השוק האפור של הסיסמאות הכחולות


טעמ אל הליכמ ,םדא ידי ישעמ תיגולוקא תכרעמ ,תשרה
.תשרב בוט יכה סנזיבל תובשחנש ,תולפאו תובוחט הקושת תוניפ
חיכומ םייפרגונרופה םירתאל הסינכה תואמסיסב רעה ןיפילחה קוש
םינהנש םהמ ולא לש תוחפל וא ,םישלוגה תווחא לש התמצוע תא
תחא די םע שולגל

ונחנא ימ ,18 ליג תא םתרבע םרט םא :ןכ ,הא
קניל הזיא לע םכל דיגהלו םכתוא ךנחל הסננש
רתוי םיריכמ םתאש חוטב ?אל הזיא לעו ץוחלל
.ונתיאמ לור'נקורו םימס ,סקס ירתא


רתא ןבואר


תומכ אוה רתויב םירבודמה םיסותימה דחא
עמש ליחתמ שלוג לכ .טנרטניאב סקסה תונומת
םיאולימב ה'רבחהמ וא ןכשה לש ןבהמ ,םירבחמ
,םיגוסה לכמ ,סקס תונומתב האלמ טנרטניאהש
."הארתו רבחתת קר" .םינימהו םיעבצה

יוביילפ רתאל רבחתה ליחתמ שלוג ותואש ירחא
סקסה ירתא לש אלפנה סקדניאה תא אצמו
.דוע לש םעט ול ראשנ ןיידע ,Persiankitty םיישפוחה
םיישפוחה סקסה ירתא לכ טעמכ ,רבד לש ופוסב יכ
סקס ירתאל םיקנילו תונומת 2-5 םיללוכ טנרטניאב
םיישפוחה םירתאה .רבד ותוא םיארנש םירחא
המכ דועו תונומת 100 םימעפל םיליכמ םייעוצקמה
.הז אל הז לכה ךסב לבא ,AVI ינוטרס


תקפסמ אל תויטנוולרה ןוידה תוצובקל הסינכה םג
לבז אוה םש ראודה בורש ללגב רקיעב ,ךורא ןמזל
סקסה ירתא ,תמאב םילודגה םירתאה .ימוסרפ
םה ,םהלש תומוסרפ תוארנ םוקמ לכבש ,םייתימאה
ימד םלשל ךרוצ שי םהילא סנכיהל ידכש םירתא
,התיא קרש ,תישיא המסיס לבקמ יונמה .יונמ
.רתאבש תוטהולה תונומתב תופצל ןתינ ,הרואכל

םיישפוחה סקסה ירתא לכ טעמכ
תונומת 2-5 םיללוכ טנרטניאב
סקס ירתאל םיקנילו
רבד ותוא םיארנש ,םירחא

היה והשימש תכלכולמ הדובע וז ,האשילקה רמאמכ
םינורחאה םיישדוחה ךלהמב .התוא תושעל ךירצ
ירעצלו ,םולשתב סקס ירתא 100 תוחפלב יתרקיב
דע השימח קר .ידמל הבולע תואיצמ ינפב התלגנ
ךיא ,ראשה לכ .והשמ םיווש ויה םירתא הרשע
תובר םיחיטבמה םירתא .עובירב הטראח ויה ,רמול
ולו םימייקמ אל לבא ,םמש םצעב וא תמוסרפב
.עצוממה ןמרחה שלוגה הפצמש הממ קיספ

,םירתא 100 םתואל יתסנכנ ךיא םיהות יאדווב םתא
םילוע ויה םייסיסבה הסינכה ימד קר ירהש
רבמצדב ליחתה לכה .רלוד 1000 תוחפל רוטינומל
ינורטקלא ראוד תועטב יתלביק רשאכ ,ןורחאה
הסינכ תמסיס ללכש ,רחא והשימל דעוימ היהש
יתסנכנ ,האיצמה לע יתטע .םולשתב סקס רתאל
לכב יתיפצ וב ךורא הליל רחאלו רתא ותואל
יתשקיבו X רמ ותואל רזוח ראוד יתחלש ,תונומתה
ינא םאש ינגעל רסמ יתלביק הבוגתכ .תואמסיס דוע
תואמסיס ול חולשל ךירצ ינא ,תואמסיס ונממ הצור
.ילשמ


אמא
סקסה ירתאב תואצמנ היתונומת םג .רומ ימד
וירפאק-יד ודרנואיל :םוליצ


חלש ומצע אוהש וז דבלמ המסיס םוש יל התיה אל
אוהש ןיבהש ,X רמ .דועל יתננחתה זא ,תועטב יל
הנשי ראוד תעדוה ילא םדיק ,יניצר ןונח םע קסעתמ
הליל ךשמב .תואמסיס םע םירתא תורשע הללכש
,סנכיהל יתיסינו םירתאה לכ לע יתרבע ךוראו ךרפמ
.יתתנש המסיסל םינפ וריאה םיינש קר 50 ךותמו

.תופקת תואמסיס שולש יל ויה רבכ וישכע לבא

רבכע תעונתבו ,שארה לעמ הרונ ילצא קילדה רבדה
ןוידה תוצובק לע ריהמ שופיח יתעציב תדעור
תורושקה תועדוה 80 תוחפל יתאצמ .תויטנוולרה
ליכה תועדוההמ ןטק קלח .םולשתב סקס ירתאב
ןוויכמ .ןהב ןיפילח רחס עיצה רחא קלחו ,תואמסיס
אצוי אלל ,םלוכל יתחלש ,ןטק אל ןונח ןיידע יתייהש
םאש השקב םע ילש תואמסיסה תא ,ללכה ןמ
םבוטב וליאויש ,תילאוטקא המסיסב ושגפי רשאכו
.יל חולשל


תורשעב יתפצוה םיאבה םימיה השולש ךלהמב
הפמ .יטנוולר היה ןקלח קרש תואמסיסו תובותכ
סנכיהל לוכי ינאש יתאצמו ןלוכ תא יתקיית םשל
תואמסיסה תשולש .םולשתב סקס ירתא 20-ל ףיכב
.םוי ךותב ןפקות תא ודביא ,בגא ,תוירוקמה

ןוידה תוצובקב תועדוה ריבעהל היה אבה בלשה
יל חלשי ,תואמסיס רחסב ושפנ הקשחש ימ לכש
רחסמ תוריז יתיליג ,ףסונב .שולש לבקיו תחא
רפסמ וליפאו םינטקו םילודג םירתא :תופסונ
תואמסיסו םירתא לש ןיפכיד לכל תוחותפ תומישר
.(תוילאוטקא אל ןבור)

הסרובב רקורבכ יתלעפ םהב םייעובשה ךשמב
130-כל תופקת תואמסיס ידי תחת ורבע וז הרזומ
קיפסהל הרומא התיהש תומכ ,םולשתב סקס ירתא
,תמאבו .תובוט םינש המכל עצוממ קיינאמסקס לכל
רובעל יתטלחהו אלמ קופיסל יתעגה רבכ ןאכ
,ןכ ינפל .תואמסיס שוחינ ,שדח רקחמ םוחתל
המסיס ינגומ םירתא המכ ןייצא ,רצק וצמרטניאכ
,םירושיקה ןמ ימ רחא ובקעת םא) תמאב םיחלצומ
.(ורמגתשכ ןאכל רוזחל וחכשת לא


?אמא

חטבו ,הברה םיווש אל סקסה ירתא בור ,רומאכ
םירתאה תרשע ןלהל .םהלש יונמה ימד תא אלש
:ןדועמה ימעטל ,תמאב םיבוטה

םיציצ יבבוחל אלפנ רתא אוה Danni לש רתאה
תא םיסכמה םיניזגמ השולש ללוכ רתאה .םילודג
הפסואמ תונומת ןכו ,םוחתב םינושה םיטקפסאה
טנרטניא ןיזגמ .םיקומחה תבידנ ינד לש ישיאה
יטרס רקוסה ,AlleyKatz אוה ףסונ הלועמ יפרגונרופ
םיצירעמ ינודעומ ליכמ ,(תונומת םע) םישדח סקס
.שדוח ידמ ןכדעתמו תויטמרד תוינקחשו תוינפשחל
סקסה ןרצנוק תא םג אצמנ יניזגמה םוחתב
שולשו) םידרפנ םירתא השולש ליכמה ,"רלסאה"
תולעבל רלסה ,ליגרה רלסה :(תונוש תואמסיס
תוארנש תוריעצ .שממ אל) תוניטקל רלסהו ,ןוזחה
.(הככ

220 לש רגאמו שופיח עונמב רדהתמ םיבבוחל רתאה
תונומתב רבודמ רתאה ינוב תנעטל .תונומת ףלא
ןה תונומתה בורש איה הרמה תמאה ךא ,םיבבוח
םיטרס ךותמ וא ,תוינעוצקמ תוינמגוד לש
,תויטנתואה תייעב תורמל .םייעוצקמ םייפרגונרופ
תוריכמ םודיק ללוכ תופמינה רתא .םישרמ ףסואה
VDO תטישב הקד ינב םיעטק גיצמו ואדיו יטרסל
לודגה ילוא ,קנע ףסוא ללוכ) FCBBS .(תילארשיה)
.(תיארקא הרוצב תורדוסמה תונומת לש ,םלוכמ

ללוכה ,Upskirts םירתאה םיצלמומ ,םעטה ינינאל
םגו ;תולמשו תויאצחל תחתמ לא תובונג תוצצה
תוינפי םג :תחא הכמב םירופיצ יתש לטוקה ,Kikkou
רשאב םינציצמל רתא אוה Paleface .תורושק םגו
תונומתו םירופיס גיצמ ColorClimex-ו םה
תחא ,סקמיילק-רולוק לש םיחבושמה םיטרסהמ
.סקס יטרס תוקיפמה תורבחה ןיב תוליבומה

ליבקמבו ,תואמסיסה יפוא תא קודבל יתלחתה
םירתאל תוימניח הסינכ תויורשפא שחנל יתיסינ
לע תורזוח תואמסיסה בור :תוירקיע תונקסמ .ולא
ןתוא ואיצמהש ולא בורו (fuck/fuck ,sex/sex) ,ןמצע
תיליבד המסיסב ורחבש םינטק אל םישפיט םה
םימוד םדאה ינב לכש רבתסמ .(john/john, bill/bill)
םירחוב םה רשאכ םירבד םתוא לע םיבשוחו הזל הז
.(digital ,madonna) המסיסב


,ןמצע לע תורזוח תואמסיסה בור
םה ןתוא ואיצמהש ולא בורו
ורחבש םינטק אל םישפיט
תיליבד המסיסב


יפוס טעמכ ןפואב השרפה תא םייסל יתטלחה
תיפוסה יתשירפ ינפל לבא .שדח קוסיע ימצעל חתפלו
תויקיינאמו תודבאתה ומכ ילוא הארנש דעצ יתישע
לכל יתחלש :רתויב םלתשמ היה ירובע לבא ,המויא
הדבועה ןויצ ךות ורתאל תואמסיסה תא רתא להנמ
וליפא הז) ימואלניב יארשא סיטרכ ידיב ןיאש ללגבש
ךכ לעו ,תוצורפ תואמסיסב שמתשהל יתצלאנ (ןוכנ
גפ םוי ךותש ןבומכ .(דיגנ) יבל קמועמ טרחתמ ינא
רזוחל סרפכ ....לבא ידיבש תואמסיסה לכ ףקות
המכ ,םירתאה ילהנממ קלחמ ,יתלביק הבושתב
המויא תרוצב יתמרג ,דחמ .ילשמ הסינכ תואמסיס
.תידיימ יתרשעתה - ךדיאמ .םינמרחה יתימעל

:םיליחתמ תואמסיס ירחוסל םיפיט המכ

השקב םע תומיאתמ ןויד תוצובקב העדוה חלש *
.והשמ לבקתש יוכיס שי .תואמסיסל
ךתושרבש תואמסיסה תא חלש ,ןדשח היהת לא *
.ךורא ןתמו אשמ ילב
םשב רוחב .תירשפא הצופת תמישר לכל ףרטצה *
ףאו ,חיטבמש לטרק שדוחכ ינפל רצי ,המגודל ,ןלוג
תואמסיסה לכ ןגרואמ יעובש חולשמ ,םייקמ
.ולצא ורבטצהש
טלחהב הז .םזיכ בושחל הסנ ,ל"נה ןלוג ומכ *
.חילצמ
הקירסב תואמסיסה ירחוס תא םוי ידימ שפח *
.xxx adult passwords :חתפמ תולימ לש הריהמ
תופקת תואמסיס חולשל דפקה *

רוקיב ןתייש ,adultcheck חתפמ שיש ימל :ןורחא פיט
הסינכ תמסיס לבקל רשפא םש - nympho-ב רצק
המסיס םגו חלצומ רתאמ תונהל םג ,םיימויל
.םירחוסל

?ץילמהל ?עוזעז עיבהל ?תואמסיס ףילחהל הצור

רתא ןבואר
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ