אופנהיים להמונים

תא בצעל התיה תשרב םייהנפוא ידוד לש הנושארה הדובעה
ול שי עגרכ .היינשל חנ אל אוה זאמו ,סנוטס גנילורה לש רתאה
תגצומש הכורעתו ינלוק ילקיזומ בכרה ,קרוי וינב בוציעל וידוטס
ךפהתמ י'צניו הד ודרנואיל .הילצרהב ימוחת ןיבה זכרמב

םייח-ןב לאלצב

הנטק הידמיטלומ הלימהש שיא אוה םייהנפוא ידוד
בצעמ ,ןגנמו ןיחלמ אוה .םידממ המכו המכב ,וילע
תומוסרפ םייבמ ,היצמינא רצוי ,תשרב םירתא
ירמגל רורב .לכה אל דוע הזו ,היזיוולטל םיפילקו
ותמהדתל הלגי אוה ,השדח הידמ חתפי והשימ םאש
הידמב שפחמ אוה .וינפל םש היה רבכ םייהנפואש
"313"-ב בתכמ לע םותחל לוכי אוה :ןמזה לכ
םשב HTML ץבוקל אורקל וא ,("דוד" ומכ הארנש)
."--=--barbara.html"דודי, דודי
םייהנפוא .םייהנפוא


הלעש ינפל הקד שממ יתלביק ונממ ליימיאה תא
הכורעת גיצהל וכרדב ,לארשיל קרוי וינמ סוטמל
אל םנמא אוה .הילצרהב ימוחת ןיבה זכרמב השדח
בצמה") הפ רוגל בושל תורשפאה תא ותעדב הלעמ
םירבד דוע שי הזמ ץוחו ,חירסמ ץראב יטילופה
,לקד ןונמאל לבא ,("לארשיל רשקב אנוש ינאש
אל ,רבחו הילצרהב תילטיגידה הידמה תינכות להנמ
.החפשמה תא רקבל ךירצ םעפל םעפמ ,הזמ ץוח .םיברסמ

,הידמה תדבעמב גיצמש ןושארה ןמאה תויהל ול יתעצה" :לקד
דויצ תאו רדחה תא םינמאל ןתונ ינא .םיכסה אוה יתחמשלו
."םיצור םהש המ תושעל םילוכי םהו - םיבשחמה


?מהבהב לי


,ח3 תקהלב ןגינו ,92-ב לאלצב תא םייס םייהנפוא
הקהלהש הארשכ .ינבוארה םארו ןיולס ןר םע דחי
ןוכרדה תא חקל ,וליבשב ןוכנה ןוויכב תמדקתמ אל
אוה ךרדה תליחתב .קרוי וינל בזעו ולש ינקירמאה
הקיזומל ןיזגמה לש םוסרפה ןייפמקל תועדומ בציע
םיילטיגיד רוקיב יסיטרכ השעו CMJ, תיביטנרטלא
תרחא הדובע אוצמל ידכ רקיעב" ,רוטקריד תנכותב
".היצמינאו הקיזומ םע קסעתהל לכוא הבש


תילטיגידה תונמאב היעבה"
םירבדה דימת וליאכ הארנש איה
םינמאהש ללגב קר דחי םיצבוקמ
"המוד הידמב םישמתשמ


.תורשפאה תא ול קפיס טנרטניאה לש לודגה םובה
בוציע היה רסנלירפכ ולש ןושארה לודגה טקייורפה
אוה ךכ רחא .תוחפ אל .סנוטס גנילורה לש רתאה
סאמנ יד הז םג לבא ,תשרב תודובע הברה דוע השע
םהש ומכ םיזזש םירבד תושעל יתיצרש ןוויכ" ,ול
". תשרב הרוקש המ אל שממ הזו ,זוזל םירומא


?כוכב


, Sigma Sevenתצובק תא םיקה הנשמ רתוי ינפל
הזה ןמורה .תשרל םגו היזיוולטל םג הרציש
וידוטס םיקה םייהנפואשכ ,שדוח ינפל םייתסה
הרבח ךותב ,Day-Dream Studios םשב בוציעל
.Thinking Pictures היורקה


האור ינא ,ילש ןטקה וידוטסה תא יל שישכ ,וישכע"
הקיזומל םיפילקמ - לכה השעיש בצעמכ ימצע תא
בורב .בוובו סופדל בוציע דעו ,היזיוולטל תומוסרפו
תויהל ,ילאוזיווה ןפל ףסונב ,הסנמ ינא ,םירקמה
".ילקיזומה דצה לע םג יארחא


?DAY-DREAM-ל ןויערה דלונ ךיא

,םיטניילקה םע תיביסנטניא הדובע ךותמ רקיעב"
ילש םיינכטה םירושיכב רתוי ושמתשה םקלחש
ךירצ ינאש יתטלחה .םייבוציעה ירושיכב רשאמ
,תוגהל ,םוזיל לוכי ינאש והשמ ,ילשמ טקייורפ
ובשו ,הקיזומה תא ול בותכל ,בצעל ,ךורעל ,ןנכתל
,ןמז תצק חקל .םירסנופס גישיו ןיינע ררועי תינמז
תואריהל ךירצ הזכ רבד ךיא רורב יל היהש דע
,ןמלוטס חנ ,דחא עובק בתוכ יל שי עגרכ .דובעלו
".םיפסונ שפחמ ינאו


?כוכב נוסף


לש ופוסב תרחב המל ,םירחא םירבד ןומה תישע
?ןווקמה םוידמב אקווד רבד

םרוי ,ילש רבח םע דחי דליכ םיניזגמ םסרפל יתיסינ"
ינאש יתנבה ,םייתנש טעמכ ינפל רטפנ אוהשכו ,רב
.אוהש קיפא לכ ,ימצע יוטיבל רחא קיפא ךירצ

רוציל יל תרשפאמ איהש ןוויכ הזה םוידמב יתרחב
- דובעל תרמגש היינשבו לילצו היצמינא םע ףותישב
ומכ) תוישממ תויולע ןיא .םלועה לכל שיגנ רבדה
םיקתוע המכ - זא םגו ,ואדיו לש לופכש וא הספדה
ינאש המ אליממ הז ,הזמ ץוח .(?השוע רבכ התא
רתויב ידיימה יוטיבה יעצמא הזש ךכ ,השוע
".יליבשב


?עוד כוכב


?וטנ הקיזומ םע המו

יתמקהש ינלוק בכרה ,bARBARA תא וישכע יל שי"
הקיזומה .ינבוארה םאר ,רבעשל ח3 טסיסב םע דחי
םישוע ונחנאו ,יתיישעתו לטמ ,קנאפ לש בוריע איה
תואמגוד המכ שי .תולוקו םיפות ,סב תרזעב התוא
תטלקה ונמייס תועובש רפסמ ינפל .תשרב תונשי
ןמז יל היה אל דוע לבא ,םיריש העברא לש ומד
".רתאה תא ןכדעל


?ונממ תעפשוהש דיגהל רשפאש והשימ שי

"Joy Division".


תונמאה םוחתב הרוקש המ לע ךתעד המ
?תילטיגידה

.ילש ןוויכה אל ,דואמ ינכט היה יתיאר ינאש המ לכ"
הארנש איה היעבה .קתרמ עדמ ןואיזומ ומכ רתוי הז
ללגב קר ,דחי םיצבוקמ םירבדה דימת וליאכ
ללגב אלו ,המוד הידמב םישמתשמ םינמאהש
".םינכתה

?כוכב אחר


?םויהמ הנש הזה םוחתה תא האור התא הפיא
?םויהמ הנש ךמצע תא האור התא הפיא

"???"


ןויארה םייקתמ הדובכלש הכורעתה תקסוע המב
?הזה

ןה ילש תודובעהש (חוטב אל לבא) בשוח ינא"
הכורעתהש ךכ .ימצע ןקוידל המודב ,תויביטקלפר
הלא תא תללוכ וזכ הרדגה ,ןבומכו ,וישכעו ינא איה
לש בצימ היהי הז .ילש הביבסה תאו יביבסמש
".תויצמינאו םירויצ ,דנואס?כוכב


?האלה ןאל

הענ הנומת לש תויורשפאה הצקב יתעגנ קר ינא"
חטשב ךישמהל הצור ינאש ךכ ,היח העונתב שומישו
,תומוסרפ ,םיילקיזומ םיפילק תריצי ידי לע הז
יתלחתה ,ילש הקיזומל עגונב .רתוי םיישיא םיעטקו
,ילשמ םיעטק ,ידימ ןפלוא תרזעב ,תיבב טילקהל
.הנחלהל ילש תכרעמה תא םיאתמ ינא עגרכו
הברהו ,עובשב םימעפ עברא תורזח השוע bARBARA
".הזוח ונל עיצי והשימש ידכ ,השק הדובע


תילטיגיד הידמל תג תדבעמב םייקתת םייהנפוא ידוד לש ותכורעת
:םיאבה םימיב ,הילצרה ,םירשנ יפנכ 'חר ,ימוחת ןיבה זכרמב
19.3 18:00 - 23:00
20.3 10:30 - 23:00
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ