טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
This space for rent


הנשיא שלי, מר ביל



תוכלהב קרפ יביב תא דמלל לוכי סטייג ליב
אוה ,םעזה תואובנ תורמל .תרושקתה ןומחת
לקה בועיתה תורמלו ,םלועה טילשל ךופהי אל
ךכ לע רצמ ןור ביבא ,רוביגה יפלכ

ןור ביבא

חותפל הסנמ ןטק דלי :תמוסרפ יתיארו היזיוולט יתחתפ
,ליב .הזה ןולחה תא רבכ בוזע ,ליב" :וב תרעוג ומאשכ ןולח
ךל יתרמא ,סטייג ליב .הלאה תונולחה םע רבכ קיספת
ליבש הזה רידשתב םיפוצל ריבסתו ךל ,וישכעו ."...קיספהל
הזיא אל יאדווב לבא ,דואמ רשכומ םיקסע שיא אוה סטייג
אוה סטייג ,השעמל .רתוי םיבוטל וכפה ונייח ותוכזבש ןואג
העודיה הרמאה תורמלש ,םלועמו זאמ םירוטאיגלפה לודג
.ןמזה לכ טעמכ םישנאה בור תא תומרל חילצמ ןכ אקווד

תמסרופמה הייטנה תודוא ובתכנ רבכ םילימ לש םילת ילת
טושפ וא) רחא והשיממ היגולונכט קיתעהל טפוסורקימ לש
הירוטסיהה תא בתכשל ךכ רחאו (התוא שוכרל - רתוי
.דימתמו זאמ הרושבה תאשונ התיה טפוסורקימ וליאכ
עסמ ךרוע ,ןוטגנישוובש דנומדרמ ףולבה חישמ ,סטייג
םהש המ תא םילבקמ םינומההו רוביצ יסחי לש ינירכס
רגבתמ רענ לש ופוגב אולכה ,ינרדומ ןוסידא סמות :םיבהוא
ידוסה קשנה אוה הזה ינמלוחה טבמה .ינמלוח טבמ לעב
םיפצמ םכניא יתימא ןואגמ ירה .סטייג לש יתימאה
לובלב ןימל .ךפהל אלא המיא הרזמ טבמו םיתובע םיניבגל
שארה ךותב לבא רעטצמ ינא ,יוא" :רדשמה ,הזכ םימת
םג ,ןכ ןכ .חוקיפ אלל ןהל תוצצורתמ תובשחמה הזה ינואגה
תוצור תובשחמה ,םייט םיירפב הזה ןויארה ךלהמב ,וישכע
"...תונולח ומכ תירוקמו תינואג הלעפה תכרעמ דוע חתפל

Billy Boy
ולש תיבה רתאב ימשרה םוליצב אישנה דובכ

,רתוי הברה תורודס תובשחמה סטייג לש ושאר ךותב
ינפל אצמוה םש לעופש ץנוקה .םייקוויש םינוויכב אקוודו
לכ ,השעמל .ונלש יביב לצא םג בטיה דבע אוהו האמ יצח
:ולש חוקלה תא ךכ ךירדהל עדוי ןמוימ רוביצ יסחי ץעוי
לע בושו בוש רוזחל בושח .לאוש ןייארמה המ בושח אל"
,םירכוז הז תא .ריבעהל םיצור ונאש םירסמה לעו תודוקנה
."הלאשה תא אל

רפסב שדח ראופמ קרפ עובש ידמ בתוכ ונדידי סטייגו
דיפל ריאיל סטייג ןתנש תונויארב הזחש ימ .הזה הכרדהה
תא לביק ,ינשה ץורעהמ וקנרמ יבוקלו ןושארה ץורעהמ
תרושקתה ילכל םינש רבכ קפנמ סטייגש הרוחס התוא
ץצופמ ראות םשב רתכומ דימתש) ןויארה .םלועב םיבושחה
םנמא ללוכ ("יתרגש יתלב" וא "ידוחיי" ומכ קיודמ אלו
ףודהל הסנמ וניא וליפא סטייג לבא ,תובקונ תולאש רפסמ
םאש בשוח אוה ,הא") תונורקעה לעבו זעונה בתכה .ןתוא
ינא זא לטאיסל הינתנ םורדמ ונובשח לע יתוא סיטה אוה
םיבר תולוק שי ,סטייג רמ" :לאוש ("הח הח הח ?ולש סיכב
תונולח לש הלעפהה תקינכט תא איצמהש ימ יכ םינעוטה
לש תינויסנ היגולונכט וחקל םמצעבש ,לפא ישנא םצעב םה
"?ךתבוגת יהמ .םתוא הקחמ קר טפוסורקימו ,סקוריז
טבמ וטע - םינפ" רותפכה ץחלנ סטייג לש וחומ ךותב
תרדהנ הרבח איה לפא" :דימ בישמ אוהו "!ינמלוח
םלועל האיבהו החתיפש הרבחה תויהל האג טפוסורקימו
םיפאוש ונא .95 תונולח תארקנה הלעפהה תכרעמ תא
הלב עוציבל ,ףוקש תאז םעו ,ליעי ילכ שמתשמל קינעהל
.".הלב.. הלב

טפשמב תחתפנ "תצחומ"ה הלאשל הבושתה .ץנוקה לכ הז
הבושת רבכ אוה ךשמהה לבא ,הלאשהמ והשמ ללוכה
אוה (ונלש הרקמב) החוסינש ,ללכ הלאשנ אלש הלאשל
הלעפה תכרעמ איה 95 תונולח ,סטייג רמ" :ךכ ךרעב
:ץנוקל הוולנ רבסה ."?תאז עצבל םתחלצה דציכ .האלפנ
תא ולהק לצאו ןייארמה לצא רוציל אוה רתויב בושחה
.ןיינעל בישמ אוהו קמחתמ וניא ןייאורמהש השוחתה
תחלצהמ זוחא 90-ל תיארחא םינוטה לש הנוכנ הקולח
ליב"ש השגרהה םע ןושיל ךלי תיבבש םירובה להק .לולעתה
תולאשל הנוע םגו קנע תרבח םיקה םג .דש שממ אוה הזה
העיסנהמ ףייע אלה אוה ,בוט ונ ?ןייארמהו ."שייבתהל ילב
ירחא קר הלגי אוה ותועט תא .הינתנ םורדמ הכוראה
.ומצע רודישב ,םלוכ םע דחי ןויארב הפציש

תונולח המלענ סטייג לש ותבושתמ םאה .לכה אל הז ,עגר
רזוח ונלש ליבש םעפ לכב .םולשו סח ?הרקמב 3.X
המכ דועמ חיכשמ אוה "95 תונולח" גשומה לע תויעבטב
הללמואה תימרתהמ םידראילימ השע אוהש םישנא
סיפוא ימושיי לכמו םייתנש ינפל דע תונולח הארקנש
סורהל תודבועל תתל המל לבא .הילא וולנש םיינוניבה
?הדמחנו תינרדומ הדגא

שופיח עונמ לכב ודילקה .ליבל האנש ירתא האלמ תשרה
ומדקתת רבכ םשמו Hate Bill Gates שלושמה ףוריצה תא
קוסיע אוה הלאה םירתאה בור ילעב תא ןייפאמה .דבל
רויצו (הז רמאמ ומכ שממ) ליב לש ויפואב קסופ יתלב
לע סטייג לש ותוטלתשה תא תוראתמה תורדוק תואובנ
לע ףוסבו ,ללכב םיבשחמה םלוע לע ךכ רחאו ,טנרטניאה
.םה רשאב ונייח

ליב .טנרטניאה לע טלתשיי אל סטייג ליב .ילש השדחה הנהו
היישעתה לש ןמטנורפה לכה ךסב אוה יתימאה סטייג
.טפוסורקימ תוסחב תגשגשמה ,"סטייג ליב" תארקנה
,םיילכלכ תוחומ רפסמ םידמוע וזה היישעתה ירוחאמ
ונחנא ,דדוב םדאב אלו תכרעמב םיקסוע ונאש עגרבו
יאו תועדה יקוליח וליחתי רחואמב וא םדקומבש םיעדוי
ירבש תא ףיעיש ץוציפב רמגיהל ךירצ אל הז .תונבהה
חיטבי הז לבא ,ןוקיליסה קמע תווצק לכל טפוסורקימ
.ידמ םילודג ויהי אל םלועל םה ,םילודג ויהי םהש המכש

לע טלתשי אל סטייג ליבש דואמ לבח ,לבחו
התסנתה תושונאהש ירחא .ללכב םלועה לעו טנרטניאה
ללכ ךרדב ויהש) הנידמ וא ,םואל וא ,תד יססובמ םיטילשב
טילש לש ותורמ תא םג לבקל הל עיגמ ,(בל יער םיצירע
תילכלכ הירואית לכ לש הדוסיב .תילכלכ הרבח ססובמ
בוט הז היטרקומדו גושגש ,םולש יכ החנהה תדמוע
סטייג ליב תארקנה הבובה םאש םכל חיטבמ ינא .םיקסעל
ןנחתנ ונחנא ,םייעובש עובשל סובולגה תוחתפמ תא לבקי
.השירפה ליג דע הגהה דיל ראשייש וינפב











[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה