טורקיה זה לא

רלבמג לכ לוכי ,ןקלבה תונידמל םיילולכנ םילידב סוטל םוקמב
ןפואב יתימאה ופסכ תא דיספהלו טנרטניאל רבחתהל ןויצב בשויה
חוטב אל ?םירמהמל ןדע ןג .ילאוטריוןושמש ידג

יכ ,רתומ ,רמולכ .טנרטניאב רמהל רוסא :ףוסהמ ליחתנ
היעבה .אלש ףידע ,תאז לכב לבא ,םכתא סופתי ימ
יארשאה סיטרכ רפסמ תרבעהב תאצמנ אל תירקיעה
וא ,(?םיריבעמ ןכ םתא ס'ונימודלו) טנרטניאה ךרד
תרות תא סדנהתש תילולכנ םירומיה תנכותל תורשפאב
ןכ םתא רגסמה בוחרב רלידלו) םכתערל םייוכיסה
םמעשמ ארונ ארונ הז :הטושפה תמאב אלא (?םינימאמ
ןוילימה םעפב רטילוס קחשל ומכ הז .טנרטניאב רמהל
יארשאה ןובשחש סונובה תפסותב ,דחוימב ףייע םויב
.םיממעתשמ םתאש לככ ןקורתמ םכלש

םירומיה םע - ךפיהל - היעב םוש יל ןיא .יל ונימאת
לכב טעמכ הטלורב קחשמ התא אליממ םא .וניזקב
הקחמו טנרטניאל קישמש הזה רבדה) םייחה לש בלש
ער המ זא ,(ןויגה תוחפב קר ,הנממ םיבר םיקלח
התא ,תוחפל ,ולש םייטסיטטסה םינותנה תאש קחשמב
תא ףטלל יל אצי לבא ,הנוסיט ארזע אל ינא ?עדוי
םיתורישב םיידי לוטיל ,סאגו לש רוסקולב םילמגה
תועש המכ תולבל ,ןודנולב דרופקורקה לש םיראופמה
ןיידעו ץנאטסנוק םגא תודג לע קיתע םירומיה רצבמב
תומלואמ דחא ףאבו .ריבס טפארד רבוא לע רומשל
אל ,ףולש קנראב יתדקפש םירחאהו הלאה םיקחשמה
.טנרטניאב םירומיהב ומכ יתממעתשה

ירתא לכב ההז יד תירלבמגהו תיגולונכטה היצפסנוקה
לומ קחשמ התא .יתקדבש טנרטניאב םירומיהה
,תרחא וא וזכ הידמיטלומו הקיפרג תמר םע ,בשחמה
רברסל תשרה ךרד רוזחו ךולה רבעומ ךלהמ לכשכ
האוגיטנא ומכ םיאתפל החונ הנידמב םקוממה ,יזכרמ
ירחא קר קחשל רשפא םירתאה לכב .קיבמזומ וא
יארשאה סיטרכ יטרפ תא םיריבעמ ,םימשרנש
וררוע ,ללכהמ אצוי ילב ,םלוכ .הסינכ תמסיס םילבקמו
.יסיסב ןומא יא יב

ץלאנ אלו ,םיפלקה בוברע תא האור ינא יתימא וניזקב
/ םירפסמהש ךכל גאדיש םולע תנכתמ לע ךומסל
םע םירמהמ :קר אלו .תיארקא הרוצב ורחביי םיפלק
יתבב הטוקנה תוינידמה תא יאדווב םיריכמ ןויסינ טעמ
דיספמש רליד רהמ ףילחהל :םלועה לכב וניזק
םהומכ ימ ,הרואכל .ערה ןיע ששחמ וליאכ ,םיטניילקל
בורשו ,תורבתסהו הקיטסיטטס לכהש ךכל עדומ
לכבו .םהל רוסאשכ ףלק וכשמיש םיאתפ םה םישנאה
ןפעמ רליד ויפל ,הזה גהונה םייק טעמכ וניזק לכב ,תאז
תוריהמב ףלחוי (םירמהמה יניעב םלועה תומוא דיסחו)
םירפסמ וא םימויא םיפלק חיטיש ירזכא סגלקב
.הטלורב הרטפההמ

אס. הוא לא רק קלף, הוא גם נקניק

םילוכי םתא ,וניזקב ןחלושב רליד םכל םיפילחמשכ
רבעש ןאל אל םעפ ףא) ןחלוש רובעלו םוקל היצנטופב
תביסהב םוקל שי הרקמ לכבו ,םכלש םדוקה רלידה
םתא .(קודב ."לובלובקא לובלוב" לומלמ ךות לאמש
בל ומישתש דע ןמז חקיי יכ ,הז תא ושעת אל ירה
םינויצה תא רתוי םיריכזמ םילבקמ םתאש םיפלקהש
תוחפל לבא .םכלש תומולחה תא תוחפו ןוכיתהמ םכלש
יאנתב יוניש הסינכה הלהנההש הזל םיעדומ םתא
איצוהל שדח רליד לכ גהונ ק'גקאלבה קחשמב) החיתפה
יבושיח תא ךכב שבשלו םיפלק רפסמ קחשמה רוזחממ
.(דחוימב םירוכמ םירמהמ לש ןיציקה

וא תיליפנה הידמיטלומה תנכותש ועדת יתמ ,וישכע
םכל הפילחה וניזקה לש תינניחה הווא'גה תייצקילפא
תא וניכ אל םהש ךיא וא ,רלידה-םתירוגלא תא
ללגב קר ,התוא ןיכהש הנכותה תיבב טננופמוקה
3,500 וישכע םהל עקת הקוחרה דנלניפב רחא ןקחשש
תא םכרובע םירחוב םה ילוא ?סנישמ טולסב רלוד
?םהלש םינמוזמה םירזת יכרצ יפל םירפסמ / םיפלקה
םילוכי םתא ךיא לבא ,הז תא םישוע םבורש ריבס אל
?תעדל

רובעל רשפא .הירואיתה םע קיפסמ .ייק וא ,ייק וא
יארשאה יסיטרכ תא םתנכה ?םינכומ םתא .טסטל
םתעדוהו דרשמה תלד תא םתרגס ,םיימואלניבה
?עירפהל אלו טקייורפה ךותב קזח וישכע םתאש

,"וניזקה תשר" לש אוה ,רתויב בושחהו ,ןושארה קנילה
סטיא .םה רשאב וניזקה ירתא לכל ביבח "הלאוו" ןיעמ
םירמואש ומכ ,רלבמג הד רופ קראמקוב טסאמ א
םירושיק םש שי .(רברסה םקוממ ,ןבומכ ,םש) הדבנב
תיברמלו ,םלועב םירומיהל טנרטניאה ירתא תיברמל
.טנרטניאב רתא םהל שיש וניזקה יתב

וינ" ומכ ,סאגו לש פירטסה לע םילודגה וניזקה תונולמ
ןולמה תואלפנ אשונב בר ללמ םיעיצמ ,"קרוי וינ קרוי
בטימב הרישע הקיפרג תייוולב ,וב רמהל ףיכ המכו
רשפאש םשור השוע .סאגו לש קיטסלפה ןונגס
םידבכ םירתא תיינבמ וזה ריעב בוט בוט סנרפתהל
לש ב"ק 300 ,לשמל ,ךל םיחלוש םה) םילולעפ יריתעו
תא .(חתפיסה רותב קרוי וינ לעמ םיקוקיז לש ביווקוש
סאגווב וניזקה יתב בור םיפידעמ ,ןפוא לכב ,םירומיהה
.ןחלושה לע םירלוד םע ,תיזיפ ,םלצא ושעתש
וניזקב .ןייל ןוא םירדח ןימזהל ךל ורשפאי םומיסקמ
קחשל ךל םינתונ "קרוי וינ קרוי וינ" לש ילאוטריווה
.ףועמ תורסח ביווקוש תוימגודב ףסכ אלל

תגציימ org תמויסה) ומשמ בייחתמכ ,Casino.org
םלוע תפקשה גיצמ (-: חוור תרטמ אלל םינוגרא
ונקורתש ירחא ץיצהל ולכות םהב ,ויכרע ביבס תקמונמ
תא אשונה דומעב ,לשמל ,ךכ .םכלש טידרקה ןובשח תא
תוכזו שפוח ,היטרקומדל ונתובייחתה" תרתוכה
הדובכב תינקירמאה הקוחה לש עקר טפט לעו "הריחבה
בותכל םיינקירמאה ויתוחוקלב רתאה ריצפמ ,המצעבו
רמהל םתוכז לע ודמעיש םהלש סרגנוקה ירבחל
םירתא המכל הינפה עיצמ ישארה דומעהו ,טנרטניאב
דלנור לש ןרקה - םלועה ידליל תועייסמה תונרק לש
תמויס לבקל ךבוסמש רמא ימ) תורחאו ס'דלנודקמ
("Blink"ב טסקט ללוכ) דירחמ בוציע םש שי .(?"org"
אל לבא תימנטאיוו תיטאורק ללוכ ,תופש לש רחבמו
.ובזע ?םמצע םירומיהה .תירבע ללוכ

ילאוטריו וניזק ,םלוככ ,םצעב אוה "יתימא וניזק" רתא
םע ףסכ אלל םירומיהב תוסנתהל רשפאמ אוה .אליעל
הקיפרגו הובג חפנב ביווקוש ץבוק ,בוש - "ןישמ טולס"
טרופס ירומיה תקלחמ שי םיניינועמל .תממעשמ
.תחתופמ

,תשרב שיש םייניצרה םירומיהה יתבל ןמזה עיגה וישכע
.(ץלמומ שממ אל ןכ םג) דבכה לא (ץלמומ אל) לקהמ
וא (םכלש אל) "לזמה וניזק" רמולכ ,"casinofortune"
ךרד עיצמ (םכלש אל ,םהלש :בוש) "תופעות ןוה וניזק"
סיטרכ רפסמ תרבעהמ יאמקה דחפה לע רבגתהל
וניזקה תוינדקומו ,ומשרית :טנרטניאה ךרד יארשאה
םוקמ לכלו ושקבתש העש לכב ,ורשקתי תוינניחה
,דמחנ .םכלש יארשאה יטרפ תא םכמ וחקיו ,םלועב
ליימיא יתחלש .םולכו ,םיטרפ יתראשה .אל ?אל
ידדינירט ןופלט רפסמ ילא חלשנ .הרזע יתשקיבו
יל העידוה "קזב" .הנייבוגב וילא גייחל יתשקבתהש
דוע יתחלש .הנייבוג תוחישל םוסח הזה רפסמהש
.תורשקתה תעשו רפסמ תתל בוש יתשקבתה .ליימיא
םע ,הלילו םוי חותפ ותוא יתראשהו ןופאלפה תא יתתנ
.טשינרוג .הדאנ .םולכ .יוביגל הניעטב תוירטב ךרעמ

תידועייה הנכותה תא יתדרוה וזה הנתמהה ךלהמב ,בוט
.תצק הב יתקחישו (ב"מ 3.5 םע ,ביווקוש ילב) םהלש
םיארנש םילאוטריו םירומיה יקחשמ שיש תויהל לוכי
היונב הקיפרגה .םתוא יתשגפ אל דוע ינא לבא ,ער רתוי
דואמ קשממהו ,ןיינע יאלמו םירישע םיעבצ -16ב
תא חתיפש תמויצוסה יניעב ,הארנכ ,יביטיאוטניא
תיסודברב ידי לע לעפומ וניזקהש ללגב הז ילוא .הנכותה
חטב םיתנכתה .םייבירקב וניזק יתב המכ תלעפתמש
.דובעל םוקמב םויה לכ וספינ

תימדתה לע קחשמ ,"לאיור וניזאק" םיקחשמה רתא
ןושארה דומעב .םייטוזקאה םייאל שיש וזה תפפוחמה
רתויב לודגה וניזקה ונא ,ימשר הז"ש רתאה ריהצמ
ןיזגמ אוה "רוטינומ" ,ימשר הז םגו ,בגא) "טנרטניאב
םה ךכ רחא .(ןיסנוקסיו ,ייב ןירגב רתויב ארקנה תשרה
הזיאב אלו ,ב"הרא ,הזוח ןסב םיאצמנ םהש םיריבסמ
.םוקמ םוש לש עצמאב יא

רופיס" םאיבהב היונארפה לע קחשל םיכישממ םה
דחא לש םירומיה תנכות דירוהש והשימ לע "המיא
העציבו ולש םדומה לע הטלתשה הנכותהו ,וניזקה יתבמ
תמלצמ לע הטלתשה ךכ רחאו ,םלועה לכל תוחיש
תונומת הרדישו בשחמל תרבוחמ התיהש ולש ואדיווה
ונלוכל עודיכ ,רדסב הז) םולע םוקמל ןכ םג ,ותשיא לש
טיבשה בכוכמ םירזייחהש ונעטש םישנא םג תשרב וארנ
תא בזועל וצלאנ םה ןכל ,םתוא תחקל ואב פוב-לייה
.(רוחאמ םיסרוסמהו םייזיפה םהיפוג

?מישהו צריך עוד ז'יטון

הז" .ושפנל תשר ערפומ ובזעי לאיור וניזאקכ םישנא אל
לכ ונלצא" ,טוידיאה תא םיעיגרמ םה ,"רדסב
."הוא'ג ילב וליפא ,ךלש ןפדפדה ךותב םיצר םיקחשמה
איה יובאו יוא לש םיסוריו תועצמאב הדחפה ,בוט
םיטסילאיורה לש יטירגטניאה .השדח אל הקיטקט
םיללכה" דומעב ץיצמ התאשכ קפסב טעמ דמעומ
םישגומ םה .ויתוחוקלל וניזקה ןיבש "םימכסומה
לכ ענומש עקר טפט םע ,אילפהל תונטק תויתואב
.הריהב האירקל תורשפא

םייאל ץוחמ אצמנש קוחה םע רדסב תאצל ידכ
םירלוד לע רמהמ שממ אל התא ,םוקמ םוש עצמאבש
100 F$ לש תולעב ,"FunBucks" הנוק התא .םיינקירמא
אלש ןבומכו ,ךכ רחא .קחשמ התא םהילע .רלודל
ומכ ,אלא םירלוד אל הז יכ ,שממ רומיהב הפ רבודמ
לוכי התא ,םי'צלוד ,תירמאקה הישימחה הרמאש
ףסכ תא - !ןבומכ ,םירומיהל רשק ילב - ףילחהל
ןורתיה .גנעמ רתוי םתסה ןמו ,יתימא ףסכל תוגונעתה
,החילס ,םיטנס המכ לש תולעב :רתאה לש לודגה
םוכס .םיקחשמל סנכיהל לוכי התא ,FunBucks
.תושדח תורוגא 33-ל ךרע הווש רומיהל םומינימה

םסרפמש הזו ,הארנכ ,טנרטניאב רתויב יניצרה רתאה
תורבעה יתוריש ."וניזק רטניא" אוה ,הניפ לכב ומצע
והשימ וניזקבש בשוחש ימל) תויכזה תכישמו םיפסכה
ידי לע םיעצובמ (וניזקה ילעבל טרפ חיוורמ
תורבעהב החמתמה תידנק הרבח ,"קי'גולוטפירק"
התואמ לבוסכ .טנרטניאה ךרד תוחטבואמ םיפסכ
םיקחשמה תנכות ,ץצונו לודג לכה לש תיסאגו הלחמ
(ן'זיווטנ לש TuCows רברסמ םג הדרוהל תנתינש) ולש
תויצפוא .לוקו הנומת יצבק םרקיעש ,ב"מ 7.5 תלקוש
םעפה ירחא יכ ,תורתוימ יד וללה הידמיטלומה
התואבו לוק ותואב "Player Bust" ועמשתש תישילשה
.םעזב לוקה סיטרכ תא וקתנת ,היציאוטניא

לש תבשחמ תכאלמ איה הנכותה ,וזה הדוקנה דבלמ
רתויב הבורקה איה השוחתה .בשחוממ םירומיה קחשמ
םוקמב תאצמנ היעבה לבא - יתימאה רבדב קחשמל
יאש םיקחשמה רברסב עצבתמ יקחשמ ךלהמ לכ .רחא
,ןוטי'ז וזיזתש םעפ לכב .(WWW-ה רברס אל) תשרב םש
,םילאוטריווה לזמה ילגלג תא ובבוסת וא ףלק וכשמת
הבושתל ןיתמי ,עדימה תא חלשי ,בהבהי םכלש םדומה
ידכ הארנכ השענ רבדה .םתדספה המ םכל עידוי זאו
תא שדחמ סדנהל םינמוימ תונכות יצרופמ עונמל
.ששח ררועמ הז-המ הז לבא ,םתבוטל הנכותה

ןכומ אלו ,תעדל לוכי אל ינאש יתטלחה ,ןפוא לכב ,ינא
תונכות לכ וקחמנ םשור בר סקטב .םהילע ךומסל
,וניניב ראשייש ,לכה ירחא .ילש בשחמהמ וניזקה
.ןיינעמ תוחפ רומיה אל הז רוטינומ תא איצוהל

אל ןיינע םה םירומיה :ריכזהל תשקבמ רוטינומ תכרעמ
ףוסב חיוורמש דיחיהו ,תובר תונידמבו לארשיב יקוח
וניזקה אוה
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ