מוקדם לוותר על הקופסה בסלון

תמגרתימ ,םה רשאב םיבשחמה ירכומ לש םסקה תלימ ,הידמיטלומ
ינפל עגר .עעונתמו ןגנמ ,ינועבצ עדימ לש םיבר םיטיבל טנרטניאב
דוע םהמ ונל סאמנש תמוסרפה יטרס ללגב םימתסנ תרושקתה יווקש
טנרטניאב םיטרס קיפמ םע החיש ונספת ,היזיוולטב ויהשכןומיר ליג

יעטקל םירושיק םיבלושמ וז הבתכ ךשמהב :םכבל תמושתל)
תנכות לע ,םהב תופצל ידכ ."ביילואדיו" תטישב ואדיו
.(םיאתמ ןיא גאלפב תדייוצמ תויהל םכלש טווינה


.ןשעל רוסאו םידפורמ תואסכ ,הפוקב רות ,ןרוקפופ לש חיר
:תוינוקלב הרומ קרקרי יטנצסרולפ טלש קרו ,טלחומ ךשוח
הזיא ,חא .לודגה ךסמה לע טרסה ליחתי טעמ דוע ."האיצי"
ילש םירוהה ונק ,דחא םוי ,זאו .עונלוקל תכלל ,היה הז רבד
.םירדשמ חול ,הפק סוכ ,תוירגיס לש חיר .תינועבצ היזיוולט
טלשו ,העש עבר לכ תומוסרפ ,בוחרב תופצפצמ תוינוכמ
טעמ דוע .זא לש האיציה טלשל דדוב דירש - ביבח קוחר
.ןטקה ךסמה לע דלפנייס ליחתי

הז רבד הזיא ,חא .ךשמה הזל שי תיטנרטניאה תואיצמב
רבכעל הדותו ,הביבח תדלקמ ,רקי רוטינומ .היזיוולט ,היה
רותפכו ,תדצרמ הנומת ,טנרטניא רתא .םולה דע ונאיבהש
ימל ןורחא ןממס - רכומה פייקסטנה ךסמ לע ןימזמ "פוטס"
הקהלה לש קתרמה פילקה ליחתי ףכית .התיבה הצורש
תויהל חמשיש ימ .ריעזה ךסמה לע ןופצפ ןולחב השדחה
רבעשל ,36 ,תונרג דדלא אוה תאזה תואיצמל יארחא
החמתמה הרבח ,"תוקפה רצח" ל"כנמ םויהו טנואדיוב
.הזכ רבד שי ,ןכ .טנרטניאה רובע ואדיו תוקפהב

,"יפ.סא.יד"ו "לפא" לש לדוגה רדסמ תורבחב ןויסינ םע
ראותו היפרגואיגו הנידמה יעדמ ,הלכלכב םינושאר םיראת
.תולבק םע לבא ,רבדל עגושמ ילוא תונרג ,םיקסע להנמב ינש
רזחש רחאל ,ידמל רגובמ ליגב עיגה םיבשחמה םלוע לא
אוה דדלא .היגולונכט לש קירפ אוה וישכעו ,הלאשב
תושעל רשפאש םיבשוחש ,םייניעב קיזה םע הלאה םישנאהמ
המב לודג ןימאמ אוהש קפס ןיא .קיפסמ םיצור קר םא לכה
םג ,החטבהה דבלמ ,שי שדח פאטראטס לכבו - השוע אוהש
.יניצר ןוכיס


?צבעוני? חדש? מרענן? אלדד
יניצר קימיג הז ואדיו .תונרג


יל שי .טנרטניאב ואדיו בהוא שממ אל ינא ,תודוהל בייח ינא
,תישאר .ןלוכ תא רבכ עמש דדלאו ,הז םע תויעב המכ
יתוא קפסמ אל רודישה בצק ,הדח קיפסמ אל הנומתה
אל הזורב דיוייד לש פילק ליבשב ,ללכבו (תוכחל ךירצ ןיידעו)
שי" ,תונרג םיכסמ ,ןוכנ" .םייניעה תא ץמאל יל םיאתמ
תולבגממ םיעבונ םלוכו ,תשרב ואדיו רודישל תונורסח הברה
."תויגולונכט

קרו ךא דקמתתש הרבח ךירצ ,ריבסמ אוה ,הז ללגב קוידב
איבהל ידכ םוחתב הלש עדיה לוצינ ךות ,הזה םוחתב
איה "תוקפה רצח" .הסומעה תשרב האצות םומיסקמל
,קרוי-וינב הסיסבש Yard Productions לש תילארשיה התפתוש
- הקפהה ימוחת לכמ עוצקמ ישנא 15 הקיסעמה
.טנרטניא רתאב רודישל םייטירקה םיינכטה םיניינעל דעו ,יומיבהו םוליצהמ

תישענ הדובעהו םייעוצקמ תווצ ישנא 15 ןיא "תוקפה רצח"ל
.םידבוע אל םהש רמוא אל הז לבא ,םירסנאלירפ םע רקיעב
תא תחתפמה ,טנואדיו םע הלועפ ףותיש לע ומכיס םה
.תשרה לע ןוסחאה םוקמ תא תקפסמה ,ן'זיוטנו ,היגולונכטה
לש תיבה רתאב םיפוצרחה ינוטרס היה ןושאר בושח טקיורפ
.תינכתה

ןמזב הזב הדונ ואוב ,קימיג םצעב אוה טנרטניאב ואדיווה
"Streaming!"-ה םע ואדיווה טרסבש האבה הנומתל םיניתממ ונאש
אל ללכ ךרדב םלועבו לארשיב םירתא ינוב .ונילא עיגת
אוה ואדיווה ןוטרס ןכ םא אלא ,רתאב ואדיו ןכות לע םיצילממ
.רתאה תמקהל הביסה


?השק ךכ לכ דובעל קימיג ליבשב

.רתאל םישנא הברה ךשומ הז .יניצר קימיג תמאב הז ואדיו"
יפל 5 יפ ןיב וילא איבמ רתאב ואדיו ןוטרס תואצמיה םצע
."םש גצומ המ קוידב םיעדוי םהש ינפל וליפא ,םישלוג 100


?םכלש דעיה להק והימ

םלגה רמוח) רמוחה תרבעהבש תויגולונכטה תולבגמה בקע"
קסיד יחפנב שומיש ךירצמש רבד ,הדובעה ךילהתב סחדנ אל
להק ,םינוטרס תקפהבש תוילכלכה תולבגמהו (.ר.ג .םילודג
םירתאה תיברמ תא ללוכ וניא ונלש ירקיעה דעיה
ואדיו תקפה תורבחב םידקמתמ ונחנא .םיילארשיה
."יטירק ןיינע אוה רתאב ואדיו ןכות ןרובעש ,היזיוולטו


אלדד במספר מצבים: ידיים על הראש, בזזיק בעיניים, ידיים ושוב ידיים
רתאל וסנכיי םישלוג רתוי הברה


ןכומ היהיו ואדיו הצרי םיילענ תונח לש רתא םאש אל הז
- ינש דצמ .ףסה לע ותוא החדת "תוקפה רצח" ,ורובע םלשל
דומעת אלש הדובע דגנ העד ועיבי םהש ריבסמ תונרג
הרבחל ץילמה אוה עובש ינפל קר .םייעוצקמ םיטרדנטסב
תמוסרפה ןוטרס תא רדשל אלש העודיו הלודג תילארשי
.םוידמל םיאתה אל אוה - תשרה ילג לעמ הלש חילצמה
.יטירגטניאל ותוא תבייחמ תונעוצקמה


?תיבב היזיוולט תנחת היהת דחא לכל

שי דחא לכל אלו ,תיתיתשת העקשה רבכ הז היזיולט תנחת"
םיעורא ורדשי םישנא לבא .הז ליבשב תויקסעה תונבהה תא
."םירחאו םייתחפשמ

יברע םע םיישיא םירתא ונלביק םויה דע םא ,רוציקב
םג הארנ וישכעמ ,רתאה לעב לש יתנשה לויטהמ תויפוקיש
.הווצמ רבה לש טרסה תא


?יביטקארטניא םוידמ רקיעב אל אוה טנרטניאה

.יביטקארטניא ירמגל אל אוה טנרטניאה ,תישאר"
ומכ םירצומב Push & Pull לש םינוויכל תבחוס היגולונכטה
וז םגו ,םינכתה תא רחבי שמתשמה .םירחאו בווקאב
יפל היזיולט תורדסמ םיקרפב תופצל .תויביטקארטניא
"?יביטקארטניא אל הז - חתפמ תולימ

שקבמו והשמ תידוס תשרא תונרג הטוע ןויארה םויסב
םירתא .םיבורקה םייעובש עובשב תשרל םידומצ ראשינש
םימרוג םע ולש הלועפ ףותיש ירפ ,םיעיתפמו ואדיו יבורמ
הכחנ ?ןווכתמ אוה המל .בורקב ץוצל םידיתע קשמב םילודג
.הפצנו הכחנ ,ילוא ,וא ,הארנוןויארהמ םיעטק םכינפל ?הארנ הז ךיא דבל טופשל םיצור
.הנהמ היפצ .ואדיוב

1 'סמ ןויאר עטק
2 'סמ ןויאר עטק
3 'סמ ןויאר עטק

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ