עם אינטל בפנים וגייטס בחוץ

,םיאנק לש תכ םה שוטניקמה ישמתשמש םתבשח םא
,2.סא.ואה ישמתשמ טבשב םתלקתנ אל דועש ןמיס
מבי לש הלעפהה תכרעמ


תימע ףסא

.תוכיא לע םירשפתמ אלש םישנא המכ ,םירמוא ךכ ,שי
.םיבשחמ םג שי ,תוינודז תועומש תונעוט ךכ ,הלאה םישנאל
םיבשחמה תא םיבהוא תוכיא לע םירשפתמ אלש םישנאה
השוב ילב םתוא םילצנמו תימיטניא םתוא םיריכמ ,םהלש
לע הבשחמהמ קר וקימסי םיליגר םיבשחמש םירבד תיישעל
.םתיישע

לוחמי או.אס.2

.95 תונולחב םישמתשמ אל תוכיא לע םירשפתמ אלש םישנא
הלעפה תוכרעמב םישמתשמ םהבש םייתימאה םיטסיכוזמה
לע שארמ םירתוומש ,םירחאהו ,FreeBSD וא סקוניל ומכ
,ההובג תומיאת םע הלעפה תכרעמ תרומת ורוגה תליה
OS/2 -ב םירחוב ,רתוי יתודידי קשממו תירבעב הכימת
הלעפהה תכרעמ לש הנורחאה הסרגה איהש ,Warp 4
.מבי לש 2.סא.וא הקיתווה

,יס.יפ יבשחמל םימצע תיחנומ הלעפה תכרעמ איה 2.סא.וא
תומישמ יובירב תכמות איה .אלמ טיב 32 לדומב תדבועה
סוד ,2.סא.וא תונכות לש ליבקמב הלעפה ללוכה יתימא
. ללכה ןמ תאצוי תוביצי לע הרימש ךות 3.11 תונולחו
לש וזל המוד TCP/IP לוקוטורפב הכימת םע העיגמ 2.סא.וא
תכרעמב תינבומ הווא'ג לש הדובע תביבס םע ,סקינוי
רוביד תועצמאב בשחמה תא תוחנהל תורשפא םעו הלעפהה
.(םייתניב ,תירבעב אל)

,הלאה םישנאהמ דחא לכ לע ,ליעל םישרמה טרפמה תורמל
וא תורשע המכ םלועב שי ,תוכיא לע םירשפתמ אלש םהה
.95 תונולח לש םילוחכה םיימשל םידגוס רשא םישנא תואמ
קווישה .קווישה תקלחמ ןוויכל הטונ המישאמה עבצאה ?המל
רבכ לבקמ לארשיב םייתיבה םישמתשמה קושל 2.סא.וא לש
,"םייק יתלב"ל "קיפסמ יתלב" ןיב ענש ןויצ םינש
גורידב 2 'סמ חרזאה ידסחל םינותנ םיראשנ םישמתשמהו
ןותיע לש תמסרופמה הלבטב 1 'סמו) ב"הראב םיעיפשמה
.א"טילש ישילשה סטייג ליב ותוכלמ דוה ,("תרושקתה"

לוחמי או.אס.2

רטקלו דחאתהל ?תושעל 2.סא.וא ישמתשמל ראשנ המ זא
,Team OS/2 ומשש ףוג םויה לעופ םלועה לכב .אתווצב
אלו הז תא הז םיריכמ אלש םייטרפ םישנאמ בכרומה
םודיקל םילעופ םלוכש אוה םלוכל ףתושמהו ,מביל םירושק
2.סא.וא תווצ ישנא .(וישכע ,ינומכ) םלועב 2.סא.וא תצפהו
שיש םהלש םירבחל םירפסמ ,םינוש םימורופב הילע םיבתוכ
םישדח 2.סא.וא ישמתשמל םירזוע ,תונולחה ירחא םייח
םירתא םימיקמו םולשת תייבג אלל תויעב םע דדומתהל
םישמתשמה תרזעלו הלעפהה תכרעמ םש תרדאהל טנרטניאב
.םימייקה


תא םישמתשמה יניעב תרצוי מבי תרבח
הלש םייתיבה םירצומה וק לכש םשורה
דובעל הל עירפמה דרטמ וניהתימלוע ינורטקלא ראוד תשר םהל ומיקה םג 2.סא.וא יבבוח
ןתינ הבו ,טנודיפ תיגולונכט לע היונבה ,"OS2NET" םשב
ינפל שדוח תוליכר עומשל ,םינוש 2.סא.וא יאשונב ץעייתהל
קרש השדח הנכות אוצמל הפיא תעדלו םייעוצקמה םינותיעה
ןויד תוצובק תורסח אל טנזויב םג .קושל רקובב םויה האצי
,קפס אלל ,איה רתויב תעשעשמהשכ ,2.סא.וא יאשונב
קר אוה הניינעש news:comp.os.os2.advocacy
2.סא.וא לש תוניחבה לכמ התונוילע :וילאמ ןבומה תחכוהב
.תושדח תועדוה תואמ הב שי םוי לכב .םירחתמה ינפ לע
תונויסנב עוקשה הבושתב ירטה רזוחה תא םכמצעל וניימד
בוש לקתנו רואה לא ותיא אובל ותביבסבש ימ לכ לש עונכש
תינוכמ תונבל חילצהש ןעדמה תא וא ,גולגלבו תונקפסב בושו
ןיא יכ תוניצרב ותוא חקול אל דחא ףא לבא םימ לע תעסונש
בצמה תא וניבתו ,ןילביר יפסו תוינדקר םע 2 ץורעב ןייפמק ול
.2.סא.וא ישנא םיאצמנ וב

םא .תצקמב העיתפמ העפותה לכל מבי תרבח תוסחייתה
לש קוסיעה םוחתש הארנ ,םישמתשמה תונעטל ןימאהל
הנשמ שממ אלו) םייתיבה םיבשחמל הלעפה תכרעמ קוויש
םהו ,תואירבב םהל הלוע תצק (םלועב הבוטה תכרעמה וז םא
ינפל םסרפתהש ףיקמ ןויארב .רוכמל םיצמאתמ שממ אל
אל ,ןוזנסינ ריאמ ,לארשי מבי ל"כנמ םע םישדוח רפסמ
לש קווישה תקלחמב .תחא םעפ ולו 2.סא.וא הלמה הרכזוה
תירבע הסרג םישרודה תוחוקלל רמול םיעדוי אל ןיידע מבי
יתמ (1996 ףוסב אצתש ונמזב חטבוה) השדחה הרודהמה לש
2.סא.וא ישמתשמ לש םהייח םא ,רוציקבו ,התוארל וכזי םה
סטייג-יפ-לע-םלועה לש תומלעתהה םע םייד םישק םניא
יניעב תרצוי איהשכ רתוי םררמל מבי תרבח תרזוע ,םהמ
וניה הלש םייתיבה םירצומה וק לכש םשורה תא םישמתשמה
תכרעמש הארנ ,ךכש ןוויכמ .דובעל הל עירפמה דרטמ
הניחבמ ליבוהל דיתעב םג ךישמת 2.סא.וא הלעפהה
אל תרחא הלעפה תכרעמ ףאש תויורשפא עיצהל ,תיגולונכט
אל טושפ ,היהיש לככ חלצומ ,םוידמה .רכמיהל אלו ,העיצמ
.רסמה תא ריבעהל חילצמ

לוחמי או.אס.2

תכרעמ איה 2.סא.וא יכ ריהבהל וננוצרב" :לארשי מבי תבוגת
מבי תודבעמב דימתמ חותיפב תאצמנה ,תמשונו היח הלעפה
ךומתלו החתפל ךישמהל תרהצומ תוביוחמ הנשיו תימלועה
הרורב תירפסמ תותיחנ הנשיש ךכל םיעדומ ונא .דיתעב הב
,ב"הראב םגו לארשיב םירחתמה לומ 2.סא.וא ישמתשמל
.לשמל הפוריא תונידממ המכב הברהב בוט בצמהש אלא
לארשיב 2.סא.וא לש תוירלופופה רסוחל תירקיעה הביסה
םידעוימה (ללכבו םיירבע) םימושייב עוושמה רוסחמה איה
ךכ .Office 97 תמגודכ םירצומב ורחתישו ןטקה דרשמלו תיבל
תא בטיה לצנל תונמדזה ןיא עצוממה יתיבה שמתשמל ,ךכ וא
קושב רקיעב יוטיב םילבקמ רשא 2.סא.וא תכרעמ תונורתי
.קווישה יצמאמ ברימל הכוזה קושה והזש ןאכמו ,ינוגראה
עגרל דעו) םלועמ :OS/2 Warp 4 לש תירבעה הרודהמל רשאב
היהת וב ימשר ךיראתב מבי תרבח םעטמ םרוג בקנ אל (הז
הרודהמ ררחושת דאמ בורקב ךא ,הנימז תירבעה הרודהמה
שמתשמ קשממ ראשה ןיב לולכתו םישמתשמה רוביצל וז
."תירבעה הפשה תרהט לע ולוכש

ושעש ,טפוסורקימ .הטעמה ןושלב ,דאמ ההומת וזה הטלחהה
יפלא םניחב ףילחהל ךכ רחא וחרכוה ,תאזה תוטשה תא
הניאש תינושל-ודה הסרגל "תירבעב 95 תונולח" לש תואסרג
והמו "םישקומה הלוש" תאז ימ ןיבהל שמתשמה תא החירכמ
לש םישמתשמה טעמ ןיבמ םגש קפס ןיא ."הידמה ןגנ"
הרודהמל ברקתהל אלש לודג קלח רחבי לארשיב 2.סא.וא
םשכש חינהל ןתינ .קושל ףוס ףוס אצת וזשכ ,דבלב תירבעה
תירבע הכימת ףיסומה patch םהל ובתכ םישמתשמש
,ךופה patch רצייל והמהמתי אל םה ,תילגנאה הרודהמל
תכרעמ לש תירבעה הסרגב םג ילגנאה קשממה תא ריאשיש
.הלעפהה

חותיפב קסוע (התיבה םחל איבהל ךירצ אוה םגש) בתוכה
.סקינויו תונולח תביבסב םימושיי
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ