Israeli HyperBanner Advertisementארכיון מוניטור

נושאים
ןהיאשונ יפל ,רוטינומב ועיפוהש תובתכה לכ

םיבשחמ
שאה דומע
תשר יקסע
תירבייסה תירש
תונמא
ךרועה רבד
תילטיגיד הרבח
הידמ
תונמא
רונג יבא | תיגולנא הרפ
/ ?ולש הרפל שחכתמ יובואקה המל :תילטיגיד תוברת תת
1 ןוילג

רונג הרמתו יבא | ?הככ אל ,בוט רתוי היה הינלופב
/ הלילעה אלל - רופיס ירמוח םישיגמ רונג הרמתו יבא
1 ןוילג

קניל בקעי | האנקמ .ץצופתמ חומה
םיחיתפה לכ תא ליכמה ימובלא רפס לע תבהלנ תרוקיב
2 ןוילג / Wired ןיזגמב ועיפוהש

תכרעמ | סופיטבא תקהל - "הילצרה"
2 ןוילג / רמואבו וידוא לירב ,סופיטבא תקהל לש הריש

ןמיונ יפא | Nucleus image
3 ןוילג / םידבועמ םימוליצ גיצמ ןמיונ יפא

םייח ןב לאלצב | םינומהל םייהנפוא
הידמה תא קדוב ,קרוי וינב יחה ילארשי ןמא ,םייהנפוא ידוד
3 ןוילג / קמועל


ךרועה רבד

ןושמש ידג | ...ה/רקי ת/שלוג
תרהצהו .רוטינומ תודלותב םינוספמיסהמ ןושארה יומידה
1 ןוילג / תונווכ

ןושמש ידג | ?רוטינומ לש רעשב עיפומ יביב המל
סטייג ליבש המל בישקהל םוקמב סובאדב יקס השע אוה יכ
2 ןוילג / ול רמא

ןושמש ידג | היגולונכט ייולת
םיבשחמל ריזחהל ךיאו ,תשרה לש ירירבשה הנבמה לע
3 ןוילג / םלומגכ

ןושמש ידג | תולק תוריבעו םיעשפ
/ תשרב עוציבל תולקש תוריבעו םירצוי תויוכז ,ם"וקא לע
4 ןוילגתילטיגיד הרבח

ןור ביבא | tits.co.il ןיא המל
1 ןוילג / תוטשפתמ אל תוילארשיה המל

ןושמש ידג | תשרב םילגלגתמ םייאבצ תודוס
דיל ,תשרב רתאל םיגווסמ םייל"הצ םיכמסמ ועיגה ךיא
1 ןוילג / ?תאפרע רסאי לש 'גייפ םוהה

תכרעמ | םיממעשמה תמישר
תא בוש איצונ ילוא םעפ .אל דועש המו םמעשמש המ
1 ןוילג / המישרה

ןימא ודיע | עדימה תדרטסוטואב ילארשיה
1 ןוילג / ותומדל םיווק רייאמ ןימא ודיע

רחש רימא | תבותכ שי שיא לכל
התיא תושעל רשפא המו ,תימינונא ראוד תבית םיחתופ ךיא
2 ןוילג /

ןומיר ליג | תוחפשמה לבאב ףתתשמ םיפוצרחה תווצ
םעט בוטב דימת אל .םיילארשיה םירתאה לש לבאה לאוטיר
2 ןוילג /

תכרעמ | טפוסורקימ תירבעל רבעמה ריחמ
ידי לע טפוסורקימ תטיש לש הצומיא תובקעב חוכיוה דועית
2 ןוילג / תרחא המיב רתא

ןימא ודיע | םודל רובעת תשרה
ןוילג / ?לגדה תא םיפינמ םילארשי םירתא הברה ךכ לכ המל
2

ןור ביבא | רתא םיחתופ 'ץיבוליסכו ףולובא
םעפה .םיילולכנ םירתא ינובו םישפיט םיאקיטילופ לע
3 ןוילג / רוטינומב םינוספמיסה םירכזואמ הב הינשה

ןזור איג | טפוסורקימ תא בהוא ינא
3 ןוילג / עדרפצה טימרקו סטייג ליב :םתדילב ודרפוה

ןומיר ליג | רומוה שוח םע ,תינטנופס
3 ןוילג / תשרב םישלוג התפמו הרוחבל הזחתמ ביבח טובור

תולוחכה תואמסיסה לש רופאה קושה
רתא ןבואר | 3 ןוילג / ?סקסה ירתאל םניחב םיסנכנ ךיא

WebBabe | קט High
4 ןוילג / בשחמה יווהו תייגולונכטל םימס ןיבש רשקה לע

ןור ביבא | תילגנא דלקה ,ירבע
תויקסעה תוחוראה ןמזב ןמדלוג ידוד םע חוכיוה לע
4 ןוילג / הילצרהב לימ'ג תימרוואשב

תכרעמ | רוטינומ לש ןמוקיפאה
העדוה םילבקמ *םלוכ* .יעיברה ןוילגב ונאבחהש ןמוקיפאה
4 ןוילג / ותוא אצמש ישישה םדאה םהש


הידמ

רנטיווק עושו'ג | םזילנרו'ג וינל רבעמ
1 ןוילג / תשרה תססובמ ,השדחה תונותיעה תיירואית

ןושמש ידג | דיספהל המ ול ןיא
2 ןוילג / טנרטניאל "ץראה" תא הלעה ןקוש סומע

ןושמש ידג | הגרדב הלוע טנרטניא ןטפק
ןטפק ףסומ לש ותאיצי ינפל םייעובש ,ףשח רוטינומ
2 ןוילג / ןטפקה הז ימ ,טנרטניא

ןושמש ידג | טנרטניא לרימדא
3 ןוילג / ןטפקה תוהז לע ןופוקסה לש םלוה רוזחמ

ןושמש ידג | תוחפל .םויב םיארוק ןוילמ 10
4 ןוילג / פייקסטנ לש רתאה ךרוע ,ןוסגרב טוילא םע שגפמ


םיבשחמ ,ונ ,ןחלושה לעש ולאה תונוכמה

תימע ףסא | הקיפרג םיכירצ אל ,םייובש םיחקול אל
/ הידמיטלומ אל ,הבשחמ שרודש קחשמ ,Nethack לש ורופיס
1 ןוילג

תימע ףסא | ץוחב סטייג ,םינפב לטניא
3 ןוילג / תונכות קר .תובוט םיכירצ אל 2 .סא.ואה ישנא

ןומיר ליג | אחספ לש ןמוקיפא
שיגרנש ילב הנכותב םיבלשמ םיתנכתש תונטקה תונתמה לע
4 ןוילג /


שאה דומע

קניל בקעי | 'גייפ םוה החתפ הילצרה תבשות השבכ
1 ןוילג / בקעי לש ץיזמוקב םירתאה תיילצל ואוב

קניל בקעי | 2 'סמ שאה דומע
2 ןוילג / גניקטנ דגנ יטושיק ןודה עסמה תליחת

קניל בקעי | 3 'סמ שאה דומע
םירתאה ינוב לש השקה םתדובעל טלחומ דובכ רסוח ,ליגרכ
3 ןוילג / םיירבעה

קניל בקעי | 4 'סמ שאה דומע
/ בקעי לש 404 ו'זפה ךסומו שדוחה תצלפה :םישדח םירודמ
4 ןוילג


תשר יקסע

ןור ביבא | ךרדה תא ונל וארי בשחמה יקחשמ
היגולונכטה תא םדקמ בשחמב םיערה תא גרוהש דליה המל
2 ןוילג / ולש אבאמ רתוי

ןומיר ליג | לבזמ בהז השוע
2 ןוילג / ראודה תא ונל לבזל חיטבה לברא ליג

ןומיר ליג | דלי אל רבכ
םיבשחמה תרבח ל"כנמ לש ויתותפשמ שבי אל דוע בלחה
3 ןוילג / ץילב רעס ,טנלסקא

ןושמש ידג | אל הז היקרוט
4 ןוילג / ?טנרטניאב ,ףסכ לע ,יתימא וניזקב קחשל הז ךיא

ןומיר ליג | ןולסב אספוקה לע רתוול םדקומ
טנרטניאב ואדיו תוקפהל הרבח להנמ ,תונרג דדלא םע ןויאר
4 ןוילג /

ןייבשיפ תניע | טנרטניאה תא התליג ם"וקא
4 ןוילג / םירצויה תויוכז יניירבע תא סופתת ךל

דירפ יבוק | ונתוא קופדל םהל ונתנ זא
ןוילג / ךלש רתאל עיגהל םידוהיו םילארשי ענכשל רשפא ךיא
4


תירבייסה תירש
תירש | ינאו ונורב
ןכש תצמאמה ,תנווקמ תינידנולב לש הנמוימ ןושאר קרפ
3 ןוילג / שישק

תירש | םותה ימי
םע .ןושארה ילאוטריוה ןמורה לע תרפסמ תינידנולבה
4 ןוילג / שדחה םדומה

[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה