םילשורי הילצרה - ינשה תרשה תא וסנ ?יטיא רוביחה


תשרב תירוחא רצחב ולגתה םיגווסמ םיכמסמ

רתא ינימל ךילוה ,ירבע HTML תביתכל תונכות לע ,טושפ ינכרצ ריקחת
תשרה לש תחדינ הניפב םיגווסמ םייאבצ םיכמסמ ובו
ןושמש ידג

תקוושמ "טנרטניא תונורתפ הקיטניק" תרבח
,HebHtml ,הלש טנרטניאה רצומ תא ץרמב
קיפהל תינוגרא תשרב םישמתשמל רשפאמה
תרגסמב .דרוו יכמסמ ךותמ תירבעב HTML יפד
ינלטב ללכל הרבחה העיצמ יתמחלמה ץמאמה
םירתא לש הקפהב םמצעב תוסנתהל טנרטניאה
לכה הרואכל וב תשרה םלועב לבוקמכ ,תירבעב
.םניחב ןתינ

רתויב הבוטה איה ,השעמל .הבוט הנכותה
לע ,תסנכה רתא .םויה תומייקש ולא ןיב הגוסמ
חתופ ,םהיניבש םירושיקהו וידומע תואמ
םינוגרא לש תונורתפ םג ומכ ,וזה היגולונכטב
ביבא לת תטיסרבינוא ,קזב ומכ םיפסונ םילודג
המיהדמו תעשעשמ הב תוסנתהה .דועו
אוה םיהדמ תוחפ אלש המ לבא .התוטשפב
םייק אל השעמלש רתאב אמסיס/יוהיזה ןונגנמ
.(אמסיסה םגו ךלש ןיא-גולה אוה יטרפה ךמש)
'ץלגתמב ,םזגומ ילוא ,ןומא םינתונ הקיטניקב
המגדה יכרצל ןנכות רתאהש דוע המ ,ילארשיה
םירשע רימהל ךל רשפאמ רתאה .דבלב
,דועו דוע רימהל לכות ךכב הצרת םאו ,םיכמסמ
.חיננ ,תאפרע רסאי .רחא םשב םשרית קר

יאסר

קלח .רתאבש תיבה יפד ןיב טטושל היעב ןיא
םאו ,שמתשמה םש אוה טנרטניאה תבותכמ
םייק שמתשמב דחא שמתשמ לש םש ףילחנ
הלעה אוהש םיצבקה תא תוארל לכונ רחא
םיירבע תומש המכ ,וישכע .HebHtml -ה תנכותל
בורק .ירקמ ןפואב םישולש וניסינ ?שי רבכ
,קתרמ הז .ונענ םישמתשמ לש תיב יפד םירשעל
לש הטויט תוריינ אלמ הפשא לסב הריבנ ומכ
,םיריש .תונויסנו תומולח ,היצנטופב םירתא
.םיכמסמו םיזוח ,םייח תורוק ,םירופיס

קחמנש ,ולאה םינטקה םירתאהמ דחאב ,םגו
המכ אוצמל היה רשפא ,תשרהמ םיימוי ינפל
יגולונכט הוותמב םיקסועש םייאבצ םיכמסמ
,טנ ל"הצ ,תיאבצה טנ-ארטניאה תשרל ינושאר
:דומעה שארב "רומש" תרתוכה םע

מסמך
הקיטניקב תרשה לע יאבצ ךמסמ

אשונ תא זכרמה ,טלבנייטש יסוי
,הקיטניק תרבחב HTML-ב תירבעה
שומישה לע עומשל דואמ רעטצה
,השענש םהלש המגדהה רתאב הערל
םינפה אלש לייח ידי לע ,הארנכ
הקיטניק .הדש ןוחטב תוארוה תא קיפסמ
Disclaimer -ב ,רתאה חתפב הריהצמ
ול תופתושה תורבחהו איהש ,יטרדנטס
תויארחא ויהי אל (תינלכו טפוסורקימ)
שומישהמ םרגייש קזנ לכלו ובש םינכתל
םה ,טלבנייטש רמוא ,תאז תורמל .וב
:םהלש תרשה לעש םידומעה תא וקדבי
,המגדה יכרצל דעונ תורישהש ןיבהל בושח"
םדא לכל .םינכתה לע הטילש ונל ןיאו
לכ סינכהל תורשפא שי תכרעמב הסנתמש
אל ונחנא .הצריש דרוו ךמסמ
ללגב תורישה תא קיספהל םילקוש
םישנאש םירחא וא הלאכ םינכת
םיאור ונא .םתוסנתה יכרצל וסינכי
."תשרהמ קחמנ אוהו ,גירח רבודמה ךמסמב

,טנרטניאה אשונב וניתולאשל ביגה ל"הצ רבוד
תונכסהו "טנ-ל"הצ" תיאבצה תשרה
טנ-ל"הצה טקיורפ" :תוירשפאה תוינוחטבה
םסרופי הב ,תחטבואמו תימינפ תשר לע ןעשנ
אל תויאבצ תוכרעמו תשרה .יל"הצ םינפ עדימ
."טנרטניאה תשרל ורבוחי

םוחתב םיקסועה אבצ ישנאש רוכזל ךירצ
יל ריבסהש יפכ ,םירומא םיבשחמה תרושקת
תשרהש תויועמשמל םיעדומ תויהל ,םהמ דחא
לכ בל תמושתל .עדימ תחטבא תניחבמ תררועמ
לכ :םיגווסמ םיכמסמ םירבוע וידי תחתש ימ
וא םדקומב ,תולגתהל לוכי תשרה לעש המ
.רחואמב

ינורטקלא ראוד ,םיטרפ :ןושמש ידגתירבעה ןיינעב
תקפהל םימייק הנכות ילכ ןווגמ תרזעב העצבתה "רוטינומ" תנכה
.המצע תשרה לע הגשהל םינתינה ,תילאוזיוה הטישב ירבע HTML

םינוגראל דחוימב המיאתמ ,הקיטניק לש הנכותה - HebHtml
.תשר יפדל דרוו טמרופב םימייק םיכמסמ לש הרמהלו םילודג

ךירצשכ דחוימב הבוט .תנייוצמו הנטק רזע תנכות - HtmlFlip
ןולא ידי לע הבתכנ .םייק דומעב הרוש וא הקסיפ תונשל
.ןמטלא

הלועפה .ךברוא לייא ידי לע בתכנש 6 דרוול ורקמ - HebWeb
הפק תקספה םיכירצשכ דחוימב םיאתמ .הליעי לבא ,תיטיא
לוכי דחא לכש םוקמב דרוו ךמסמ רימהל םיצור אלשכ וא -
.ותוא תוארל

טסקט תכפוהש ,טובח בירי לש הנטק רזע תנכות - Hebtml
וא תיגול-ימסה הטישב טנרטניא טסקטל סוד טמרופב
םע דובעל ליגרש ימל ןייוצמ ןורתיפ .הריחב יפל ,תילאוזיוה
.טסקטויק וא ןייטשנייא


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ