אפרת בלוססקי


היחו 1960-ב הדלונ ,תמלצו תרייאמ ,יקססולב תרפא
.ביבא לתב
הרדסה תרגסמב 96 ראוניב השענש רפס ךותמ םירויאה
םיפסונ םירבח ."סוקיגרט סוטקא" תאצוה לש הנושארה
הימ ,טרנר קיציא ,סוקניפ ימרי ,ותור :סוקיגרט סוטקאב
ןוטלוק היתבו ןמדירפ


girlsgirlsgirlsgirlsgirlsgirlsgirlsgirls[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה