אפיקומן של פסחא


םיירחסמ הנכות ירצומ תואמב :םיתנכתמה תליהקב טוקנ הפי גהנמ
.םירצויל םיעשעשמ םיטידרקו תויטרפ תוחידב ,"אחספ יציב" תונמטומ
?"ןמוקיפא" ראותה תא ולביקו ןאכ ונלצא וריוגש ,םיציבה תא םיאצומ ךיא


ןומיר ליג

רבד ותוא התיה אל רדסה ליל לש תיטמוארטה היווחה
הצמ רגרג ותוא לע רמאנ אל דוע המ .ןמוקיפאה ילב
אלל ותוא םישפחמ תיבה יקדרד לכש םינש ?דובא
תלפרועמ החטבה לע םיכמתסמ םהש ךות ,החלצה
ףוס לע רתוול רשפא ךכ רחא .הרומתב והשמ לבקל
.תונתמה ליבשב ונאב לכה ירחא - הדגהה

אבחתהל תוטונ ןוזמ תוסיפ ונלצא קרש בשחש ימ
הגליד אל םירצונה לע םגש עומשל חמשי ,ביבאב
המו ,אחספה גח ,םהלש רטסיאה תא שי םהל .העפותה
אחספה גח תציב ,גא-רטסיאהמ רטסיא רתוי
.תעתעתמה

ביצה זו שאנו אוכלים. על שום מה
םיבאשמ זבזבמ גהנמ .אחספ תציב


הנכותה תורבחל םגש אוה ,רתוי ףא עשעשמש המ
םיסלוב םירצונהו םידוהיהש ןמזב .ןהלשמ חספ תוכלה
םיאיבחמ ,םיהומת םייתחפשמ םיסוניכב גח ילכאמ
השעמל וא ,אחספ תוציב חותיפה יתווצ םהל
יתיתש אל ,אל .םהילע תובוהאה תונכותב ,םינמוקיפא
תוכרעמב ,ייחב .תסורחהמ אל הזו ,תויסוכ ידמ רתוי
ביבחה ןפדפדב וליפאו ,תויצקילפאב ,תונושה הלעפהה
תרוצב ,בורל גח יציב תואבחומ פייקסטנ לש
םיעשעשמ םיטידרק טושפ וא ,תוחידב ,תויומכחתה
אל םא .בוט םישפחמ ?ןתוא םילגמ ךיא .הנכותה ירצויל
אל םא ןאכ ונחנא המ ליבשב .םכל רוזענ ,םתאצמ
?ןמוקיפאה ליבשב

םדאה ינב םמצע תא ולאש םינש .פייקסטנ םע ליחתנ
תנכות ההדזמ וב םשה ,הליזומ לאזאזעל הז המ
איה הפיאמ ,הביט המ ,תאזה תצלפמה ?פייקסטנ
הבושת ?םימימתה םישלוגהמ הצור איה המו ,העיגה
"רתא"ל ןפדפדה תיינפה ידי לע אוצמל ןתינ תיקלח
,בשחמה לע רוטייגיבנ שמתשמ לכל בשויש ,ימינפה
.about:mozilla

אני לא מחפש ביצה, אני רק באתי לשאול שאלה
?הציבה הז הפ הפיא ,החילס


תואובנב ןאכ םיקסוע םיעשעושמה פייקסטנ ישנא
עדונה - Blink ה גאט ."הלוז תורפס" לייטס תויטפילקופא
"הליזומ" .חוטב אל ?םימיה ץק דע בהבהי ןכא הצמישל
הלידזוג לש התוחא תב ,תיגולותימ תצלפמ הניה ןנד
טפוסורקימ תליכאב יונפה הנמזב תקסועה ,העודיה
.רקוב תחוראל ררולפסקא

שמו לי מנורה בראש אמרו לי לך תהיה מוזילה, תעבוד בנטסקייפ. אמרתי מה רע
םיגיגה םע תצלפמ .הליזומ


ךכל החכוה .הדבוע ,בהז יגד םיבהוא םג פייקסטנב
.תשרב טוטיש ןמזב CTRL+ALT+F ושיקת םא ולבקת
םכינפב הלגתי פייקסטנ לש חותיפה תווצ לש בהזה גד
הסריג דע .ולש ביבחה םוירווקאהמ רשיה ורדה אולמב
היה ןתינ ,תוסנל ןמזומ ול שי דועש ימו ,הנכותה לש 2.1
תיתחפשמ הנומת תוארל םגו םיבתוכה לע עדימ לבקל
רסומ ןפדפדה םויה .about:authors, about:picture - םהלש
.בזכאמ ארונ .הרגומ תונצילהש תוינוקלב

לא מנומס להצביע על ביצים
תונטק ןהשכ ןתוא םילשבמ ונלצא

תואסרגב ןמוקיפאה ישפחמל הנוכנ תפסונ הבזכא
תואסריגב .ןהינימל טפוסורקימ תונכות לש תוירבעה
תווצל םיטידרק :בורל אחספ יציב תונומט תוירצונה
םייתש הסריגב .םיעשעשמ היצמינא ינוטרסו םיבתוכה
טקפרפדרוו לש למסה ןיב ברק דועית וליפא שי ,דרוו לש
דירש לכ הלוכתה וי-לבאדה תסמור וב ,דרוו לש למסל
תונכותה וריוגש רחאל לבא .םודקה םילילמתה דבעממ
תורודהמב אוצמל השק ,(ןפוא לכב ,ונקדבש ולא בור)
םילוקיש לש ןיינע .אחספ-גח תציבל דירש ולו תוירבעה
דוע םיציבה תא םילשבמ ונלצא .הארנכ ,םיינויצילאוק
.תונטק ןהשכ

:7.5.3 תוכרעמ םע םיקאמ ילעב
.רקיה םכבשחמל שומיש אצמנ .הבוט הרושב
:תוטשפב םיבתוכו simpletext םיחתופ
.(םיביבח םיאקיפרג ,תואכרמה ילב) "secret about box"
,הדובעה ןחלושל ותוא םיררוגו טפשמה תא םינמסמ
.חופתה ןומרא לע ףנומה הנאוגיאה לגדב םיזוחו

הסריגה אלש הארנכ) '95 תונולח לש ןמוקיפאה
עבר לש הביבח הידמיטלומ תגצמ ןתונ (רומאכ ,תירבעה
ןחלוש לע ןמסה תא םידימעמ ?אוה הפיא .העש
השדח היקית םיחתופ .ינמיה רותפכב קילק ,הדובעה
:הל םיארוקו
"and now, the moment you've all been waiting for."

הל םיארוקו "םש יוניש" םירחוב ,ינמי רותפכ בוש
:םעפה
"we proudly present for your viewing pleasure."

:םעפהו .םש יוניש בושו ,ינמי רותפכ בושו
"The Microsoft Windows 95 Product Team !"

!והזו ,היקיתה לע קילק-לבאד זאו

ה לע ץוחלל שי הלש ןמוקיפאה תלעפהל ?פושוטופבו
Help:About תלעפה ןמזב (קמב Options וא) ALT
םיטידרק ולבקתי שביה ללמה םוקמב .Photoshop
ץוח ירשפא עוצקמ לכ) חותיפה תווצל םירזומו םימרוז
םוקמב בככי "ילמשח לותח"ו (תנכת וא סומוח בברעממ
.רכומה ןיעה וגול

תפסתי את המק בביצים, אמרתי לו, תעשה ריבוט או שאני מוציא אותך מועד הורים
םיציב םע בשחמ ,שוטניקמ


הלודג העתפה יציב תוסלכאמה תונכותה תמישר
לש הלעפהה תכרעמ וליפאו פושוטופ ,הרודוי - תדבוכמו
רבדב תשרב םיעמשומה םיזמרה תורמלש ,ןכייחה קמה
- םיציב לעב טלחהב אוה ,תצקמב תיסיסה ותויתודידי
ןתינ ,תאז תמועל ,הזה רתאב .ןתוא אוצמל ולכות ןאכ
!סוד תוינכותל וליפאו םיחופתל ,תונולחל םיציב אוצמל

הנכות יעטקב רבודמהש איה וללה גחה יציבב היעבה
שממ אלו ,קסידה חטש תניחבמ ןומה םילקושה
,ןתוטשפתה תא רצוע אל הז .שמתשמל תלעות םיאיבמ
"הבוגת ןיא" דימת רמול תגאוד טפוסורקימ תרבחו
הכירצ ולש תינאטיטה הנכותה המל ןיינעתמ והשימשכ
רבכ וז .םירצויל םיטידרק לש טייבהגמ המכ דוע
.םירבוש אלש רבד הזו ,תרוסמ

ץחרו שדק ןיבו ,גחה תחלצב ונדי ונמט אל ונא םג
םיאצומ ךיא .רתאל ביבח ןמוקיפא ונבנגה ץחי ספרכל
לש הזה ןויליגב בוט בוט ושפחת םא .ןאכ דע ?ותוא
םכתא ליבויש ,רתסומ קניל לע ולעת ילוא ,רוטינומ
רמול רשפא .תכרעמה דגנכ העישרמ תודע ובו ,דומעל
!החלצהב .םיבתוכה לש יתימאה ףוצרפה םכל הלגתיש
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ