Israeli HyperBanner Advertisementארכיון מוניטור

נושאים
:םויה דע רוטינומ תיישעב קלח ולטנש םישנאה

דירפ (יבוק) אביקע
רנטיווק עושו'ג
ןזור איג
ןור ביבא
ןומיר ליג
רחש רימא
ןושמש ידג
תירש
WebBabe
ןימא ודיע
רתא ןבואר
םייח ןב לאלצב
רונג הרמתו יבא
קניל בקעי
תכרעמ
ןמיונ יפא
תימע ףסא
ןייבשיפ תניע


ןימא ודיע

תילטיגיד הרבח | עדימה תדרטסוטואב ילארשיה
1 ןוילג / ותומדל םיווק רייאמ ןימא ודיע

תילטיגיד הרבח | םודל רובעת תשרה
/ ?לגדה תא םיפינמ םילארשי םירתא הברה ךכ לכ המל
2 ןוילג


רתא ןבואר

תילטיגיד הרבח | תולוחכה תואמסיסה לש רופאה קושה
3 ןוילג / ?סקסה ירתאל םניחב םיסנכנ ךיא


םייח ןב לאלצב

תונמא | םינומהל םייהנפוא
תא קדוב ,קרוי וינב יחה ילארשי ןמא ,םייהנפוא ידוד
3 ןוילג / קמועל הידמה


רונג הרמתו יבא

תונמא | תיגולנא הרפ
/ ?ולש הרפל שחכתמ יובואקה המל :תילטיגיד תוברת תת
1 ןוילג

תונמא | ?הככ אל ,בוט רתוי היה הינלופב
/ הלילעה אלל - רופיס ירמוח םישיגמ רונג הרמתו יבא
1 ןוילג


קניל בקעי

שאה דומע | 'גייפ םוה החתפ הילצרה תבשות השבכ
1 ןוילג / בקעי לש ץיזמוקב םירתאה תיילצל ואוב

תונמא | האנקמ .ץצופתמ חומה
םיחיתפה לכ תא ללוכה ימובלא רפס לע תבהלנ תרוקיב
2 ןוילג / Wired ןיזגמב ועיפוהש

שאה דומע | 2 'סמ שאה דומע
2 ןוילג / גניקטנ דגנ יטושיק ןודה עסמה תליחת

שאה דומע | 3 'סמ שאה דומע
ינוב לש השקה םתדובעל טלחומ דובכ רסוח ,ליגרכ
3 ןוילג / םיירבעה םירתאה

שאה דומע | 4 'סמ שאה דומע
בקעי לש 404 ו'זפה ךסומו שדוחה תצלפה :םישדח םירודמ
4 ןוילג


תכרעמ

תילטיגיד הרבח | םיממעשמה תמישר
תא בוש איצונ ילוא םעפ .אל דועש המו םמעשמש המ
1 ןוילג / המישרה

תונמא | סופיטבא תקהל - "הילצרה"
2 ןוילג / רמואבו וידוא לירב ,סופיטבא תקהל לש הריש

תילטיגיד הרבח | טפוסורקימ תירבעל רבעמה ריחמ
רתא ידי לע טפוסורקימ תטיש לש הצומיא תובקעב חוכיוה
2 ןוילג / תרחא המיב

תילטיגיד הרבח | רוטינומ לש ןמוקיפאה
םילבקמ *םלוכ* .יעיברה ןוילגב ונאבחהש ןמוקיפאה
4 ןוילג / ותוא אצמש ישישה םדאה םהש העדוה


ןמיונ יפא

תונמא | Nucleus image
3 ןוילג / םידבועמ םימוליצ גיצמ ןמיונ יפא


תימע ףסא

םיבשחמ | הקיפרג םיכירצ אל ,םייובש םיחקול אל
/ הידמיטלומ אל ,הבשחמ שרודש קחשמ ,Nethack לש ורופיס
1 ןוילג

םיבשחמ | ץוחב סטייג ,םינפב לטניא
3 ןוילג / תונכות קר .תובוט םיכירצ אל 2 .סא.ואה ישנא


ןייבשיפ תניע

תשר יקסע | טנרטניאה תא התליג ם"וקא
4 ןוילג / םירצויה תויוכז יניירבע תא סופתת ךל


דירפ (יבוק) אביקע

תשר יקסע | ונתוא קופדל םהל ונתנ זא
/ ךלש רתאל עיגהל םידוהיו םילארשי ענכשל רשפא ךיא
4 ןוילג


רנטיווק עושו'ג

הידמ | םזילנרו'ג וינל רבעמ
1 ןוילג / תשרה תססובמ ,השדחה תונותיעה תיירואית


ןזור איג

תילטיגיד הרבח | טפוסורקימ תא בהוא ינא
3 ןוילג / עדרפצה טימרקו סטייג ליב :םתדילב ודרפוה


ןור ביבא

תילטיגיד הרבח | tits.co.il ןיא המל
1 ןוילג / תוטשפתמ אל תוילארשיה המל

תשר יקסע | ךרדה תא ונל וארי בשחמה יקחשמ
תא םדקמ בשחמב םיערה תא גרוהש דליה המל
2 ןוילג / ולש אבאמ רתוי היגולונכטה

תילטיגיד הרבח | רתא םיחתופ 'ץיבוליסכו ףולובא
3 ןוילג / םיילולכנ םירתא ינובו םישפיט םיאקיטילופ לע

תילטיגיד הרבח | תילגנא דלקה ,ירבע
תויקסעה תוחוראה ןמזב ןמדלוג ידוד םע חוכיוה לע
4 ןוילג / הילצרהב לימ'ג תיימרוואשב


ןומיר ליג

תילטיגיד הרבח | תוחפשמה לבאב ףתתשמ םיפוצרחה תווצ
בוטב דימת אל .םיילארשיה םירתאה לש לבאה לאוטיר
2 ןוילג / םעט

תשר יקסע | לבזמ בהז השוע
2 ןוילג / ראודה תא ונל לבזל חיטבה לברא ליג

תילטיגיד הרבח | רומוה שוח םע ,תינטנופס
3 ןוילג / תשרב םישלוג התפמו הרוחבל הזחתמ ביבח טובור

םיבשחמ | אחספ לש ןמוקיפא
ילב הנכותב םיבלשמ םיתנכתש תונטקה תונתמה לע
4 ןוילג / שיגרנש

תשר יקסע | ןולסב אספוקה לע רתוול םדקומ
ואדיו תוקפהל הרבח להנמ ,תונרג דדלא םע ןויאר
4 ןוילג / טנרטניאב


רחש רימא

תילטיגיד הרבח | תבותכ שי שיא לכל
תושעל רשפא המו ,תימינונא ראוד תבית םיחתופ ךיא
2 ןוילג / התיא


ןושמש ידג

ךרועה רבד | ...ה/רקי ת/שלוג
תרהצהו .רוטינומ תודלותב םינוספמיסהמ ןושארה יומידה
1 ןוילג / תונווכ

תילטיגיד הרבח | תשרב םילגלגתמ םייאבצ תודוס
דיל ,תשרב רתאל םיגווסמ םייל"הצ םיכמסמ ועיגה ךיא
1 ןוילג / ?תאפרע רסאי לש 'גייפ םוהה

ךרועה רבד | ?רוטינומ לש רעשב עיפומ יביב המל
ליבש המל בישקהל םוקמב סובאדב יקס השע אוה יכ
2 ןוילג / ול רמא סטייג

הידמ | דיספהל המ ול ןיא
2 ןוילג / טנרטניאל "ץראה" תא הלעה ןקוש סומע

הידמ | הגרדב הלוע טנרטניא ןטפק
ןטפק ףסומ לש ותאיצי ינפל םייעובש ,ףשח רוטינומ
2 ןוילג / ןטפקה הז ימ ,טנרטניא

ךרועה רבד | היגולונכט ייולת
םיבשחמל ריזחהל ךיאו ,תשרה לש ירירבשה הנבמה לע
3 ןוילג / םלומגכ

הידמ | טנרטניא לרימדא
3 ןוילג / ןטפקה תוהז לע ןופוקסה לש םלוה רוזחמ

ךרועה רבד | תולק תוריבעו םיעשפ
/ תשרב עוציבל תולקש תוריבעו םירצוי תויוכז ,ם"וקא לע
4 ןוילג

תשר יקסע | אל הז היקרוט
/ ?טנרטניאב ,ףסכ לע ,יתימא וניזקב קחשל הז ךיא
4 ןוילג

הידמ | תוחפל .םויב םיארוק ןוילמ 10
4 ןוילג / פייקסטנ לש רתאה ךרוע ,ןוסגרב טוילא םע שגפמ


תירש
תירבייסה תירש | ינאו ונורב
ןכש תצמאמה ,תנווקמ תינידנולב לש הנמוימ ןושאר קרפ
3 ןוילג / שישק

תירבייסה תירש | םותה ימי
םע .ןושארה ילאוטריוה ןמורה לע תרפסמ תינידנולבה
4 ןוילג / שדחה םדומה


Webbabe

תילטיגיד הרבח | קט High
4 ןוילג / בשחמה יווהו תייגולונכטל םימס ןיבש רשקה לע

[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה