שרית הסייברית


ינאו ונורב :ןושאר קרפ


ץרפו טקשה ירוק תא םרפ ,ונורב לש בלכה ,ופ
אוה ףפועמה גדה .ףפועמה גדה לומ תוחיבנ גולונומב
לכב בשחמה גצ תא הצוחש ןועש םאות לכה ךסב
ומכ ,םייפנכ קשמ לש תולוק עימשמו הלוגע העש
.תושדחה לש םיספיפה וא םונורטמ

תא ול יתיליגש זאמו ,יצחו הנש ינפל ןמלאתה ונורב
םסקב שבכנ אוה ,ןיילנואה תוזוחמב זונגה רואה
.םוי לכ ילש בשחמה תא דוקפל גהונו ילאוטריווה
,בלכה ופו אוה ,לעמ המוקב םירג םה .תיב ןב טעמכ
בשחמה לומ ,רדחב ןאכ תוכורא תועש םילבמ לבא
.ינשה


תודידיה חכונ תונדשח יטבמ םיבינגמ םינכשה
תיעיבר המוקמ ןמלאה יאלמיגה ןיב תאזה הפוצחה
ונחנאש םיחוטב םה .תישילש המוקמ תינידנולבהו
תובהלתה הליג אל ,ןופצב יחש ,ונב םג .םימייקמ
ונורב .תובא תיב לע בושחל ליחתהל ול עיצהל זעהו
,טנרטניאל רושיק םע תובא תיב שפחיש ול הנע
.ןאכמ זז אל אוה תרחא

אוה .ולש םירוענה יוקיש הז טנרטניאש רמוא ונורב
הלגמ אוהש םעפ לכב םייניע רעופו תומעפתהב ביגמ
וא ,html דמול רבכ אוה וישכע .שדח יגולונכט ט'גדאג
לש הקיגולה תא ןיבהל שקעתמו ,"htmHell" ונושלב
."הזה אלפה"

ימוקמ ןמז ,םינועש ינש תדנוע ינאש ילע קחוצ אוה
םיעוריאל סנכיהל יתמ תעדל ידכ ,ינרופילק ןמזו
הרוחב ךיא" ןיבמ אל אוה .יתוא םיניינעמש םייחה
שרפה לש טושפ ןובשח תושעל הלוכי אל הליכשמ
רשפא ךיא ןיבמ אל םג אוה ."םירזע ילב ,תועש
דמול לבא ,ןיבמ אל .םויב ןושילו הלילב דובעל
.לבקל

ול שי ,תאז תמועל .רטוק אל אוהש רמאיי ותוכזל
קר) םימעפלש ,םייקיי םיסומינ לש רודס טס
קלח תוחפלש עדוי אוה .יל םיפינחמ אקווד (םימעפל
םע ותוא ןחובו טנמירפסקא לאכ וילא סחייתמ ינממ
קחשמל ביגמ אוה לבא ,"תירקחמ" תלדגמ תיכוכז
וזיא ךותמ הארנכ .תילאטוט טעמכ תונעיהב הזה
דסח .ןווקמה םלועל הפישחה דסח לע הדות תרכה
םש ראשיהל ןודנ היהו ןכתי ,וב שגופ היה אלמלאש
ןואכדה ךותב ,תימצע הלמחו תודידבב ,הלעמל
.ותייער תומ םע ותוא דקפש

ץוחו ,היפלדליפב םייניש תאופר תדמול ינור ותדכנ
תחא שגפיהל םיגהונ םה העובק ליימיא תרושקתמ
.אתווצב שקשקתהלו יטרפ טא'צ ןילקרטב עובשל
םק אוה ,תומייתסמ הלאה תוחישהש םעפ לכב
ינא חבטמה ןוויכל ףלוח אוהשכ .הפק ונל תושעל
.וינושיא ךותמ םיחילבמ רשואה ידוציר תא ההזמ
ילא הנפומ ובגשכ רדחה לש ינשה הצקב בשוי אוה
אוה םימעפל .ןוכר אוה ולומש רוטינומה תא ריתסמו
יל שי םא לאוש אוה זאו ,םייניע וב תצעונ ינאש שח
תורוקמ רותיא לש המישמ רמולכ ,וליבשב המיזמ
.והשלכ יעוצקמ אשונב םינותנ יבאשמ וא עדימ
םמוקתמ אוה הב דומעל השקתמ אוהשכ םימעפל
."המישמ אלו ,המיזמ" וזש


תורש השוע אוהש חוטב ונורב
הפידהה יעצבמב המואל בושח
יציפמ דגנכ ולש םיינזיטרפה
תינויצ יטנאה הלומעתההיה אוה .גצב יתצצהו ובג ירוחאמ יתברא ,םעפ
הקיטנמורל םלשה ךירדמה" לש רתאב עוקש
הכובממ רעסנ אוה קוחצב יתצרפשכ ."טנרטניאב
שקעתהו ,לקולק ןואטחב ותוא יתספתש וליאכ
זא" ."סמונמ אל דווווואמ השעמ" הזש יתוא ענכשל
לכ ישפוח קלעתמ התאשכו .המ זא" ,ול יתרמא "המ
תחת דועו ,ןויד תוצובקב םיינוציקה םיסודה לע םוי
"?סמונמ ןכ הז ,תווסומ תויוהז


האצרהל ןיזאהל יתצלאנ .רקויב יל הלע הזה הנעמה
העונתה" תודלותמ םירחבנ םיקרפ לע תיטרפ
תוריש השוע אוהש חוטב ונורב יכ ,"תיטסינויצה
דגנכ ולש םיינזיטרפה הפידהה יעצבמב המואל בושח
.טנרטניאב "תיטסינויצ יטנאה הלומעתה" יציפמ
קרוס ,םיצאנמה לכ לש רדוסמ םושיר להנמ אוה
םורופ לכב םישובמא םהל השועו "זוינ ה'זד"ב םתוא
תויוהז 12-כ ומצעל חפיט אוה םימהלתמ םה ובש
טפירקס תרזעבו ,(ךיא דמלש ירחא) תווסומ
.ילמודנר שומיש ןהב השוע אוה יטמוטוא

ול יתרמאו תילעמב ונשגפנשכ ,יארקאב ליחתה לכה
עיגה אוה .בשחמב ול תוארהל ןיינעמ והשמ יל שיש
לע ותוא יתבשוה .ופ םע דחי ,םיירהצה רחא
אוה םייתעש ירחא .םלועב לייטל ונאציו פייקסטנה
גוהנל" תוסנל הצור אוהש ,שייובמ ךויחב ,יל רמא
אלא ,"דבל גהונ" קר אל אוה זאמ ."רבכעה םע דבל
.דיתע שי .תזרפומ תוריהמב תחא אל אטוח םג

תירש

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ