היי טק


היגולונימרטב תשרה ירוכמו בשחמה ישמתשמ לע םירבדמ הרקמב אל
םימרוגה ןיב ןוימד שיש ינפמ ילוא .םימסה אשונב חישל תכיישה
היגולונכטו םימס יכ ,טושפ ,ילואו ,המוד טקפאה יכ ילוא ,תורכמתהל
םויהמ אל םיריכמ ההובג


WebBabe

םימסל תשר/היגולונכט ןיב רשקה תא ןוחבל רשפא
קניל הזיאב יולת ,םיטביה המכו המכמ םירכשמ
תוסנל יתרחב .ךישמהל םירחוב הזיאבו ,םיליחתמ
גשומ ,םישמתשמה ןויפא ךרד הזה רשקה תא ןוחבלו
.תוליהקה יתשל תוסחייתהב רוגשה

.םהיעינמ יפ לע ,םישמתשמ יגוס השולש ןחבאל רשפא
תויוסנתהב םתעד תא ביחרהל םיזיעמו םיצורש שי
,יטסילאיצנטסיסקאה טביהה הזש רמול רשפא - תונוש
חורבל ,הללכהב ,םיצורש ולאכ שי .יתשיפתה
םידרומה תא שיו ,יגולוכיספה טביהה - תואיצמהמ
לכ לש םיוסמ ליהמת .יתרבחה טביהה - דסממב
םישמתשמה תא ןה ןייפאמ ,יתעדל ,הלאה םיעינמה
.היגולונכטל הקיזה ילעב תא ןהו םירכשמ םימסב
לכל לעמ - תשרה לש הקימנידה תא םאות הז ליהמת
אל וא תעדל ,בושחל ,תוסנתהל :שפוחה חור תפחרמ
.רבדל שפוחהו ,תעדל


םדא לש ותעד םיביחרמ

דע וחוני אלש םינרקס םתוא ,"תשרה תויח" ,םירקאהה
יתלב גאב וחצפי וא הנוכמה תלעופ דציכ וחנעפיש
םיקפתסמ םניאש ולא לש רמוח ותואמ םייושע ,רבסומ
ןוצרב הלוהמה ,םתונרקס .םייעבטה העדותה יבצמב
םתוא תנווכמ ,דסממבו עבטב ,לרוגב תורגתהל
המרונהמ ןתוהמב תורחאו תופסונ תויוסנתהל
רבודמ אל .םימסה תרזעב תוגשומ ןקלחש ,תלבוקמה
האצותכ תויחל ןוצרה תא ודביאש סיקנא'ג לע הפ
לע םא יכ ,ןיאורה ומכ םישק םימסל תורכמתהמ
"םימכח םימס" םגו יזטסקא ,LSD ,סארג ישמתשמ
.ןורחאה רושעב םמוקמ תא ושפתש (שומישל םייקוחו)

ונשי ,היגולונכטו םימס ,וללה םיעצמאה ינשב שומישב
יזיפה םלועהמ קתניהל (תמיוסמ החלצה ףאו) זע ןוצר
.דחי םג ינחורהו ילאוטקלטניאה דצה םע דדומתהלו
םלועב ןנובתהל (תינכטה תלוכיהו) הזעהה םג תמייק
שדחמ ותוא בצעל וליפאו ,תינוציח טבמ תדוקנמ
.דועו תילכלכ ,תינחור ,תילאוטפסנוק ,תיטתסא הניחבמ

,well-ב ליעפה ןתעד ("תשרב םייא") רפוס ,גנילרטס סורב
היגולונכטל LSD ומכ םימס ןיב דואמ בושח לדבה ןייצ
:(המודמ תואיצמ) VR ומכ תמדקתמ
רזוחהו עובקה ןפואב ןומט םימסל הכישמהמ קלחש דועב
,רתוי בר היגולונכטב שוגירהש ירה ,םתעפשה לש ומצע לע
ירלוקלומ הנבמ םושב תלבגומ הנניא התוחתפתהש םושמ
.שארמ ןותנ
תורחא תויגולונכטו תיגולוקמרפ האופרב המדיקה םע דחי ,ןוכנ
םישדח םיחמצ ינזו םיימיכ םיטנאירוו חותיפל םויכ םיעיגמ
ןאל הבשחמהמ רתוי ריעסמה רבד ןיא ןיידע ךא ,םירכומ םימס לש
.תרושקתהו םיבשחמה היגולונכטה יחותיפב עיגהל םילוכי ונא
תשרה לש הילותפנמ םירצונה תוחוכבו ,םהב שומישב ,םרועזמב
.עדימ לש הרידאה המירזהו


רתוי בר היגולונכטב שוגירה .גנילרטס

ימ לש ןוצרה םע דחיב ,תיגולונכטה תומדקתהה
,תואיצמה לש שדוחמ בוציעל "X-ה רוד" םיארקנש
.Smart Drugs -ה תיישעת תא םיעשתה תונשב האיבה
תא תנכתמ טושפ התא ,יפירט אל הזו לוטוס אל הז"
תויעב רותפל רזוע הז .דקוממ ןפואב ךלש חומה
םייפוסוליפ םיאשונב קוסעל ,תובכרומ תויגולונכט
,".תויתריציה.. תא דקמל ,תוהזו וגא ומכ םיינקמח
."הירבייס" רפסה רבחמו יאנותיע ,ףוקשאר


תואיצמהמ הלודגה החירבה

אקווד ואלו םירושיקב אצמנ חוכה ,תשרב ומכ ,חומב
,חומל םירדש הריבעמ םיבצעה תכרעמ .הצקה תודוקנב
לש הריציב ,רתיה ןיב ,תאטבתמ םימסה תעפשה רשאכ
-ה תשיפתב םרוקמש םיגאב הברה ,בגא) ךרד ירוציק
ליב לש הנורחאה הלעפהה תכרעמב ולגתנ ShortCuts
.(סטייג
"גניגאביד" יכילהת זרזל םילוכי םימס םימעפל
.שפנה לש (תויעב שוכינו רותיא)

.וניכיבסתל ,וניתושגרל ,ונשפנל רושק חומה יכ
.םייגולוכיספ םיחותינל ררגיהל אלש רשפא יא רבכו

םילמסמ העגרהה ימסו םיילדכיספה םימסה ויה םעפ
םינומשה תונשבש אלא ,תואיצמה ןמ החירבה תא
ןיבמ" .(Ecstasy) E-ה ,שדח גוסמ םס ףרטצה
לצפמ םרוג ונניאו ,תיסחי לילק אוה םיילדכיספה
ךל רשפאמ E" ,רנזייא סורב רפוסה וילע בתכ ,"תויוהז
תשוחת תא ברעל ותלוכי .ךתיא ךלש וגאה תא תאשל
,תוימיטניאו הבריק תושוחת םע הקומעה תורזה
."ילאבולגה רפכה תשיפתל תמאות


.ד.ס.לה איבנ .יריל

ךיישל גוהנ תואיצמה ןמ החירבו םימס תחיקלב ךרוצל
המשא יכיבסת ,תוזורוונ ,תויגולוכיספ תומוארט
ךרוצל סחייתהל גוהנ קוידב ןפוא ותואב .הדרחו
.סייפס-רבייסב קר םימייקה םילאוטריו תומלועב

,תורכמתה לש םיטנמלא המכ שי תירבייסה תוברתב
םיקסע ישנאו) םיבשחמ ישנא לש םזילוהוקרווב לחה
בשחמ יקחשמל םירוכמב ךשמה ,(קט-ייהה םוחתב
.טנרטניאל םהייח בור םירבוחמה םיקירפב הלכו
לש םיילוחהמ תושדח טולימ יכרד ואצמ ולא םירוכמ
םימסו לוהוכלאל םייגולונכט םיפילחת ,תואיצמה
.הרוחסה תא ידיימ תוחפ אל ןפאב םיקפסמש ,םירחא
רשפא וב ,םוקמהו ןמזה תולובג םישטשטימ וב םלוע
.רהמו .םישדח םיבצמ (היצלומיס ןושלמ) ץלמסל
תלוכי העיגה Virtual Reality-ה תייגולונכט תרזעב
העדות יבצמל החירב .םישדח םיהבגל תורכמתהה
םילקימיכ תסנכה לש יזיפ ןוכיס תחיקל אלל ,םישדח
.ילילפ ןוכיס לע רבדל אלש ,ףוגל

תרזעב החירב לע הפידע תיגולונכטה החירבה םאה
ךא .ןכש ןעוט ,ינקירמא ןעדמ ,ןקירב םאיליוו ?םימס
תורכמתה ןידכ םויפוא ימסל תורכמתה ןיד ןיא
תחקול הנניא היופש היסולכואש הארנו ,הנאוחירמל
ןה .םיאולחת רתילו השק תורכמתהל ומרגיש םימס
ומכ) םימסלו לוהוכלאל ןהו סייפס-רבייסלו היגולונכטל
ונודנש ולא םירכמתמ (םיכרצה רתיו סקס ,לכואב םג
החירבהש ךכב ןומט דיחיה לדבהה ןכא םא .רכמתהל
םא הלאשהש ירה ,(םייתניב) תיקוח הניה תיגולונכטה
"המודמ תואיצמ"ל וא םימסל רכמתהל רתוי "בוט"
.הנוכנ הלאשה הנניא ילוא


ןבואמ דסממ לומ שפוחה חור

תספות "םילק"ה םימסה לש היצאזילגלל העונתה
תפרטצמ איה .ץראב םג ךא םלועב רקיעב ,הצואת
שפוחו יוטיבה שפוחב תלגודה המצוע תבר העונתל
יפואו תשרה לש המויק םצעמ תקזחתמה ,עדימל השיגה
תיתריצי היליהק ,הב ויהש םינושארה םישמתשמה
םיפתתשמ תובר תומוצע קר אל ואצמת תשרב .תינרציו
בר עדימ םג אלא ,םימסב שומישה לש היצזילאגל ןעמל
תונורסח ,תונורתי טרפמה (תומוקמ יפלא תורשעב)
ףסאנ הז ןווגמ עדימ .םימסה יגוס לכב שומישב תונכסו
תוצובקו םייטרפ םישנאמ ןהו םיידסממ םיפוגמ ןה
רתוי יכוניחה וכרע לודג ךכ םושמ אקוודו ,תונוש הכימת
.אוהש קוח לכמ

תמועל ,שפוח = עדימ ןתמש ךכב ריכה ונלש רודה
תונברוק תויהל םילוכיש ימממ תענומה עדימ תרתסה
םיחוטב ויהי וניתובוחרו וניתב .תונכס ינפב ןנוגתהל
םימסב רחסל רושקה עשפה לש ומויק קספיי םא רתוי
םג ךכ ,(?הקירמאב שבויה תפוקתב הרק המ םירכוז)
םימרוגמ ענמנו ,ונלש רהוסה יתבו טפשמה יתב ונקורתי
תותיחש ןיב טקילפנוקה תא םינוש םיאופרו םייתלשממ
"ןכ" םירמוא ןמזמ רבכ הירוטסההו ןויגהה .תועיבצו
שומישה תא ,טלחהב רקובמ ןפואב ,ךופהל ןויערל
םידחפהו הקיטילופה .יקוחל םילקו םימייוסמ םימסב
םויפואה תונשב אקווד ףקות הנשמ ולביקש םייתרבחה
.תאז םיבכעמ ןיידע ,תונכוסמה


שוטניקמה חור .קאינ'זיווו סבו'ג


הנפצה דגנ םיקוח ,הרוזנצ טנרטניאל רידחהל ןויסנ לכ
- תורחא תולבגה וא (תונידמה בורב םיגוהנ ויהש יפכ)
וא רומשל שפוחה לע דיפקמ םישמתשמה להק .לשכנ
.םימסב שומישה אשונב םג ךכ .ונוצרכ עדימ חותפל
תיגולונכט תוחיתפ ןיב בולישה ןוקיליסה קמעב
אלפ ןיא .המרונ טעמכל ךפה םימס תויגוסב תוילרבילל
םיבשחמה תורבח בור וקיספה תונורחאה םינשבש
לבוקמ היהש רבד ,םהידבוע לצא םימסב תוקידב ךורעל
אל רתויב םיקירבמה םידמעומהש ינפמ טושפ ,רבעב
.ךכ לע דיפקהש הדובע םוקמל לבקתהל ללכב וסינ

תומדקתה דוע לכ תנמואמ יתלב ןיעל הארנ היה אל הז
ןוחטבה תוישעת ידי לע הבתכוה םיבשחמה תיישעת
ינפל תחתמ לבא ,הרובעב ולעפש תוינרמשה תורבחהו
הנגהה דרשממ תודובעה ינימזמש םירבד ושחר חטשה
.ועדי אל

,סקינוי הלעפהה תכרעמ לש רוקמה דוק תא לשמל וחק
טעמ אל וב ואצמת .םיעבשה תונש תליחתב החתופש
תדימ לע תוזמרמה םייניב תורעהו תוניטור לש תומש
וירבחל ובישקה וא .םיתנכתמה לש תוילוטסמה
וא ,םכרד תליחת לע םירפסמה סטייג ליב לש ויפתושו
לכב .לפאה בשחמ תא ואיצמהש םינביטסה ינשל
תכיפהמ תישאר לש םיעלקה ירוחאמ לע םירופיסה
לש םיכורא תולילו םימי םירכזומ ,ישיאה בשחמה
םימא.יפ.יב הברה ,הלוק הקוק לש םיבר םירטיל ,דודיק
עובק שומיש ,(זא לש לור דנא קור וא) ונכט תקיזומ לש
תוכזב אל .LSD-ב תונמדזמ תויוסנתהו הנאוחירמב
בשוח והשימ לבא ,ישיאה בשחמה תא ונלביק םימסה
לש תיתודידיה היצפסנוקה ןוכנה עגרב טניו'ג ילבש
התיה ,םיישיאה םיבשחמה לכב תטלוש םויהש ,קמה
?המלש

:ריכזהל תשקבמ רוטינומ תכרעמ
לא .אירב דימת אלו יקוח אל הז םימס
.תיבב הז תא וסנתIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ