רוטינומ לש ןמוקיפאל םיאבה םיכורב

הזה דומעה תא אוצמל וחילצה ךינפל םישנא 6 קר !דובכה לכחילשו ךרוע ,ל"ומ .ןושמש ידג


לועפת להנמו יפרג ךרוע .םייח ןב לאלצב


יללכ דבועו הוא'ג תונכת .ןומיר ליג


תורשכ חיגשמו רייאמ .רטטשרפ רימידלו
םיחילצמ אל רבכ ונחנא"
הזה ןועגישה לע טלתשהל
רמא ,"תודפרק קוקיל לש
תקלחממ סנקייא ירור
הנוזירא לש דיצהו גידה
הרזומ םיאנותיע תביסמב
יאדכו" .סקיניפב טעמ
רתוי בוט וניבי םישנאש
יקוח לע הריבע וזש
םידימעמ הילע ,הנוזירא
."ןידל דימת


םיבתכ ידי לע לאשנשכ
רהנ תדפרק קוקיל עודמ
ופאב" ,ודרולוק
בשחיהל ךירצ ,"סויראוולא
,תיקוח יתלב תוליעפל
תויחה" :סנקייא ךישמה
,םוקמ לכב תואצמנ הלאה
דנארגל דעו וקיסקמ לובגמ
םיקלחבו ,ןוינק
.הינרופילקמ


יובח תודפרקה לש ןרועב"
בלחל המודה ןבל רמוח
,םיפרוט תעתרהל שמשמו
יקקלמש המ והזו
ינב םיכלכולמה תודפרקה
בוליש הז .םישפחמ לעילבה
ןימטפירלינמיד לש
םסכ גווסמ רשא ,ןינטופובו
יקוחב יביטקא-וכיספ
םירצענ םישנאו ,הנוזירא
וא ,תודפרקהמ וקוקיל לע
.ונושיעו רמוחה שוביי


תודפרק קקלמ ונל היה"
.רבעש עובשב ןיינבמ ץפקש
.ףועל לוכי אוהש בשח אוה
םילוחה תיבל יתכלה
תבשח םא' :ותוא יתלאשו
אל המל ,ףועל לוכי התאש
'?עקרק תמוקמ תארמה
םיחילצמ אל םעפ ףא םה
.תאזה הלאשה לע תונעל
,םידלי .תמ אוה וישכע
".תודפרקל אל ורמא

USA Today, 5/8/94יתאצמ !ייה
!ןמוקיפאה תא


רוטינומל הרזח