השלולית

!?הככ אל !בוט היה הינלופב

רונג הרמת ,רונג יבא


רופיס ירמוח ךל םישיגמ הרמתו יבא
לכ ,תמאב ,םהל ןיאש ,הלילעה אלל
רופיסה" :םהלש םילמב .תואיצמל רשק
וניינע .הפוקש טנרטניא תבכש דוע ונניא
.רסמתמ וניאו לתפתמ ,ילטקרפ
התנווכו תינרתח ולש היגטרטסאה
הז .םלועב היפורטנאה תא תולעהל
."ךייחל הל םורגי
קותמ הת טולחל םכמ םישקבמ םיינשה
זאו סקרוב הזיא םמחל ,םייריכה לע
וב ראשיהל ,םהלש רופיס ןיאל לולצל
רותפכמ חוכשלו הנורחאה המיגלה דע
.Back-ה


ינורטקלא ראוד ,םיטרפ :רונג הרמת ,רונג יבא

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !

[ םיקחשמ | תשרב ילארשי | תשרב הינלופ | תשרב תונותיע | תשרב ןימ | תשרב תודוס | ןכות ]
[ ראוד | ?ףרטצהל הצור | יונמ | חיתפ | םיפתתשמ | תוליכר | תיגולנא הרפ | םיממעשמה תמישר ]
ןיזגמב תועד / םינכתל יארחא וניא ימוחתניבה זכרמה © 1997 תורומש תויוכזה לכ