צפרדע יקרה


סקסה תואמסיסמ הרוגמ ינא

םוש יל םתתנ אל לבא ,ןמרח יתוא םתישע ,בוט ונ
ילא וחלשת םא היהת הבוט הלחתהש בשוח ינא .אמגוד
.תומורעה תוינפיה םע הז ,Kikkou רתאל הסינכ תמסיס

איגתואמסיסהמ ןמרח ינא םג

המ הז יכ ,םינויז לע הברה ובתכתש דואמ בוט הז יתעדל
.ץראב טנרטניאב הפ רסחש

השמגירקצילב

.ץילב רעס לע ץרמ ןוילגמ הבתכה ןיינעב הבוגת

ץילב רעס וליאכ םשורה תא לבקל היה ןתינ הבתכהמ
יא .הנכות תריכמל הירפמיא ,ספאמ ,וידי יתשב םיקה
תאש ןובשחב איבהל ילבמ טנלסקאל סחייתהל רשפא
תקולח וליאו ,ינוציח ףוגמ רעס לביק ינושארה ןוהה
הניא איהש חינהל ןתינו ,תלפרועמ טנלסקא לע תולעבה
.רעסל תידעלב תכייש

תשרב ליעפמו להנמכ וכרד תא לחה ץילב רעס
ןושארמ םיבשחמ תונח לש ילכלכ יוביגב "טנלסקא"
אל ,ץראב סא.יב.יבה יליעפמ בורל דוגינב ,רעס .ןויצל
דחי .םיבשחמה תונחב אלא ,אוה ותיבב תכרעמ םיקה
לע תולעבהו ,גרבנירג תרפא הרבחה תא הלהינ םמיע
.הווש ןפואב אל ,םתשולש ןיב הקלחתה הרבחה

תשר תססבתמ ,םויה דעו ,הכרד תישארמ דוע
תומלעתהב םיצבק תצפה לע "טנלסקא" תרושקתה
.יטפשמ "רוח" לוצינ ךות ,םהלש םירצויה תויוכזמ
םיציפמה ידי לע טפשמל ונמזב העבתנ טנלסקא
רדסהל ןמיע העיגה ךא ,וללה תונכותה לש םייקוחה
ןתעגה דעומל דע תוירחסמ תונכות הציפמ איה ויפל
.ימשרה קוושמה ידי לע ןתצפהו הצרא

םירצויה תויוכז יקוח תא דגונ הזכש רדסהש רורב
תורבח םא קפסב ינאו ,הנכות תצפהב םג םישמשמה
הצפהה יכרדל תועדומ ל"וחב תולודגה םיבשחמה
(ןתניחבמ) תויפורטנילפה ידו תוידוחיה ,תוירוקמה
ריחמ הבוג טנלסקאש ,תאז םע ,רורב .לארשי תנידמב
.הלש תשרב סא.יב.יבה תוכרעמל תורשקתהה רובע אלמ

סחייתהל ילב ץילב רעס לע בותכל רשפא יא
,הרבח לע םיבתוכ רשאכ .וללה תויקוחה "תויורזומ"ל
תונימאה תא ,הלש רבעה תא קודבל םג בושח
דחמ הווארה ןולחב תיקוח הנכות תריכמ .ןיטינומהו
ךדיאמ קפלדה ירוחאמ תוירחסמ תונכות לש הצפהו
.םהמ םלעתהל ידכמ םימרוצ םידוגינ םה

הרבח ,"טנלסקא" :בגא תרעהכ קרו ,הז לכל רבעמ
יליעפמ ןיב .היתורושב םיריעצ הקיסעמ ,תירחסמ
םיניטק םג םנשי םיצבק םהל תקפסמ איהש סא.יב.יבה
הכירצמ סא.יב.יב תכרעמ תלעפהש תורמל .םיבר
יליעפמל םלשל טנלסקא החרט אל ,תוטעמ אל תואצוה
הקפיס איה םעפ ידמ .ףסכ הלש תשרב סא.יב.יבה
אלו סונובכ רתוי השענ רבדה לבא ,הרמוח םיליעפמל
היה לוכי קמועל אשונה רוריב .הדובע לע עובק םולשתכ
.םיניינעמ תוחפ אל םיאשונ רפסמ םכל קפסל ילוא

ןומגא ןוא-םרםכומכש םינפנפש

?םינפש םתא המל
אל םתאו ,ילארשיה רנאברפייהה לע םכל יתבתכ
ויהת אל םא .םיבוט אל םירבד םהילע בותכל םיזיעמ
הניפב הרוזנצ היהתש רוסא .יוכיס םכל ןיא םייעזג
.תוליכר בותכל םישמתשמל תארוקה

והשימ!סקוניל !סקוניל

.סקוניל ןיינעב טעמ םכתא דירטא ,המכוח תישאר

ךותב ירבע טסקט םע תרדתסמ אל "פייקסטנ סקוניל"
- ('וכו הריחב תובית ,םירותפכ ומכ) ספוט לש םיטנמלא
רגתאה תא בבחמ ינאש לככ ,וישכע .ךופה עיפומ הז
עיצמ יתייה .יביבחתמ דחא אל איה סרברב האירק ,הזה
.ספוטב םיקלח םתואב תילגנאב םוגרת ףיסוהל

תשרפ לע הלאשה דחוימב ,ןיינעמ היה םכלש ןולאשה
4 ןיב קר הריחב תורשפא םתתנ המל לבא ,ןוארב-יערד
אלש ימל סנא'צ םינתונ אל תמאב םתא ?ראוד תונכות
.םכל ושייבתת .ה"נשת תונולחב שמתשמ

ירבעה טנופהש תורמל ,רוטינומב אורקל הנהנ ינא .והז
.רעוכמ ארונ וב שמתשמ ינאש

ןמרמיצ דורמנ


:רקיה דורמנ

.תובר תונולת הילע ונלביקו ,תרכומ ספוטה םע היעבה
םידעומ םיטקיבוא םתואב עיפומ ,הז ןויליגמ לחה
דצל תילגנאל םוגרת םג ןולאשה ספוטב תונערופל
.("תינניש" םע היעב ונל התיהש תורמל) תירבעה
ןוויכ םש תאצמנ ראודה תונכות לע הלאשה
ליחתהל קוחר שממ אלה דיתעב ןווכתמ "רוטינומ"ש
תחא איה Netscape Inbox Direct - ו ,םינכת "ףוחדל"
.תוליבומה תויצפואה
הז .רעוכמ טנופב רוטינומ תא אורקל םיצילממ ונא
.הקיפרגה תוכיא תא שיגדמ

תכרעמהIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ