אקום גילתה את האינטרנט

ויהש ןמזב .ןאכ רבכ דיתעהש וליגו ם"וקאב וררועתה דחא רקוב
,םלשל ילב יצרא המלש תא ועימשהש הפק יתבב המחלמב םיקוסע
תויוכז" הז המ ללכב גשומ ןיא וב םיקסועה בורלש שדח םוידמ םק
,לפקתהו להבנ רחא ,םיגולמת םלשל םיכסה דחא רתא ."םירצוי
םידמוע םה המ לומ ןיבהל וליחתה קר ם"וקאבוןייבשיפ תניע

המזמז ,היח םימי םייעובש ."אמא" התמ הימי ימדב
תואמ המכ שוגפל הקיפסה ,םיירבע םיריש 350 המצעל
רצק ןופלט .העווגו ,ריהזמ דיתע לע םולחל ,םישמתשמ
תא עטק ,םיניחלמו םירוטיזופמוק תדוגא ,ם"וקאמ
."תילארשי ץרא הקיסומ ןויכרא - אמא" רתא לש וייח
ןושארה רתאה לעב אוה ,"אמא" לש אבאה ,טסוג יטומ
אל המלו ,םירצוי תויוכז קוח והמ ורשב לע דמלש ץראב
.ותוא רפהל הפי

ועוצקמב טנרטניא לייט ,26 ,טסוגשכ ליחתה לכה
הדגא" תא היטבמאב ומצעל רישל הצר ארונ ,וביבחתבו
דאמ רהמ לבא ,םימה בצקב םוזמז לע ךלה אוה ."תינפי
רבכ אוה ,יקנ היהשכ ,וישכע .ותוא קפסמ אל הזש הליג
,רישה לכ תא ומצעל ןגנלו דיל הרטיג תחקל הצר
המ השע טסוג .ול אב ארונ .הככ .ףוסה דע הלחתהמ
שיקהו ,בשחמה לא ץר ,בגנתה - תושעל עדוי אוהש
.לארשי.םיריש.הקיסומ :אתליאש

,םיריש םישולש ךרעב דחא לכב ,םירתא 15 ול ואצי
.ןיעל םיענ וניא ,תונידעב טסוג רמואש ומכ ,םארמו
,ער הארייש .חיר ןיא תוינפי תודגאל ,ומצעל רמא ,לבא
םידרוקא תצק רבכ ועיגיש קר ,קמק'וצמ היהיש
ומצעל ראת אל אוה .טסקטהמ םילימ המכ ,המישנל
.לבקל ךלוה אוהש המ קוידב הזש

דביא טסוגו ,ךסמה ול רמא - Behamesh Kam Tsayad
תא אצי םג אוהה ךיא אורקל קשחה תא ידיימ ןפואב
.Barburim-ב ,החילס ,םירוברבב הריו ותשק ךרד ,רעיל ךלה ,ותיב
,ךרעב השולשכ הרהמב וררבתהש ,םידרוקאה לע זטניפ אוה
םתוא תוולמש תודוקנ שולש םע ,דבלב ןושארה תיבה לש
'רבד ותוא קוידב עמשנ ירה ראשה ,קילאח' תורמואכ
תינפי הדגא ,תינמז וב ,וצפנתה טסוג לש ויניע דגנל
.ריבס םולח לכ םישגמש םוקמכ טנרטניאה לע הדגאהו

.ץוצינ יל היה" ,תוריאמ ויניעו רמוא אוה ,"זאו"
םיטסקט וב ויהיש .הזכ רתא ימצעב םיקהל יתטלחה
רתוי סנכיהל וליפאו ,םידרוקא ,םיירבע םיריש לש
בהוא ינא .םמצע םינמאה לע םיטרפ תצק תתל ,קומע
לש תיבה תויהל יתבשחו ,םלוכ ומכ ,תילארשי הקיסומ
ובשי הז דצל הזש ,דליה הפיא דע יראמד הנשושמ :לכה
".םייחרזמ םירישו תפצ ינקז ,קילאיב ןמחנ םייח


?םמצע םירישה ילב

חוכ יל ןיא .תוינשב ,רהמ דבוע רתאש בהוא ינא .אל"
יתפסא .םתוא דירוהל תועש שולש חקולש םיצבקל
לש םילימ ןהמ יתדלקהו םיקסיד לש תופיטע ה'רבחהמ
תא קר ,טעמ יתסנכה ,הזה בלשב ,םידרוקא .םיריש
לש ,םיריש 350-ל יתעגה םייעובש ךות .יתעדיש הלא
."םינוש םינמא 401


?היצמרופניא דוע םש התיה

הטושפ ,תאזכ הנכות ןימ יתישע .ףוסאל יתלחתה"
ול שיש ןיחלמ לש םש לע תצחל דיגנ םא לבא ,תישפטו
ןומה יתדמל הככ .העיפומ התיה המישרה ,םיריש דוע
הזו ,יתמ ,ימ םע דבע ימ ,םינמא ןיב םירשק לע םירבד
."ףיכ ארונ היה


?םיריש קיתעהלו תבשל היצביטומה המ

טושפש איה תמאה .תאזה הלאשה לע הברה יתבשח"
,תובוגת יתלבק זאו ,יליבשב ,הזכ רתא היהיש יתיצר
.ובהלתה ארונש ,הלחתהה לע םיליימיא םישימח הזיא
,תולילב יתדבע .הזכ רתא ןיא דוע ךיא ןיבה אל דחא ףא
םירבח המכ יתסייג ךכ רחא ,יתנשי ישוקב הלחתהב
ריבעהל יתנווכתהש אל הז .הדלקהבו ףוסיאב יל ורזעש
ןמזה לכ וחלש םישנא .םיריש תקתעהב םימלש םייח
תושעל יתקפסה .םעפ ידמ ןכדעל יתבשח ינאו ,דועו דוע
ןורחאה רישה .ךונח םולשו ןייטשנייא קירא לש ןוכדע
."'יסוי יכות' היה הלביק "אמא"ש

יניינעו רצק ליימיא היה הז .הריטפה תעדוה העיגה זאו
ןימזה אקוודש ,טסוג .רשק רוציל שקיבש ,ם"וקאמ
ויריש םוסרפל דגנתמש ןמא לכ ולש 'ךרועה רבד'ב
שקיב אל שיאשכ .אלפתה ,םקוליסב תוארלו ול בותכל
יקוח לכהש ,רדוסמ אוהש חינה אוה ,רתאהמ קלתסהל
ול וריבסה ם"וקאל ריזחהש ןופלטב .םיחמש םלוכשו
.ונ ונ ונו ,הבינג םיארוק השע אוהש המלש

יבוא שוטר וייקח אותך

.שדחה םלועה לש רודמה ם"וקאב חתפנ ראורבפב
,עיגה "תומדקתמ תויגולונכטו הידמיטלומ רודמ"
םינשב םלועה תומדקתה לע ביגהל ידכ ,לילק רוחיאב
להנמ ,לט ןדיע .ליניווה טילקת תאצמה זאמ ופלחש
רבכ םיבשוי ,לועפת ףגא להנמ ,גירש לימשו ,רודמה
תודוגא לש םירמוח תוקבדב םיארוקו םיישדוח
תווח ,םירצוי תויוכז יקוח םיאלמ םירפס ,תימואלניב
םהל עייסיש המ לכ ,םלועה יבחרמ תויטפשמ תעד
םייאמו ,םואתפ רעפנש יקנעה רכסל עבצא סינכהל
.םמלוע תא בירחהלו ףוטשל

םלשל ילב וידר םיעימשמש הפק יתבב המחלמה
רתא לעב לכשכ ,תכחוגמ תיארנ ם"וקאל םיגולמת
םייתורפס םיטסקטו םיריש ץיפהל לוכי טנרטניאב
בושחי אל דחא ףאו ,םיקתוע יפלא תורשעב ,ושפנ תוואכ
ףד וא טסקט .םויה רואל םירצוי תויוכז דושב רבודמש
הפי ןיעב םלשי רפסב םתוא דגאיש ימ לכש ,םידרוקא
,טפשמ יתבב הלבמ ומצע תא אצמיש וא ם"וקאל
םא .אבא וא אמא םהל ןיא וליאכ טנרטניאב םיצצורתמ
םירצויה ויה ,םיטילקת תונח וא וידר תנחת וז התיה
.תעמשומ םתריציש םעפ לכ רובע םולשת םילבקמ
תרשפאמ ,הממיב תועש 24 תרדשמ "טנרטניאה תנחת"
העיקשמ הניאו ,תינכט היעב םוש ילב הריצי לכ טילקהל
.רבד

םק ,הלאה תוריציה לכ לש יקוחה אבאה ,ם"וקא
דחוימ רתא םג םוקל ןנכותמ בורקה ןמזב .רענתהו
השדחה היעבה תא .םירצויה תויוכז אשונב קוסעיש
לעב :םיקלח השולשל ,ל"הצב רבד לכ ומכ ,םש וקליח
רתאה לעב .שמתשמהו טנרטניאל השיגה קפס ,רתאה
רעשה תא חתופ השיגה קפס ,םירמוחה תא םסרפמ
,חיוורמש הז םג ללכ ךרדב אוהו ,םישמתשמל
.ותאנהל םשרתמו שלוג שמתשמהו

דחא ןה ונלש תוריציה" ,גירש רמוא ,"דאמ טושפ הז"
ךכ לכל ,טנרטניאה ,תאזה הידמה תא םיכפוהש םירבדה
.םילמגותמ תויהל םיכירצ ןהירצויו ,תיביטקרטא
תיפיזיס הרוצב אל ,תונפל הטלחה ונלביק הנורחאל
וניתויוכזב םישמתשמה לכל ,זכורמו דקוממ ןפואב אלא
גולמתה תרומת .ןהב שומישל ןוישר םהל עיצהלו
".ןבומכ ,םיאתמה

הייבג לע ם"וקאב ורתיו םיימעפ בושחל ילב
םה ,םש םירמוא ,םימימת ךכ לכ םהש אל .םישמתשממ
וידר וב שיש רדחב ומכ ,םייארקא םיניזאמ שממ אל
,הריצי לכ תולקב םמצעל לפכשל םילוכי םג םהו ,דבוע
,םלוכל עיגהל יוכיס ןיא .תשפוטמ המחלמ וז לבא
קודבל רוסאיש תויטרפה תנגה קוח תא שי ,ךכמ בושחו
רובע .הנישה ינפל םהמ דחא לכ עמש ריש הזיא
לש הליבקמה תא דיתעל םיננכתמ םה םישמתשמה
רשפאש םור.יד.יס הנוקש ימ ."תוקירה תוטלקה קוח"
.תונחב רבכ ןטק גולמת םלשי ,וילע טילקהל

רשפא" .ירקיעה דעיה םה ,15 ךרעב ,תשרל השיגה יקפס
תרומת ,תלד םיחתופ םה" ,גירש רמוא ,"םהילא עיגהל
םירבד ןומה םידמוע ינשה הרבעמו ,שדוחל רלוד 25-כ
אל לבא ,םיחיוורמ םה .םירצוי תויוכז םהילע תולחש
ןפואב םלוכל ונינפ .ונדיצל ןויגההו קוחה .םימלשמ
בלשב .מ"ומ לש ותליחתב םיאצמנ ונחנא םויהו ,זכורמ
רבד לש ופוסבו ,גולמתל ונתוכזב וריכי םה ןושארה
."והבוג לע םכסנ


?הזכ רבד םיעבוק ךיא

.השיג קפס ותוא לש הסנכהה רוזחמ לש אצוי לעופ הז"
,2 ץורע םימלשמש ומכ קוידב ,ויתוסנכהמ זוחא
יפל קודבל דאמ לקש רבד הז .רודישה תושרו םילבכה
תוחפל ,לק היהי הזש הווקמ קר ינא .םייונמה רפסמ
תונחת םע וטיאל םויה להנתמש מ"ומהמ לק רתוי
."תוירוזיאה וידרה


?טסוג יטומ ומכ ,רתא לעב יבגל המו

םירתאה לע רבדנ .ךובס רתוי הברה תצק הז"
לע תתשומ םמויק םצעש ,תקהבומ םתויתייעבש
,"בוג הליל" ,"הנונ" לש רתאה ,"אמא" :וניתוריצי
,םלועב תסמונמ יכה הרוצב םהילא ונינפ ."םיפוצרחה"
הליל לש הקיפמה ,הטנא יתא .םישוע המ םהל ונרפיסו
.םלשל חמשתש העידוה דימ לבא העתפוה םנמא ,בוג
."ותוא רוגסל רחב אמא לש ליעפמה


תרש ,"סיטיסואיג"ב בשי הזה רתאהש םכל עודי
.חוור תורטמל אל םהש םייטרפ םירתאל דעוימה


לבא ,חוור תורטמל דעונ אל םירתאה לש טלחומ בור"
לש טילקת יסיפדתו וישכע יכלת םא .םולכ הנשמ אל הז
,םניח ךלש םירבחה לכל יקלחתו ,םעפ 500 ינינ םעוניחא
םינתונו בשחמ תנכות םיקיתעמש םישנא ?רדסב הז
?יקוח הז ,תורבח ךותמ ,םלוכל


עונמל ךלוה אל הז םא איה הלאשה לבא ,אל ,תמאה
באכ ךירצ ימ .הזה גוסהמ םיניינעמ םירתא לש המקה
?ףסכ םי םלשלו ם"וקאמ ןוישרו שאר


אל .הלאכ םירתא דדועל םיצור שוריפב ונחנא"
םיגולמת ימוכס שורדל אל םגו קיעהל אלו תושקהל
םיינויגה םירטמרפל עיגהל םיצור ונחנא .םיהובג
ונל רבוש הזש ןיבהל םיבייח םישנא .תידדה המכסהלו
,ןוריש הנקי אל ילש ןבה רחמ "אמא" ללגב .קושה תא
םינורישה רכומ .ריש ומצעל חקיו רתאל סנכי אלא
"?רתוול ךירצ ןמאה םג המל לבא ,חוטב הז ,דיספי


?ףסכ םהמ וחקת המ יפל

םיקסיד רפסמל יגולנא הזש ,רתאל תוסינכ רפסמ יפל"
,תוסינכ 24,000 וישכע דע ויה בוג הלילל .תונחב ושכרנש
."הזה רפסמל םאתהב םיגולמת םלשל םהל עיצנו


םג ,ריש לכ לע הלופכ הייבג ןאכ תעצבתמ אל ,עגר
?תשרל השיגה קפסמ םגו רתאה לעבמ


םירצוי תוכזל תסחייתמ תחא לכ .הלופכ הייבג אל וז"
תניחבמ ,םירתאה ילעבל םיסחייתמ ונחנא .תרחא תצק
ומכ השיגה קפסלו ,םיקיפמל ומכ ,םירצויה תויוכז
."וידר תנחתל


.םיששורמ םיקיפמ ,הרישע וידר תנחת

אובב תומוסרפ סינכהל אוה םירתאה ילעבל ןורתפה"
היהיו ךלייש ,טסוג יטומ לש ומכ רתאש הביס ןיא .םויה
ףלא האמ ךל שי .םוסרפ ידי לע חיוורי אל ,ירלופופ
."ירטנמלא הז .הלוקו יזוגא סינכת ?הנשב םישמתשמ


?תינאילמ תויהל תכלוה ם"וקא זא

לע לצ ליטמ שדחה םלועהש חוכשל רוסא .אל שממ"
קר ,םיריש ירפסו םיקסיד ןיא ובש דיתעה .ןשיה םלועה
קנע יבשחמ .ןיעל תוארהל ליחתמ רבכ ,טנרטניא
,חתפב םידמוע לכה טולקל רשפא םהמש םיקנילו
ונחנא .הזה בצמל םויה רבכ ונמצע תא םיניכמ ונחנאו
וילא םיליגר ונחנאש םלועה לכ טעמ דועש ןיבהל םיבייח
הז המ שארמ הברה תעדלו ,בשחמה ךותל סנכיהל ךלוה
."וילע םלשמ ימו טנרטניאה םלועב קתוע

ןיידע ,טסוג רמוא ,"קוח םוש לע רובעל יתנווכתה אל"
קר ןיידע שי םא וליפא" ,ירטה ועשפמ םומה תצק
אב אל ,הילא לחתשהל חילצמ ינאש קוחב הנטק הצריפ
עובש ינפל רגסנ תירבה תוצראב ילש ומכ רתא .יל
ינא - ןיד יכרוע םע בירל יל סאמנ" העדוה ריאשהו
".יתרגס .וליפא ליחתהל ןווכתמ אל ינא ."רגוס


?בוצע

.ילש יבייבה התיה אמא יכ ,השק יל היה שממ .ארונ"
אשונהמ בזכואמ םג ינא .ששואתהל םימי המכ יל חקל
ןיא עדימ תדרטסוטוא לש החטבהה .טנרטניאב יאנפ לש
הדגא תא וליפא .תשממתמ אל ,תולובג ילב ,תיפוס
."םויה אורקל הפיא ןיא תינפי


?וישכע הצור יכה תייה המו

אל ."אמא" ומכ רתא היהיש ,לכ םדוק .םירבד השולש"
הז תא השעיש קר ,ותוא םיקי רחא והשימש יל תפכא
םויה תכלוה הרבחהשכ דחוימב ,בושח הז .יקוחו .בוט
יתבשח .רחא והשמ לש הלחתה התיה ןאכו גניטייר לע
המ ועדיש ,םייניצר םיניינעתמ לש להק ימצעל רוציל
םינמא המכמ רתוי םתוא ןיינעמש הלאכ ,םישפחמ םה
."םישקובמו םילודג


.תולאשמ יתש דוע ךל וראשנ .הפי

.וישכע לשבתמ רבכש הז ,ילש אבה רתאה יל חילציש"
השקבה .דוע לש םעט הריאשה ,התומ תורמל ,"אמא"
ולש םיריש יתסנכה אלש ימ לכמ החילס איה הנורחאה
הז .םייחרזמה םירצויהו םירישהמ רקיעבו ,"אמא"ל
".יתקפסה אל יכ קר הז ,יזנכשא ינאש ללגב אל
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !


[ ןמוקיפא | ואדיו | ילאוטריו וניזק | טנרטניאב םימס | ןוסגרב טוילא | ם"וקא | ןכות ]
[ תוליכר | תונתמה זכרמ | תירבייסה תירש | םניח יונמ השע | ןודעומה ןולאש | טנוקיא ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | שילגניא קיפס ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ