירעמ להק תא
לש תיבה רתאלו ןוידה תוצובקל תונפל
םייפיצפס םירתאל תשגל ולכות םשמ .RLGs
ףסונב ואצמת םהב ,םינושה םיקחשמה לש
םג ,דועיתהו ולש רוקמה דוק ,ומצע קחשמל
םיקימעמ םירבסהו םיזמר םע spoiler יצבק
רתונ אל .קחשמה לש תימינפה הקיגולה לע
יתצלמה תא םג הלא לכל ףיסוהל אלא יל
הלאה םיקחשמה - הדיצב הרהזאש תישיאה
Duke -ו Quake ,Doom-מ םירכממ רתוי
לולע הז םע ליחתיש ימו ,דחיב Nukem3D
תועובש רפסמ רחאל ומצע תא אוצמל
ןולסב הפסה לע תולעל ובלכל ארוק אוהשכ
.תללוקמ אל איהש אדוול תנמ לע קר
ינורטקלא ראוד ,םיטרפ :תימע ףסא

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ