אז נתנו להם לדפוק אותנו


,(הסנכה סממ רתוי וליפא) םיאנוש םילארשיה המ וניליג ךיא
הלוגב ידוהי רתא ליעפמ לש ונמוימ .הקירמא תא ונשבכו
סל'גנא סול לש היוודה


דירפ (יבוק) אביקע

תימע .סל'גנא סול ק"ק ,םיכאלמה ריע לע דרי דבכ הליל
לש החישה ירדחמ דחאב ידמל םישאוימ ונצבר ינאו
לש ולרוג רמ תא תישירח וניכיבו ,Iconet ונמקהש רתאה
.הלוגב ידוהיה רתאה ליעפמ

הפוקתב ,םייתנשמ רתוי תצק ינפל הליחתה הידגרטה
תייה אל וב ,ילטיגידה םותה ןדיע ,תירוטסיה-הרפה
יאנתכ ,"ךמסומ טנרטניא שלוג" תדועת גיצהל בייח
.תיתלשממ הרבחב הרשימ וא הגיהנ ןוישר תלבקל

.הפוחד החישל ינאו תימע ונדעונ הפוקת התואב ךרעב
אוהש הלאמ ,םלועה לש תויללכ תויעב ויה קרפה לע
יבשות - םתאש ידכ ,יעובש סיסב לע רותפל ונצלאנ ינאו
.םייתרגישה םכיקוסיעב ךישמהל ולכות - הלוכ הטנלפה
לכב גישהל רשפא םתוא ,הלופע יחוציפל הרק הריב ןיב
רלודמ רתוי אל) ריבס ריחמב תימוקמ תילארשי תונח
תילארשיהו תידוהיה הליהקה אשונב ונד ,(ןיערגל
סול תולגבו ללכב תירבה תוצראב ,ןאכ תימוקמה
.טרפב סל'גנא

שיש הנקסמל ונעגהו ,שאר דבוכב אשונה תא ונסקסיד
,תירבעהש ןכתיי אל .ילסקודרפה בצמל ץק םישל
הגרבתהש רחאל ,תימשר טעמכ הפשל ןאכ תבשחנש
תפש ינפל הברה ,שידיאל תידרפס ןיב) ינשה םוקמב
הידמה לכב םלוה גוציי לבקת אל ,(םיימוקמה םידיליה
.תימוקמה

היה ,שדוקה תפשב םינותיע ןאכ םימסרפתמ ,תמא
תעל תעמו ,תילארשי וידר תנחת לעפתל ינויקיק ןויסינ
,תירבעב תוינכות תחדינ היזיוולט תנחת תרדשמ
,םייעובש-עובשל ףתרמב רגתסהל ךל תמרוגש תוכיאב
םיקוחר ונייה ןיידע ,רבד לש ופוסב ךא .השובה תמחמ
.ונל עיגמה דובכה תא לבקלמ

תא וניאר ,ונל ינייפוא אלו ןמדזמ תונואג ץרפב ,זאו
תראפתל ,אכבה קמעב ןאכ ,ןבל לוחכ רתא םיקנ :רואה
תירבעב ,תוירט תושדח קפסיש רתא .תדלומהו םעה
םג העודיה ,תינעבוטה הציבב שחרתמה לע ,תילגנאבו
יתשב ,חחושל םישמתשמה לכל רשפאנ .טסיא לדימכ
םיכודישה תניפ תא םיקנ .החיש ירדחב ,תופשה
לש (!תונומת ללוכ) םינותנ רגאמ םע ,תינורטקלאה
םירברבגו ,ןיעו בל תובוט תוידוהי (סונימ סולפ) תולותב
גניטסמ םרבעב םש יא םהל קפינ ל"הצש ,בל ירובש
.ישיא רפסמו

ונא דציכ וניאר .היציבמאו הפונת ונל ויה ,ןוזח ונל היה
לארשי םע תא םיאיצומ ,קנחה תעבט תא םירבוש
- ןכ ,האו .הבטנאמ הבורעה ינב תא םיררחשמ ,םירצממ
.ףסכה תא רופסל ונלחתה םג

םימסק ןורתיפ המואלו םעל םישיגמ ונא ,לכה ירחא
סרפ וא ןטק "לבונ" והשזיא אל םא .קירבמ
תופצל ןגוה קר הז היהי ,ילמיס יקסבוחינרשט
.הרכה אלל חופתל וליחתי ש"ועה תונובשחש


יקסבוחינרשט סרפ .דירפ

םלשי עצוממה שמתשמה :ידמל ינויגה היה הארנ לידה
וייח תלצהל הרומתב ,ישדוח סיסב לע ,טועפ ריחמ
םינרצנוקל ,ךדיאמ .יתנוכשה קנירשה םע רשקה קותינו
םידקת תרסח םוסרפ תמיב וז היהת םיקסע ישנאו
.יונפ 'ץניא לכ לע העורפ תורחתב םד וזיקי םהו ,ףקיהו

.המישמל ונמתרנ

ישנאו ,ךלמה היה "סוד"ה הב הפוקתה וז התיה ,רוכזכ
לש התובישחו התונוילעב ריכהל ובריס ןוקיליסה קמע
סונאל - ונלש ןויערה ךפה רצק ןמז ךות .תימשה הפשה
םג .יתצלפמ שאר באכל - תירבע רבדל ךסמה תא
הלועפ ףתשל ,ינגלגל ךוחיגב ,הבריס תימוקמה תדלקמה
.לאמשל ןימימ תמרוזש הפשל רושקש המ לכב

,רתוי תילרביל הנכות ידחא ףדרימב תשביה תא ונשרח
ונישע .םיפדוע םירלוד יפלא המכמ םירטפנ ונאש ךות
בשחמה תא תייבלו המישמב דומעל ידכ ,םימיכ תוליל
תונורתפ תאיצמב ומצע לע הלעתה תימעו ,ןברסה
תוליל ירחא .תוכבוסמ תוינכט תויעבל םייזואוטריו
םייניעו לדלודמ קנב ןובשחב םידייוצמ ,םיכוראו םיבר
ולוכ םלועל רשבל ונלוכי ,ינורכ הניש רסוחמ תומודא
תדלויהו דלונה ךרל .החלצהב רתכוה טקייורפהש
.תירבל םינמזומ לכהו ,םולש תרשואמה

הכימשה תא ךשמ ,קומע קוהיפב ביגה םלועהש אלא
רבתסמ .ולש הקומעה הלילה תנשל רזחו שארל לעמ
תא ונספסיפ םג אלא ,תבכרה תא ונצמחהש קר אלש
םע תא ץלחל ןויסינב םיעוקש ונייהש ןמזב יכ .הנחתה
,רוח לכב תיב תבל טנרטניאה הכפה ,ץובהמ לארשי
םתא .תושונאה לש קנוחהו םחה הקיחל הצמואו
םורטב קדרד לכו ,ולשמ רתא שי טוידיא לכל :םיעדוי
םייתש ןיב ,יונפה ונמזב רטסאמבווכ רטלחמ הבוח
.עבראל

.םיאב ונא הנא - ונאו

תורידגמה ,תולועמ תורוקיבל הכז ונמקהש רתאה ,ןוכנ
הזח חופינ ,הז בלשב ,יל ושרת םא) ,Masterpiece-כ ותוא
םהילע ,םיילאיצנטופה םישמתשמה ינוילימש אלא .(לק
ןיב םש יא ,תיפוסניא השילגב םיקוסע ןיידע ,ונינב
רוקיבל תונפתהל וקיפסה םרטו ,קיבמזומל הקיטרטנא
.ונלצא

תולג") יעובש רוט :תונווגמו תונוש תוניפ רתאל ונפסוה
םע םניח חחושל תורשפא ,(מ"חה ידי לע בתכנה ,"תינמז
,אוה רשאב (ןופלטל תברקתמה תוכיאב) שמתשמ לכ
םירעשה תא ונחתפ .עיגהל בריס להקה לבא .דועו דועו
םיקוסע ,תיבב וראשנ םישנאה .ףסכ ןיא םניח ,החוורל
ףלאל בורק םעו .דנלניפמ םיציצ לש הנומת דירוהלב
לק שממ אלו ,הפוקה תא רובשל השק םניח םייונמ
.ןוה ונילע איצוהל םימסרפמ ןברדל

ךישמהל ונצלאנ ונחנאו ,קופדל הנומה ךישמה םייתניב
לועפיתו תקזחא ימד - שדוחב םירלוד תואממ רטפיהל
תא הז בלשב ונזנג .ולש דויצהו ןופלטה יווק לע ,רתאה
,הטכאיה תא תונחל ונרזחה ,ףרוחהו ץיקה יתב תשיכר
לע יוכיז לבקל הרטמב םדקתמ ןתמו אשמב ונחתפו
.(ובמ'ג הלוכ) סוטמה רובע המדקמה

יל ריזחמש ,תימעב טיבמו שאוימ חנוג ינא ,היהי המ
םדקל תורשפאה תא קרפהמ ונדרוה רבכ .גגוזמ טבמ
אל ליב) טפוסורקימ לע תוטלתשה תועצמאב רתאה תא
.(הלשממה תא וליפי םייתדה) יוביילפ תיינק וא (רוכמי
ינאו ,טומשה ישארב תינואג הבשחמ החילבמ עתפל
תסיפאב ץבורש תימע םע םיטרפה תא שטלל רהממ
.ףרפרשה לע תוחוכ


תוצצונ םייניעב .תימע

לע יתילעש בשוח ינא" ,תושגרתהב ליחתמ ינא ,"הארת"
."היעבה
.הפיט ןרקוסמ הארנ אוה ,"הוא"
.ותוא ןחוב ינא ,"?שמתשמל םינתונ ונא המ"
.ןבומ תונלבס רסוחב ביגמ אוה ,"?אל המ"
."?הז תרומת ונממ םיבוג ונא המכו"
."טשינרוג ,ספא ,םולכ"
אל םהש ךכל הביסה וזו" .םיכסהל רהממ ינא ,"תמא"
."םהינומהב םיאב
יב טיבמ אוה ,"?טרסה ףוגב םוגרת סינכהל ןכומ התא"
.זוכירב
.םילימל ןויערה תא םגרתל הסנמ ינא ,"דואמ טושפ"
."הסינכ תמסיסב ךרוצ ןיא ,םניח עצומ רתאהש רחאמ"
.יב ץיאמ אוה ,"ונ"
רתוי עצוממה ילארשיה אנוש המ ,תימע ,הז לע בושחת"
םיאולימ תורישו הסנכה סמ ללוכ ,םלועב רחא רבד לכמ
.הפפכה תא ול קרוז ינא ,"?ןורבח בלב

,יתיא םיכסמ אוה ,ןכ .הנבהב ןהנהל ליחתמ אוה
,תחצופמ אל המסיס םע רתא לובסל לוכי וניא ילארשיה
ךורא זופשיאל םורגלו ותעד לע ותוא ריבעהל לוכיש רבד
ידכ ,ונמז לכ תאו ותמשנ תא עיקשיו בשיי אוה .חווט
,רתאל תישפוח הסינכמ תונהלו רוראה דוקה תא רובשל
.םוקמב הלגמ אוהש ןיינעה תדימל רשק םוש ילב ןבומכ

,המסיס םע קר הסינכ רתאל רשפאל עיצמ התא זא"
.אוה ךכ ,"תעל תעמ ףילחנ התוא
ףסכ תובגל ליחתנ םג" ,ךישממ ינא ,"הז קר אל"
."םייונמהמ
."?המל לבא" ,םומה יב טיבמ אוה
עסונ ילארשיה המל" ,הביחב וב טיבמ ינא ,"ידומח"
."?וניזקל
.הבושתה האב ,"ףסכ חיוורהל ידכ"
,יל ינייפואה סומינב ותוא ןקתמ ינא ,"תויוטש"
םירחאה תא תוארל ידכ וניזקל עסונ ילארשיה"
."םידיספמ
לבא" ,הלק הבשחמ ירחא הדומ אוה ,"והשמ הזב שי"
."?ונילא רושק הז ךיא

חצפיש רחאל ,ילארשיה" ,ול שרפמ ינא ,"וגימא ,טושפ"
,החפשמ - הלומחה לכל התוא ריבעי ונלש המסיסה תא
,רתאל וסנכיי םלוכ .דודגהמ םיקינמיאולימהו םירבח
תיבה לעבו ,ףסכ הלוע הסינכהש העידיב ,בושו בוש
."דיספמ

ידכ תיביסמ העונת תוארהל אוה םיכירצ ונאש המ לכו"
,תוצצונ םייניעב שחול אוה ,"תמוסרפ הברה רוכמל
."ףסכ ןוה הז תמוסרפ הברהו"

לש דופירה עבצ תא ףילחהל ,תונחל םיסנכנ ונחנא רחמ
.הטכאיה
טנוקיא רתא ילהנממ דחא אוה בתוכה

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ