Israeli HyperBanner Advertisementארכיון מוניטור

נושאים
םויה דע ועיפוהש רוטינומ תונוילג לכ


4 ןוילג 17.4.97

.רוטינומ לש הנורחאה תישדוחה הרודהמה היה יעיברה ןוילגה
שממ אל טנרטניאבש התליגש ,ם"וקאב הקסע תיזכרמה הבתכה
םילאוטריו וניזק יתבב ונרקיב הזמ ץוח .םירצויב בשחתהל לבוקמ
;פייקסטנ לש ,םלועב ץופנה רתאה ךרוע תא ונייאר ;םלועה יבחרב
המולע תבתוכו (הזכ רבד שי) טנרטניאל ואדיו קיפמ םע ונשגפנ
ילארשי רתא ליעפמ .םידבעמל םימסה ןיב רשקה לע הזת ונל האיבה
ונאבחה ;רייארפ תויהל ןכומ אל ילארשיהש הליג סל'גנא סולב
.ךסומ חתפ קניל בקעיו ונלש טנרטניאה יפד ןיב ןמוקיפא


3 ןוילג 15.3.97

ךרדה לע רתא ןבואר לש ותבתכ הנתנ ישילשה ןוילגב סושה תא
הזמ ץוח .טנרטניאה יבחרב סקס ירתאל הסינכ תואמסיס גישהל
לע ;OS/2 הלעפהה תכרעמ ישמתשמ תכב שחרתמה לע ונרפיס
טובור תנכות ;טנרטניאל םיסנכנש םישפיט םיילפיצינומ םיאקיטילופ
תטלקומו תמלוצמ החכוה ונאבהו החישה יצורעב םירבג התפמש
ךישמה קניל בקעי .םתדילב ודרפוה עדרפצה טימרקו סטייג ליבש
הרימת תינידנולב תשלוג ,תירשו ,תושוב ונל תושעלו םלוכל לפטיהל
.וניתוחוכל הפרטצה תזעונו


2 ןוילג 15.2.97

עיפוה רעשה לע .תירחסמ תנוכתמב רבכ אצי רוטינומ לש ינשה ןוילגה
- (םידילקב לפיט רחא והשימ) בשחמ לומ רידנ םוליצב והינתנ יביב
הפיאמ סטייג ליבל ריבסה םש סובאדב שגפממ רזח קוידב אוה
דובכל טנרטניא ןטפק לש ותוהז הפשחנ םג הזה ןוילגב .גדה ןיתשמ
תקהל לש שדח רישל וידוא-לירב תימלוע הרוכב ;ולש ידיתעה ףסומה
;בוט הז המ ליבשבו תימינונא ראוד תבית םיחתופ ךיא ;סופיטבא
םואלה ילגדב הבורמה שומישה ;םיילארשי םירתא לש לבאה לאוטיר
ירוט ;המלצמה לומ ףשחנש ראוד ןלבז ;תונוש + סומוחל םירתאב
ןב ועסמב ןושארה דעצה תא עספ קניל בקעיו תונמא תרוקיבו תועד
.גניקטנ לומ ןילימה 1000


1 ןוילג 1.1.97

הידמה תינכותב ישיא טקיורפכ השענ רוטינומ לש ןושארה ןוילגה
יבא לש םוליצ תודובע יתש :הילצרהב ימוחתניבה זכרמב תילטיגידה
תוילארשי לע ןור ביבא לש קימעמ גיגה ;תשרל דחוימב ורצונש רונג
;רייצל אלו בושחל בשחמהמ שרודש ,Rouge קחשמ ;תוטשפתמ אלש
רתא לש תירוחא רצחב ולגלגתהש םיגווסמ םייל"הצ םיכמסמ
רנטיווק עושו'ג לש חתפמה רמאמ לש תירבעל םוגרת ;טנרטניא
לש דחא רויא ;םיממעשמה תמישר ;השדחה תשרה תונותיע אשונב
ךסמ תא איבמו טפוסורקימ לע טבלתסהש קניל בקעיו ןימא ודיע
.ל"הצ לש ימשרה רתאה לש החיתפה


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה