דעות

תילגנא דלקה ,ירבע

המ ?רבד םוש הזמ אציי אל אליממ םא ,תירבע רבדל ונל המל
לש המראוושב ןמדלוג ידוד םע תויקסיעה תודועסה תא סרוה
Tzarich Ledaber Anglit המל קמנל הסנמ ןור ביבא ?לימ'ג


ןור ביבא


(ןמזמ תמאב היה הזו) תילגנא ונתוא ודמילש תורומה
.םויה תילגנא תודמלמש תורומב אנקתהל קר תולוכי
ורבקל תולעל תוכירצ םויה תילגנא תודמלמש תורומהו
רפכה" ןוזח לע ול תודוהלו ןהולקמ לשרמ דמולמה לש
.ןבומכ תילגנאה הפשב ,םויה םשגתמה "ילבולגה

תילגנא ילב :(Let's talk postcards) תויולג רבדנ ואוב
רבוד הזה רתאה ,ןוכנ .תשרב שפחל המ ךל ןיא תיסיסב
הדבועה תא רתוס אל ןיידע הז לבא ,שדוקה תפש תא
תויתוא תועצמאב רשקתל שקעתמ םלועהש ,תיסיסבה
יתב לכ תא ולאשת .ןימיל לאמשמ - ךכמ עורגו תוילגנא
םינש רבכ םיינישה תא םירבושש םילארשיה הנכותה
םירדתסמ ףוסב .םייוגב ןרוקמש תונכות רויג לע
הלאכ םיגאבמ היקנש הנכות ןיא לבא ,והשכיא
היוגשה תורושה תריבש ,םירפסמה ,םיפקמה :םירחאו
הזה רתאה לש תיבה לעבל ראוד וצירת .אל המו
םעפ לכב רבוע אוהש םירוסייה ביתנ לע ותוא ולאשתו
דרוו ,טסקטויקמ וילא עיגמש רמוח םגרתל ךירצ אוהש
.ילמרונ HTML - ל ותוא ריבעהלו 'דכו

דואמ תודמחנ תועש הלבמ ינא ןמדלוג ידוד ידידי םע
תועש לבא ,הילצרהב לימ'ג לצא המראווש תליכאב
לש הנעטה תיצמת .הפשה אשונ לע םיחוכיוב תומויא
איה ("תונורחא תועידי"ב תויתטישב תחפוטמה) ידוד
תומידק תתל שי תונותיעב םיבשחמה םלוע רוקיסבש
םעש םושמ תאז .תירבע תרבודה הנכות לכל הנוילע
.וז הפשב אקווד שמתשהל בהוא - תושעל המ - לארשי
תניחבב אוה הזכ םוסריפ לכש איה ילש הנעטה תיצמת
הפש איה תירבעה .לוחב שארה תנימטו ץקה תייחד
,ירקיעה יתסנרפ רוקמ תא הווהמ םינש הזמו ,תרדהנ
ונא וב ךילהתה .רוצעל ןיא הירוטסיהה ץורימ תא לבא
לדגמ" רטנולפ לש תיתטיש הרתה אוה םויה םייוצמ
.תילבולגה הפשכ תילגנאה ץומיאו "לבב

.סמאדא סלגאד ,אל ךיא ,הגה רתויב לצאנה ןויערה תא
ןזואה ךותל םילשלשמש הז ?"לבבה גד" תא םירכוז
רשי ינטלומיס םוגרית עצבו הנואה דיל םקמתמ אוהו
הארוה ופי יגייד לכ לצא יתראשה ?תוספניסה ךותל
.תשרב הלעיש רחאל דימ גדה תא ידיל ריבעהל תשרופמ
.ךרדב גדהש יל הארנ אלו םייתנש רבכ הכחמ ינא

לע תינקירמאה תוברתה תוטלתשה םע לחהש המ
ףוריצב רשאכ םיהדמ קוזיח לביק תישונאה תוברתה
התוא - (יתביס רשק ןיאש ןימאמ תמאב ינא) םירקמ
בושחימה תיישעת תורוקמ לע הנושאר הבשייתה המוא
עונלוקה וגיצהש תוביטנרטלאהש ומכו .עדימהו
לש תיטירקה הסמה תא ואיצוה אל ינמרגהו יתפרצה
םג ךכ ,דווילוהמ םיטרס ונירקהש תומלואהמ םיפוצה
ראש םהיתובקעבו) AOL ישלוג ינוילימש ןימאהל השק
רוקמכ "רוטינומ" תא וצמאי (םלועב ז"עלה ירבוד
,המ םיעדוי םתא .ךכ םשל תירבע ודמליו עדימ תקפסא
.ךכל וחלצי אל "זופת"ו "הלאוו" ירתא םג

דליש הנושארה םעפב ,םויהש תרמוא תינכדעה החידבה
שקמ לע ןכמ רחאל שיקמ אוה ,"אבא" בותכל עדוי
אל ינא"ש רמול הזופ ןיידע וז ,םויהל ןוכנ .ENTER-ה
תורדסה ,בשחמה ...ילש םידליה םע רשקתל חילצמ
,תילגנא דמלי אלש ימ ,םינש רשע דועב ."...םילבכב
.וידלי םע םלש טפשמ ףילחהל לכוי אל תמאבIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ