עמוד האש
ןטפקה ,ןטפקהו גניקטנו הלאוו לע בותכל רשפא המכ
,הזה רוטה תא טעמ שדחל ןמזה עיגה ?הלאווו גניקטנו
היצרוקד םע םישדח םירודמב ונעקשה ןושארה בלשבו
הצלפהה תא רקוס ,םהבש ימיטפואהו ,ןושארה .תמלוה
:תילארשיה הידמב טנרטניאה אשונב תישדוחה

הפלצת החודש

ןויארבש ,ןתוד םייח לכירדאה אוה ןושארה הכוזה
יביתנ לע םיאבה םירבדה תא רמא 28.3-ב "ריעה"ל
:תידיתעה עדימה תדרטסוטוא ,ןולייא

חיים דותן מקשקש קצת על דברים שהוא לא מבין
המוסך של מוסא, לשעבר מוסך יעקב - אספקת פז'ו 404 לפי הזמנה

אלש טנרטניא תרשמ לבקתמש האיגשה דוק אוה 404
רתוי .הארנ הז הככ .ונממ םתשקיבש דומעה תא אצומ
הז תא ןימאהל היה רשפא יאש םילארשי םירתא ידמ
ליבשב קוידב ,הז ליבשב .םירתוימ 404 םיללוכ םהילע
.וזה הרודמה תא ונקלדה ,הז

ארוק אוה וב עצבמ לע זירכה "תשר יפד" סקדניא
:הלקת לכ לע הרירגה תקלחמל חוודל וישלוגל

באוטוסטרדת המידע של דפי רשת אין חניה ל404. דווח למחלקת הגרירה על אתרים נטושים וזכה בפרסים. סבבה


ימ לכל ו'זפ חיטבהל סקדניאה תלהנה תא תותפל וניסינ
ררגנש) דחא םש וניליגש ירחא ,הזכ דחא םלצא הלגיש
,תמאה .תונכסח ימעטמ ונברוס לבא ,(םייתניב הצוחה
ו'זפ רדנט םכל שיו לקש 400 .רופיסה ,רקי ךכ לכ אל הז
ןאוביהמ ותוא ףוסאל ךירצש איה הרצה .העיסנ בצמב
.חלב לא רידב

"תשר יפד" לש תרבגומה הפיכאה עצבמב דמחנה קלחה
תא תקרוס תדחוימ הנכות .יטמוטואה ררגה אוה
וב םימושרש םירתאה םאה קודבל הסנמו סקדניאה
ידמ רתויש ,טנרטניא ןטפק לש רתאה .םמוקמב םדוע
הנכותה ידי לע ףעוה ,תשרב אצמנ אל הנורחאל םימעפ
.סקדניאהמ הצוחה

גם דב אלפון נוסע בפז'ו


,ו'זפל תפסונ הסריגל אמגוד תרתתסמ ןטפקה רתאב
םיליבומש םיקנילב רבודמה ."הפוק 404" הנוכמה
לש ,"ןימא חוד" .וילא םינווכתמ םהש הזמ רחא דומעל
רכזוהש "תשר יפד" סקדניא ליעפמ םג אוהש אוהה
זאמ .טנרטניא ןטפק לש ןויליג לכב עיפומ ,םדוק
רתא חלוש ,לירפא עצמא ,םויה דעו ,ץרמב ,חתפנש
אוהש יתמ .ץרמ שדוח תרודהמל םישלוגה תא ןטפקה
.םיענכושמ ונחנא ,ןקותי הז
אוהש בורמש רתא ,הלאוול תכייש תישילשה הטנרטה
.תווצקה תא רוגסל גאוד דימת אל ,רפתשמ ףאו הנתשמ
."הרזע" לע ץחולש שלוגה לבקמש המ הז


?פז'ו? וואלה
קר ,ןבומכ ,גיצהל הלוכי תיביטקארטניא יכה ו'זפה תא
לש תיבה רתא .הידמיטלומ ינימ לכב תקסועה הרבח
אל ובו יעשמל בצועמ החיתפ ךסמ ללוכ יצרא דה תרבח
רבודמ ,ץוחלל וסנת לא .םינוש םירותפכ 14-מ תוחפ
הנהו ,דבוע שממ דחא רותפכ קר .הדירג יבוציע טנמלאב
:אוה

הד ארצי - רק כפתור אחד. וואחד מולטימדיה
הכימת ונשפיח וזה ו'זפה תפקתמ בקע םיכדכודמ
.ףסוי הידבוע ,דחא לש רתא ונאצמ .תינחור
לש תונומת וב אוצמל םוקממ רתוי איה טנרטניאה"
טיוו-הד רמלא בתכ "םיבלכ םע סקס םישוע םישנא
אל תשרה לע געלב טטוצו 1995-ב "םייט" ןיזגמהמ
,הב אוצמל םג רשפא .ןוכנ הז .םימעפ 62-מ תוחפ
דומע ."לחש השמ רשה" םע םישנא לש תונומת ,רבתסמ
אלל םירושיק ליכמ "סוידר" תנחת ינרדש לש תיבה
.רבעשל רטסינימה םע תופתושמ תונומת הנומשמ תוחפ

האיש הזה עם השיער הלבן שטוען בתוקף שהוא היה איזה שר או משהו
אל הז .םהילע ונרביד אל ןמזמ תמאב ,ונ ,"גניקטנ"
לקתיהל רשפא םימעפל לבא ,יתגרדה רופיש םש ןיאש
.תוכמב רוטינומה תא ץצופל ןוצר ררועמ טושפש והשמב
חספ ינפל םימי השולשש םירבדמ אל ללכב ונחנאו
הינפההש וא ,"חמש םירופ גח"ב םש ונתוא םיכרבמ
טנרטניא ןטפקל םהלש היצאירוה לש 6 'סמ ןויליגל
לע םירבדמ ונחנא ,אל ."3 רפסמ ןויליג" תוטשפב הנוכמ
:םמוקמ רתוי הברה והשמ

דימתמו זאמ ללכ "גניקטנ" לש "םירגובמ"ה רודמ
שי יכ ץוחלל אלש םידליל הרהזא :הפייעל רכומ קיטש
רצק טסקטו (דבוע דימת הז) תומורע לש תונומת ןאכ
.היפרגונרופ ירתאל םירושיקל הילת בלוק הווהמה

תיירפמיא" טרסה לע םירבד הברה רמול רשפא
םיבייח אל .הרוזנצה ידי לע הנורחאל רתוהש "םישוחה
יאדכו ,"דבלב םירגובמל" לש רודמב םתוא רמול
ריתסהל חילצמ אלש ,גליע טסקט לולכל אלש לדתשהל
ןוכנ .ףסכנה יציצה קניל לא ךרדב ,המיהדמ תורוב
םכלש לופיטה לבא ,םירבח ,הסג הלימ אל וז גניטיירש
.ןכ אקווד תונמא תריצי לש םינכתב

אימפריית הלינקיםאל רנאברפייהש םירנאב" בוהאה רודמה תתב ונא בושו
,הרוזנצ םוש םע םיהדזמ אלש ,ונחנא ."םסרפל םינכומ
םישקבתמ םירנאבה ירצוי .ןאכ םתוא םסרפנ ןכ אקווד
.םהלש רתאל רושיק לבקל ידכ תכרעמה םע רשק רוציל

דחאל תוכרב ,םירנאב לש ןיינעב רבכ ונחנא םאו
28% לעמ םע ,םינמזה לכ לש םיחלצומה םירנאבהמ
.5%-ה תא דרגמ ישוקב יצראה עצוממהשכ ,תונעיה
תיאקיטמסוקה לש הדומעל ךיישה ,רנאבב חתפמה תרוש
."?רתוי בוט תוארהל הצור" איה ,הקולב שוש
"טפוסורקימ תירבע"ב יושע ומצע רתאהש קר לבח
טנרטניאה תדעו וליפא .בורקה ןמזל רוגס קסעה)
ושמתשי לארשי תנידמ תודסומש העבק תיתלשממה
אל קסע ,(וישכע םיארוק םתאש וז ,"תשר תירבע"ב
תא רמאנ ךיא .ץראב טנרטניאה ישלוג בורל חונ שממ
,תירבעב טנרטניאב רתוי ער תואריהל רשפא ילוא ?הז
.השק היהי רבכ הז לבא
לש זראווב קחשל ונל ןמדזה ןויליגה תריגס םע שממ
לש השדחה ןפדפד + הלעפהה תכרעמ ,"סיפממ"
טפוסורקימ לש השדחה הסריגה .טפוסורקימ
טפוסורקימ תירבעב תכמות אל רבכ ,יתובר ,ררולפסקא
לבא תועדומ םסרפל ליחתהל רשפא .לדחמ תרירבכ
.הזה טרטדנטסל
רפסל והשמ ךל שי .םעפה םייסנ וז תנגרפמ המינבו
.ןאכ ,הנה ?בקעיל
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ