טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
דו'ח אמיןInternet Real Estate


הרדסב תמדוקה הבתכל

,תשרב ן"לדנה ירתא תריקס לש ינשה הקלח
:ריבסה ריחמב םיקירה םישרגמה םע ולא
.םניח

ןזור איג

טייב הגמ 5 לש חטש IOL תשר התצקה ,םדוקה ןוילגה זאמ
הלוכי וז .םיישיאה םהירתא תיינב ךרוצל היונממ דחא לכל
םירבח אליממש ולאל תיאדכו תניינעמ היצפוא תויהל
.וזה תשרב
"יטיס רבייס" ,רקסל ונווכתהש םיחלצומה םירתאה דחא
.םינורתפה םיניסל .תשרהמ םלענ ,גנוק גנוהב ןכושה


Bridge


ןותחתה ןורישעב םייחה

םינוורק תיינח" ,Frantic Trailer park ,וז הרבח לש המש
יקינפיפח ,ישומיש :הנונגס לע טעמ אל דיעמ ,"תירטסיה
ולטוה ,רתא תמקה תורשפאב יתרחבש רחאל .ימשר-אלו
לבלבל הרורב הרטמב ונבנש ,המכסה יכסמ טעמ אל ינפב
,תונכב - זופחה שמתשמה אוה הז הרקמב ביואה .ביואה תא
םיצחול םתאש ינפל םיאנתה תא םיארוק תמאב םכמ המכ
- דובעי אל הז הזה םינוורקה שרגמב ?"OK" רותפכה לע
,ןיטולחל הנוש תועמשמ שי רותפכה לע הציחללש רבתסמ
לע ץוחלל םושר היה אורקל רומא יתייהש טסקטב יכו
זוד" .ףדה תניפב ,חדינ םוקמב םקוממה ,רחא רותפכ
.תוירוקמה לע "האופ

תא הרשיאש ינורטקלא ראוד תעדוה יתלביק םיימוי ךות
הז ףד .ילש רתאה לש הקוזחתה ףדל הינפה המעו ,יתשקב
םמוי תדבוע הרבחה יכ החטבה ףוריצב ,תוארוה טעמ ליכה
םייתניב .רתאה לועפתל יתודידי קשממ תונבל ידכ הלילו
תשיג וא פייקסטנ ,תויטרדנטסה תויורשפאה יתש תונתינ
לש חטש הרבחה הקינעמ ל"נה תולועפה לכ ךרוצל .FTP םל
.טייב הגמ 3

Dumpster


ןכש ,ונכשמ תא ןאכ אצמי אל CGI םישל םוקמ שפחמש ימ
,ולש בשחמה לע תונכות ץירהל רשפאמ אל ונלש ןוינחה
םירתאב טרדנטסל וכפהש תונכות וליפא .תוחיטב תוביסמ
םינוורקה ילעבו ,ןאכ ןיא ('וכו םיטושפ םיספט) םירחא
.ידמל יביטימירפ תוסינכ הנומב קפתסהל וצלאיי

טלחומ רסוח :דגנ *** ?תוירוקמ ...ההא :דעב *** םיאצממה
םיעצמא ךל ןיא םא קר :םוכיס *** CGI-ב הכימתב
.סדצרמלםיאב םיכאלמ

םסרפל תרשפאמש תורבחה ןיבמ הדיחיה איה רייפל'גנא
ןכא איה םסרפמ התאש הרבחהש ,אוה יאנתה .ירחסמ ןכות
.רחא והשימ לש אלו ךלש הרבחה

.אל אוה לבא ,ידמל טושפ הארנ רייפל'גנאב םושירה
הבש תוארוהה לבא ,דיימ עיגה המסיסה םע העדוהה
בוקעל ךירצש יתיליג ,שושיג טעמ אל רחאל .לבלבל תולולע
תויוגשה תוארוההמ םלעתהלו ,רתאב בותכה ירחא
תחאב ותוא םקמל שי ,רתאה םשל ףסונב .העדוהבש
תומש רוציק יפ-לע תויורקה ,תוירפסה-תת םישימחמ
אוה - IL - יוניליא לש דוקה ונלזמל .תונושה ב"הרא תונידמ
םישלוגה תא הנפמש המ ,לארשי לש ימואלניבה דוקה םג
.וז הירפסל ונתנידממ

המודה ,"םיצבק להנמ"ל השיג יתלביק ,רתאה תחיתפ עגרמ
ינש שי רתאה ןוגראו תריצי ךרוצל .זיטיסוא'ג לש הזל
- ינשהו ,הנולבש יפל טושפ רתא תריציל דחאה ,םיכרוע
תורשפא םג ,ליגרכ ,הנשי .HTML-ה לש הרישי הכירעל
ץלאיי FTP-ב שמתשהל הצריש ימ .פייקסטנב םיצבק חולשל
המ) תפתושמ םייניב תירפס ךותל ויצבק תא תולעהל
ריבעהל ןכמ רחאלו (ץבוקל םיידוחיי תומש ןתמ ךירצמש
.העש עבר ךות ,םיצבקה להנמ תועצמאב ורתאל םתוא
.םייניבה תיירפסמ וקחמיי םיצבקה ,הז ןמז ךשמ רחאל

Trash


שורדת רתאל ףרצל הצרתש הנומת לכ יכ עומשל רעצמ
םג תבזכאמ .תועש 24 דע ךראיש רבד ,הרבחה לש רושיא
ירעזמ לדוגב קסיד חטש ךרובע הצקמ רייפל'גנאש הדבועה
םשל .םירחא םינכתו תונומת ,םיפד ללוכ ,דבלב 200Kb לש
הרבחה ,תאז םע .Java תונכותב םיכמות אקווד םה ,יוניש
תונומתו םירויצ לש ןטק אל ףסואל השיג תרשפאמ
ךותב םיבשוי םניא םהו רחאמו ,םירתא תיינבל םיישומיש
.בשחנ וניא םלדוג ,ךלש ישיאה קסידה חטש


םע םייקסע םירתא םיקהל תורשפא :דעב *** םיאצממה
*** תיסחי ירעזמ קסיד חטש :דגנ *** תבותכב הרבחה םש
ולדוגב עונצ רתא הצורש ימל םיאתמו ביבח :םוכיסהליהק היהיש ?הליהק

,ורקיע רשא ,ירלופופ רתא אוה ,"הבוצחה" רמולכ ,Tripod
ידכ ."תילאוטריו הליהק" תריצי אוה ,םירחא םיבר ומכ
,הדומח תכרעמ דופיירטב ונב ,וז הקמקמח הרטמ םישגהל
םיניינעתמש םירחא םישלוג אוצמל ,לשמל ,תרשפאמ רשא
רשק םמיע רוציל ךכ-רחאו ,םהב ןיינעתמ התאש םימוחתב
םוקמ לבקמ התא ,הליהקב רבחכ .םינוש החיש יצורעב
אלש םילדתשמ דופיירטב יכ םא ,ישיא רתא ךמצעל םיקהל
הארנ אל רצרצק טוטישמ .רקיעל ימניחה חטשה תא ךופהל
.םהל חילצמ הזש

2Mb לש קסיד חטש תללוכ ,םניחבש וז ,תיסיסבה הליבחה
רוציל ןתינ .http://members.tripod.com/~ךמש - החונ תבותכב
תועצמאב הרתי תולקב השענ לכהו ,ךנוצר לככ תוירפס-תת
.ךלש טוטישה תנכות ךותמ לעופש ,םהלש םיצבקה להנמ
תטישב וא ,FTP תועצמאב תעצבתמ םיצבק תחילש
להנמ ךותב הלועפכ םיצבקה תחילש תא תדגאמש ,פייקסטנ
.םיצבקה

Road


םיפד םיחלושש דע ,םלשומו ביבח יד הארנ ןכ םא לכה
הפי תושקבמש ,תורחאה תורבחה בורל דוגינב .רתאל
םיסינכמ דופיירט ,ןטק רוכזא ךלש ישארה ףדל סינכהל
ידו לודג תיסחי עטק םהילא חלשנש ףד לכל תיטמוטוא
,הטיחסה ימד .רעוכמ יד הז .ךלש ףדה ףוסל קבדומש קיעמ
.$3 םה ,הז לע ורתווי דופיירטש ידכ

דוע לבקל ידכ םלשל רשפא זא ,ףסכ לע םירבדמ רבכ םאו
םוקמ 10Mb לבקמ ,הליהקב ותורבח תא גרדשמש ימ .םוקמ
תבותכל תועדוהה תא תמדקמש ,תינורטקלא ראוד תבותכו
.ךלש תיתימאה


:דגנ *** יתודידי קשממ ,החונ תבותכ :דעב *** םיאצממה
3$-ב :םוכיס *** רתאב ףד לכל םהלש וגולה תא םיפיסומ
הדילג תונקל רשפא


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה