וורלד וויד ווב מאסטר
,םלועב רתויב ירלופופה רתאה לש יארחאה ךרועה ,ןוסגרב טוילא
תוילוקה לע רביד אוה תילמרופ אל השיגפב .ץראב אצמנ ,פייקסטנ
טפוסורקימ ,לודגה ביואה לעו תירבעה תייעב לע ,פייקסטנ לש תמלענה

ןושמש ידג

םומה טעמ הפקה תיבב השיגפל עיגה ןוסגרב טוילא
.שגפ םרט ,רמוא אוה ,הזכ סואכ .וילא הגיהנה תייווחמ
םע קסעתמ אוה ותדובעבש הזב בשחתהב ,רזומ תצק
םיירהצב ישיש לש העונתהמ הברהב םייטואכ םיבצמ
לש יארחאה ךרועה אוה ,38 ,ןוסגרב יכ .ביבא לתב
דחאו עיפשמ יכה ,יראלופופ יכה ,רייותמ יכה רתאה
לש הז ,תשרה לע שיש תיגולונכט רתויב םיבכרומה
."פייקסטנ תרושקתה דיגאת"

הארמ רוטינומ תרש לש םייגולונכטה תוח"ודה חותינ
,םירקי םיארוק ,םכמ העברא ךותמ השולש לצאש
תעב בשחמה ךסמ לש תינמיה הניפב הלודג "N" תבהבמ
טווינה תנכות .דבל אל םתאו .וז הבתכ םיארוק םתאש
איה ,תונושה היתואסריג ללש לע ,פייקסטנ דיגאת לש
,הישמתשמ בור .םלועב הצופנה טנרטניאה טווינ תנכות
תשרה תא םיווח ,םלועב טנרטניאה ישמתשמ בור םהש
:וזה הרוצב

הניעט ,הלופכ הקלקה .הדובעה ןחלוש לע לחלחכ למס
םישרפמ תניפס העיפומ וילעש ןבל ךסמו ,תיטיא
Netscape .םיבכוכ יעורז םיימש ינפ לע זועב תמדקתמה
הזל תחתמ .טנרטניאה ישלוג בור לש תיבה ,Home
רתיו הנכותה ירצומ ,תושדחל תוינפהה תושרפנ
.םידומעה 15,000 ןב רתאה לש םינושה םירודמה
הבר הדימב םיעבוק הזה רתאב םימסרפתמש םינכתה
שופיח עונמ .טנרטניאב הפישחהו םויה רדס תא
םולשת תרומתו) לשמל ,ורקיב ץופחת פייקסטנש
םיביכר תללכהל ףא וא הובג םוקימל הכזי ,(םיאתמ
גניטיירה תלדגה רורגי חרכהש רבד ,ומצע דומעב ונממ
.ולש


ונלש תואיגשהמ ודמלת .ןוסגרב

הבר תיתכרעמ תוירחא ,םצעב ,םכל שי

ילכ לש ךרוע אל ינא םויה לבא ,יאנותיעו ךרוע יתייה"
אוה פייקסטנ .רורב תויהל ךירצ הזו ,הרדגהב תרושקת
אל ונא .יפסכה חוורה אוה ישארה וניינעש הנכות דיגאת
תא תתל דימת לדתשנ ונאו ,קייודמ אל עדימ בותכנ
ןיע תיארמ גיצהל םיבייח אל ונא לבא ,האלמה הנומתה
."תרושקת ילכ ומכ ןוזיא לש

תאז ,קר אל .תרושקת ילכ אל אוה Netscape Home
םינושה םירודמל תמרוז רתאב העונתה רקיע .תרמוא
רציימש תונושה תונכותה תא דירוהל ןתינ םהב
תנווקמה הרזעהו הכימתה ירתאלו ,דיגאתה
רתאה לש ישארה דומעה ,תאז םע דחי .םישמתשמל
רקיעב) טנרטניא תושדח ירופיס המכ םוי לכב ןתונ
םירמאמו םירוטל תוינפהו (קר אל לבא ,היגולונכט
.פייקסטנ לש הבילל םיבורקה םיאשונב

ישודיח לע ורפסי םירמאמהמ לודג קלחו תורתוכה
דומעב הפוצ לכל םירשפאמש םימיהדמה היגולונכטה
לבקלו ותיא דוקרל ,ותיא ץופקל ,ותיא ץורל HTML
לע רמוש ומצע רתאה - ינש דצמ .ינורטקלא ראודב ותוא
תויגולונכטה תא לצנמ אלש טעמכו ,והשמ ינרמש בוציע
םיניינועמה תא הנפמ םומיסקמ .םדקמ אוהש תושדחה
תפטעמה תולובג תא םיחתומ ןכש םירחא םירתאל
.תיגולונכטה


ןוזיא גיצהל םיבייח אל

םיקחשמ ידמ רתוי ונמצעל תושרהל םילוכי אל ונחנא"
.לשמל ,םינותנ ידסמ תונכת) תרש תולועפ ,הוא'ג לש
תא םילצנמ ונחנא הככ םגש םושמ ,הידמיטלומ וא (.ש.ג
."לבקל םילוכי ונאש ספה בחור לכ

לע יאוולה לבא ,ףחי ךלוה הזה הרקמב רלדנסה ,ןכא
לש תישארה םיתרשה תווח .הלאכ תורצ ונלוכ
,ויוו ןייטנואמב דיגאתה הטמב תמקוממה ,פייקסטנ
יווק יצחו םיינשב תרבוחמ ,הינרופילק ,ןוקיליסה קמע
ריבסמ ןוסגרב .קיפסמ שממ אל הז םגו ,טנרטניאל T3
טנרטניאה תרדיש לע שממ תבשל םהל רוסאש ךויחב
תוישאר םירע המכ ןיב רשקמה ריהמ רפוסה וקה)
הרובעתה חפנ לכ תא ובאשי טושפ םה יכ ,(ב"הראב
.םהילא

לש םיתרשה םיעצבמ ומויב םוי ידמ :םינותנ תצק
תולועפ .("סטיה") תולועפ ןוילימ 120-מ הלעמל רתאה
ןוילימ 9-מ הלעמל לש םהיבשחממ תועצובמ ולא
רתאהמ םיכשמנש הנכותהו םינכתה חפנ .םישמתשמ
.סטייבאגי'ג תואמ .סטייבאגי'גב דדמנ םוי ידמ
םידיקפ ולחה קוידב יתמ תוארל רשפא פייקסטנב
וינב וררועתה יתמו ,םתדובע םוי תרגש תא םיינמרג
תקספה שי רשאכ .ארובה תדובעל םירקורבה קרוי
,םלועב רתויב תנווקמה הנידמה ,הינרופילקב םיירהצ
סמועה תדירי תא עומשל טעמכ רשפא ,טוילא רפסמ
תוכפהתמ תונומת םישל םהל יאדכ אל זא .תכרעמב
אל תמאב םה ,םהלש גניטירה םע .םידמימ השולשב
.הז תא םיכירצ

תביסמ אלו ןויאר אל"כ שארמ הרדגוה השיגפה
לצא ,תיטרפ השפוחב ץראב אצמנ ןוסגרב ."םיאנותיע
ינאש תגאוד הלש אמא") תילארשיה ותרבח תחפשמ
םיפטוש ,לוכאל םירמוג .םיעט דואמ הז .ןמזה לכ לכוא
פייקסטנ יגיצנמ שקיב אוהו ,("םעפ דוע םילכואו םילכ
םיליעפש םישנא םע תושיגפ המכ ול ןגראל ,Pf1 ,ץראב
יתישע אלש הווקמ ינא .תימוקמה תשרה תניצסב
הנתינשכ ,ףוסה תארקל .תושוב ידמ רתוי ונתנידמל
טקופה תמלצממ םישלפב ותוא יתפצה ,םלצל תושרה
רטסבליס תא שגפש תינופצה הטוקדמ ריית יתייה .וליאכ
.דווילוה טנאלפ תללזמ לש החיתפב ןולאטס

תביסמ טלחהב לבא ,םיאנותיע תביסמ התיה אל וז זא
םהשכ טנרטניא ישנא םירבדמ רבכ המ לעו .הנטק הפק
:ישיא עדי) טפוסורקימ תא םיצאנמ ?הפקל םישגפנ
ףאשכ ,טפוסורקימ ישנאמ המכ ברקב םג לבוקמ גהונ
לש הידמה תויצריפסא לע ונרביד .(עמוש אל דחא
אל דימת הארנ םהלש רתאה הב ךרדה לע ,טפוסורקימ
,ןווכמב הז) פייקסטנ תרזעב וב םילכתסמשכ הפי שממ
תונתונ תורבחה יתשש השקה טייפה לעו ,(ההתש ימל
.היינשל תחא

תא וישכע בוזענ) רדשמ טפוסורקימ לש ררולפסקאה"
וילא רבחתמ אוהש תרש לכל (.ש.ג .ינכטה רבסהה
ליידסקרב םי'ג .האמחמ וז .'פייקסטנ םאות' אוהש
התא קוש הזיאב עדת'ש דימת רמוא (פייקסטנ אישנ)
בוט קושב הארנכ ונחנא .ךלש םירחתמה תוכיא יפל
."'תויהל לוכיש בוט יכה הרחתמה תא ונרחב יכ ,דואמ

,תירבעה םע היהי המ :תידוהיה הדוקנל ונרזח ,בוט
לש היעב לכל םינוע טפוסורקימב המלו ?לזאזעל
,ןפדפדה לש תדחוימ הסריג םיבתוכו םילארשי
?תקתוש פייקסטנו

,הנטק הרבח ןיידע איה פייקסטנש ןיבהל םיכירצ םתא"
הסריגה .םימוחת ידמ רתוי ינפ לע סרפתהל הלוכי אלש
הרוצב היונב היהת ,5.0 רוטיקינוימוק ,האבה האבה
ריסהלו ףיסוהל הטושפ הרוצב לכוי תנכת לכ .תירלודומ
,היצזילקולה תויעב לכ ורתפיי ךכו ,הנכותהמ םיביכר
"םכלש קר אל


סואכ הז ביבא לתב גוהנל

דואמ הרבח איה פייקסטנש השוחת התיה םעפ
חורב וא ,הליזומה למס םצעב הז םא ."תילוק"
הדימעהו תופוצחה תוזרכהה ,רתאהמ הבשנש הריעצה
?הז הפיא .טפוסורקימ תיילוגה לומ

קושה רקיעש ,דיגאת םויה איה פייקסטנש ןיבהל ךירצ"
טנרטניא תונורתפו טנארטניא תותשרב אוה ולש
קסעהש והשימל רוכמל דחא רבד הז .תולודג תורבחל
התא .רלזיירקל רוכמל רחא רבדו ,תיבהמ דבוע ולש
."תוניצר רדשל ךירצ

רקיעב הינפב ,פייקסטנ תגיצנ ,Pf1 העיקשמ ץראב םג
םניחב הניא טווינה תנכות םגש תורמל .ידיגאתה קושל
תומשרתההו ןויסינה ןמז ירחא הילע םלשל רומא התאו
לש טנארטניא תוכרעמ .םינוב םה הז לע אל ,(חטב)
תולודג תוילארשי תורבחב הנורחאל ונקתוה פייקסטנ
זוינו םילעופה קנב ,סקטיאס ,למשחה תרבח ומכ
.םוקהטאד

?טנרטניאב םילעופש םילארשיל רמול והשמ ךל שי

יפל ,תמאב םא ,תנייוצמ תונמדזה ןאכ םכל שי"
תוצרא ירחא םישדוח העשתכ םיאצמנ םתא ,םכירבד
."הז תא ולצנת .ונלוכ לש תואיגשהמ דומלל ,תירבה


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ