דבר העורך

תולק תוריבעו םיעשפ


ריתסהל השקש םירבד תושעל רשפאמ ןיילנואה םלוע
לש קתועה) בנג תויהל דואמ לק .ול ץוחמש םלועב
תויוכז דדוש ,(?םוי 30-מ רתוי ןב ךלש פייקסטנה
תדרוה "הלוז תורפס" לש טירסתה לכ תא) םירצוי
שמתשהל רתוי דוע לק .תשרב רמהמ וא (?המ ,בשחמל
תשרב עייתסהל ידכ םויה םימייקה עדימ תנפצה ילכב
.הל ץוחמ תילילפ תוליעפ עוציבל

לש רטמ יתגפסו ,ןווקמ ןוידב יתפתתשה ןמזמ אל
שרד אוה .םיפתתשמה דחאמ תונשנו תורזוח תולאש
תואצמיה הנגמ אל ינא ("רוטינומ ךרועכ") המל תעדל
.םדגנ אצוי אל ינא המלו ,תשרב םייצאנ-ואינ םירתא
,ןטרס דגנ םג ינאש יתרבסה הב תישילשה םעפה ירחא
,תושעל לוכי ינאש םירבד הברה ןיא הזה אשונב םגשו
ןנטצהל ףעוה רוחבהו המזוי החישה רדח יארחא ספת
יבגל ולש תונבותהמ קלחש הווקמ ינא .ץוחב טעמ
.ונתשה הרוזנצ

,םצמטצתו ךלת דוע חרזאב דסממה לש הטילשה תטומ
קר רבודמ אל .םהל הקישמ תשרהש םימוחתב תוחפל
שארו ?כ"בשה שאר לש ומש המ .םייגולונכט םימוחתב
.הז תא תעדל םכל היה רוסא םינש עברא ינפל ?דסומה
עברא ינפל ?ה'רשעה ליגב ןוטסוי הקיל'גנא התארנ ךיא
שי םויה ."שפח ךל" התיה וזה הלאשל הבושתה םינש
.אצמת םגש יוכיס

.תשרל תסנכנ ם"וקא ,הז ןויליגב אורקל ולכותש ומכ
רורב ןיינע רוטינומל שי ,םיירוקמ םינכת רציימש רתאכ
קר לבח .ורמשיי ,םירצוי לש גוס לכ ,םירצוי תויוכזש
.תנווכמ ךכ רחאו הרוי םדוק ם"וקאש

ולש הריציה לע רצויה תויוכז :םיקדוצ םה ,םתטישל
םיבייח ,לבא .וילע רתוול רוסאש ןיינע םה
תשרהש תויגוסה םע דדומתהל תינויגה ךרד אוצמל
רתא ןידכ תרווכל רתא השעש 13 ןב דלי ןיד אל .הלעמ
קוח לע רבע דליה םג ,ןוכנ .םיטילקת תרבח לש ירחסמ
תנווכ םוש ול ןיאש רוכזל יאדכ לבא ,םירצוי תויוכז
ומכ תשרה לע םוקמ ותוא ספות אוהש תורמל ,חוור
.ירחסמה רתאה

אל הזש דע ם"וקאב לתהל לוכי דלי ותוא ,ךכל רבעמ
,לבקל תוקד 8 חקול הז .וירחא ףודרל םהל יאדכ היהי
,תשרה לע רתאל קסיד חטש ,הכורב תוימינונאבו םניחב
.שפחל וליחתי ם"וקאש ,וישכע .דחא םוקממ רתויבו
:תילטיגיד םירבעומה םירחא םינכתב הרוק המ וארת
ןיינעל תיתורפס הריציכ קוחב תורכומ ,לשמל ,תונכות
לש תונכותהמ המכל :רבכעה לע די םע .םירצוי תויוכז
?רקיו יקוחו ספדומ ןוישר שי הז רוט םיארוקה

לכ תא םהל שיש ,םיירחסמ םירתאב רבודמשכ םג
שרוד םיגולמתה ןיינע ,םלועבש תופיה חוורה תונווכ
וחיכוי םיירחסמ טנרטניא ירתא וב םויה .הבשחמ
אלש ,אובי אוהו) חמשמ םוי היהי תילכלכ תויאדכ
וקלחש ורכזי ם"וקאש יאדכ ,זא דע .(תועט םכל היהת
יאדכ .דואמ ןטק ןיידע םוסרפה קושב הזה םוידמה לש
אציי טנרטניא ירתא לש םיגולמת םולשתל בישחת לכש
.הזה קושה יישקו יכרצ ,יאנת תא הריכמה טבמ תדוקנמ


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ