שרית הסייברית


םותה ימי :ינש קרפ


הנושארה הקישנה ,ןושארה רבחה תא תורכוזש תונב שי
םדומה תא תורכוזש הלאכ ןנשיו ,ןושארה רוזחמהו
ילוא הז .ןושארה טא'צהו ןושארה ןיא גולה ,ןושארה
הז לבא ,ח"מלפה תפוקתמ הביתנ ירופיס ומכ עמשנ
.םינש עברא ינפל לכה ךסב הרק

לע יל בשייתה ,ןושארה םדומה ,קרוי וינמ עיגה אוה
,2400-ש יתדמל ונממ ."baby, i am yours" רמאו ןחלשה
יל התיה ,יתנקתה .הצלוח לש עצבמ ריחמ קר אל הז
תולת וילא יתחתיפו ותוא יתדמל טאל טאל ?הרירב
ה'רבחה לצא הגאד יטבמ הררועש תולת .תיביססבוא
.דרשמב
תריש רשא ימוקמ .סא.יב.יבל היה ןושארה ןיא גולה
ונגהנ .יתנוכש באפכ ,םיצולחה םדומה ירבכע ,ונתוא
הז .הלילה לש תונטקה תועשה דע ,ברע ידמ ותוא דוקפל
הקוחר ץרא ןיידע התיה טנרטניאש הפוקתב היה
לנוישנ"המ יטוזקא םטייא הזיא ומכ הספתנו
ארונ היה םדומה ,הנושארה תורבחתהב ."קיפרגוא'ג
ומכ ועמשנש ,םירזומ תולוק עימשה אוה .ירותסמ
.קורטס ףוטחל דמוע אוהש יתששחו ,הסיסג ירוחרח
יל חלשש ןושארה אוה .ינוי תא יתשגפ יתסנכנשכ
ןולח תא יתחתפ .החישל הנמזה לש "טסססספ"
תולאש לש גנופ גניפ קחשל ונלחתהו םיגולאידה
םיליעפ ה'רבח 30-כ ןאכ שיש יל רפיס אוה .תובושתו
אל ,םירבדמ אלש הלא ,"םיגד" 100 הזיא דועו
.םיקיצמ אל םגו םיפתתשמ

ןתנ אוה .תיתודידי דואמ התיה ינוי לש םינפה תלבק
יתוחכונש יתנבה רתוי רחואמ קרו ,הצממ עקר תריקס
לכל דוגינב .םיפתתשמה ברקב ישנה ןזאמה תא הרפיש
.יב .יבב ןאכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ
רתוי םייביטקרטא םיאנת הקפיס היצרופורפה .סא
ריהזה ינוי .ןודעומב תודיחיה ןיילנואה תומלע שולשל
,אישה תעש ,תוצח תארקל בוש רבחתא םאש ,יתוא
יכ" ,החיש תונמזה לש תיביסאמ הפקתממ להבא אלש
."ןיילנואב השדח הרוחב םיאורשכ הז הככ

,ירעש יתשרבה ,יניע ךופב יתמש ,תוצח תארקל ,םנמאו
.םישוגיר טקלל ידכ זא לש תיטיאה תוריהמב יתטעשו
יל ריבסהו ןיתמה רבכ ינוי .המוציעב התיה הגיגחה
תורכיהה תחיש ירחא .םיחכונהמ ימ והימ תושיחלב
וניניב המקרתה ,םיירהצה רחא ונלהינש תכשוממה
אלש דיחיה היה אוה .תילאוטריו תוימיטניא לש הסיפ
המ ?תא המכ תב ?תא הפיאמ" ספוט תולאש ילע ריטמה
הינפמש הזגפהה ,ןכ יכ ."?רבח ךל שי ?השוע תא
תוסנתה וזש יתיליג .עיגהל הששוב אל יתרהזוה
תוקהל 20-כ לומ תוינטלומיס תוחיש לוגרתל תנייוצמ
המ רוכזל םילגוסמש יאנתב ,םיבהלנ םינורטסוטסט לש
גופסל רשפא תורופס תוקד ירחא .ימל תרמוא תא
לש ינויצולובאה הריבצה בצמ לע תינושאר תומשרתה
רשוכ ,הינפה ןונגס ,ריבחתה ,חוסינה ךמס לע ,דחא לכ
ירזכא היצקלס ןחבמ הז םנמא .הבוגתה וא הקמנהה
תמישרב הלולכ הניא בתכב יוטיב תלוכיש ימ רובע
.ביתכמ םוידמהש םיאנתה הלא לבא ,ויסכנ

םע תינטלומיס היצקארטניא לש הלק העש רובעכ
,תומולעה "יתויחא" יתש תא שוגפל יתיכז ,םיחכונה
הכלה היסולכואה ,תרחואמה העשה ללגב .לעיו הרימ
היה ןולסה .ןולסל סנכינש העיצה הרימו ,המצמטצהו
.תיביטקלוק תוסנכתה רשפיאש דיחיה "םור טא'צ"ה
תרבח לש תרבוד םגו הרובחבש הקיתווה התיהש ,הרימ
תביסמל ונלוכ תא הנימזה ,תחדינ שממ אל םיבשחמ
.אבה עובשב ןולסב ךרעיהל הדיתעש ,הלש תדלומויה

ימרו הרימש יל רפיס ינוי ,"יטרפה ץורע"ב ,ליבקמב
םהשכ .ץוביקה תא ובזעש זאמ דחי םירגו םירבח
,יטרפה ובשחמ לא שרופ םהמ דחא לכ ,הבירמל םיפחסנ
המכ .ןיילנואב ינשה םע ןבשחתמו .סא .יב .יבל הלוע
יוניכל תויוכזה לכ .ונלש רייפו השאטנה ויה םה .יטנמור
רתויה םירוציה דחאו ןודעומה תנונש ,לעיל תורומש
תדמעומה התיה איה .םינוידה יסומלופב םיביטקארפיה
חפטל הרחב המ םושמ לבא ,תסנכל ונלש תפדעומה
.יאפיחה סופמקב תימדקא הריירק

דחא התיה ןווקמה ןולסב הרימ לש תדלומויה תביסמ
ןורכיזב וברצנש םינושארה םיטסילאירוסה םיעוריאה
רבוד ,יבא .ןייקח תעפוה היה ברעה רמסמ .יטרפה
לש יוקיח ץיברה ,הרימ לש תימעו יטילופ
.דבלב תדלקמ ינמיס תועצמאב ןורשו סרפ,לופר
תעפוה םג .ודות ,ריכמ אל ריפצ היבוט וליפאש רגתא
התיה ,תדלקמ ינמיסב אוה ףא ,ימר לש ןטבה ידוקיר
תוצוחב התארנ םרט התומכש תיזואוטריו הקרבה
.ןיילנואה

תועצמאב רשעומ דבור לביק ינוי םע רשקה ,םייתניב
רדסמל ףסונ ,העובק תימוי ינורטקלא ראוד תרגיש
גניגו'ג לש ימויה לאוטירה .ברע ידמ ןווקמה תוחכונה
תורזה תריווא .עבקתהו ךלה ברעב גנימדומו רקובב
.הזה רשקבש םסקה תא ןיזהש קלדה התיה המודמה
לש םיגולויצוסה הזל םיארוק "רוכינ לש תוימיטניא"
םויש דע ,םיכורא םישדוח ךשמנ הז .ןיילנואה תוברת
וינב סנכ הזיאל סט אוה אבה עובשבש רסמ ינוי דחא
יכ ,השק היה .ובוש דע ןיילנואמ רדעי ךכיפלו קרוי
ךרד רשק לע רומשל ונלוכי אל םיינושאר םימי םתואב
.םויה ומכ ,טנרטניאה

הריכזמה יל הרסמ ,דרשמל יעיגהב ,םימי הרשע רובעכ
.הז תא ריאשהו יתוא שפיח והשימש הרמאו הליבח
ינומרוה ,הליכמ איה המ יתיארשכו ,התוא יתחתפ
יתארקל ץרק הזיראה ךותמ .רוהדל וליחתה רשואה
ינוקאל קתפ םע ,רחא םלועמ תוריהמב ,שדח םדומ
ןשיה םדומה ."???טבמ ??השיגפ יצח ?השיגפ" :.י תאמ
אלא .שגרנ בלב ןקתוה שדחה םדומה ,ןסחמל רבע
ונשגפנש ירחא :העגפנ תוימיטניאה לש םסקה תעובש
,המודמה תורזה הפלחתנ ,םינפ לומ םינפ תחא םעפ
ה'רבחב ומכ תורכיהב ,רוכינ לש תוימיטניא התוא
קיפסמ רבכ םכלש תירשל היה ,הז תאו .ןיערגהמ
.םייחב

תירש


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ