דעות

טפוסורקימ תא בהוא ינא, ןכ

תויטסב עוגנ ףא םקלחש ,םינושמ םיסופיט ינימ לכ םיבתוכ רוטינומל
?המל .ליב רטסימל הדהאה איה ןהבש תורומחה תחא .תולק


ןזור איג


לש תויצטונוק הלעמ יאדו "טפוסורקימ" םשה ,םכבור לצא
יתש םע םודאו ןטק שיא ידי-לע תלהונמה עשר תרבח
.קורי אוה - םודא אל אוה ;היעבה קוידב וזש אלא .םיינרק
ליב לש הטלקה יוצמ דלי לכל ועימשת ?החכוה םיצור
יטרפ רקחממ .עמוש אוה ימ תא ותוא ולאשו ,סטייג
,טימרק אלא וניא והזש ובישה םידלי 10 ךותמ 7 ,יתכרעש
.תובובחה בכוכ


ניסים קיוויתי.  סליחה, ביל גייטס
ניסים קיוויתי. סליחה, קרמיט
?םתדילב ודרפוה .עדרפצה טימרקו סטייג ליב


ךלמה ליב לש ולוק

עדרפצה טימרק לש ולוק


הלא :םיינשל קלחתמ םיישיאה םיבשחמה םלוע
תא םיאנושש ולאו ,טפוסורקימ תונכותב םישמתשמש
.שיש המ הז יכ ,הירצומב םישמתשמ תאז לכב ךא ,הרבחה
בכרומ ובורש ירה ,םיבשחמה קוש לע םילכתסמ םא
רזיילה תספדמ ןיב לידבהל םילגוסמ םניא רשא םישנאמ
אלו ,יתודידי והשמל םיקוקז הלא םישנא .קסיד-רזייל ןיבל
םה ררולפסקא טנרטניאו 95 תונולחש ובשחת אלש .רתוי
רתוי הברה םה ,ןכש המ .אל םה ;שומישל םילק
לש ףסוא ךותמ X-Windows תנקתה רשאמ םייביטיאוטניא
םייפקשמ םע םישנאש ,המודק הפשב םיבותכה םיכמסמ
."C" םינכמ

הז ,םיניבמ םניא טפוסורקימ ירקבממ םיברש המ
אקווד ואלו ,םיבר םילוקיש םידמוע הנכות לכ ירוחאמש
תרוקיבל התכז 95 תונולח ,אמגודל .תימלוע תוטלתשה לש
.תויביסה 32 תלוכי אולמ תא תלצנמ הניא איהש לע הבר
הלעפהה תוכרעמ לש הרמוחל םומינימה תושירדש רבתסמ
לש ולאמ הברהב תוהובג ,תויביסה 32 לכ תא תולצנמ ןכש
ויה אל ללכ ,תכרעמה הננכות וב ןמזל ןוכנו ,95 תונולח
ןלוצינ-יא ,יניעב ,ןכל .םישמתשמה רוביצ בורל תויתואיצמ
רשפיאש השעמל אוהו ,ןיטולחל ינויגה היה תויביסה לכ לש
.95 תונולחב שמתשהל םיבשחמה ילעב רוביצ לש ובור בורל
םא ,שורג הווש הניא המצוע תבר תכרעמש הז ,חכוהש המ
תוריכמ ךכ לע ודיעי .התוא ליעפהל לוכי וניא שיא
תושרהל לכי ןטק יטרקוטסירא טועימ קר רשא ,2.סא.וא
הרוצב התוא ץירהל שורדה ןורכיזה תא שוכרל ומצעל
.הריבס

פייקסטנ ,ןאסמ םבור ,םעז יאיבנ ינימ לכ ועיפוה הנורחאל
לש הציק תא טנרטניאה ןדיעב םיאור רשא ,לקרואו
ךכ-לכ וניא ליב דודהש רבתסמ ךא .סטייג תיירפמיא
יתלב תולגתסה רשוכ חיכוה אוה ,ןכ לע רתיו ,םטמוטמ
.טנרטניאה לש ןויערה םצעל געל סטייג ,ןמזמ אל .ליגר
טיהלל ךפה טנרטניאהו ,וילע וקלח ,רבתסמ ,םינכרצה
,רוגיפב ומצע אצמש ,סטייג .קושה הארש רתויב לודגה
וצקוה ול טנרטניא ףגא םיקהו ,םיטקייורפ תורשע לטיב
טפוסורקימ - האצותה .הרבחה לש היבאשמו היפסכ בור
תברקתמש הדיחיה איה ךא ,בר רוחיאב םנמא העיגה
.פייקסטנ לש לופונומה תריבשל

יתודידיה קפס אלל אוה הז בשחמ .שוטניקמה תא חכשנ לב
,ינוריא יד הז .ונלש ןטקה תכלה בכוכ ינפ לע רתויב
תוירלופופה תונכותה ןיב ןה טפוסורקימ תונכות אקוודש
ויה ןה תמייוסמ הפוקתבו ,שוטניקמ ישמתשמ ברקב רתויב
לשכנ עודמ םיעדוי ונלוכ .וז המרופטלפל רתויב תורכמנה
תויתודידיה תא שוטניקמל הקינעמש הביסה התואמ .קמה
תכרעמ תא קוושל תילרוג הטלחה הלביק לפא .ולש
תמועל תאז .תיב תרצות הרמוח םע הליבחכ קר הלעפהה
תונכות םע לטניא ידבעמ בבריע רשא ,.יס.יפה קוש
תורבח תחאו ףלאמ הנכותו הרמוח יביכרמו טפוסורקימ
ןכרצ ינפב דמעש רחבמה ,הרישי האצותכ .תופסונ
.ולע םיריחמהו םצמטצה שוטניקמה

דגנ לפא השיגהש העיבתה לע םתעמש יאדו םכבור
"שגר"הו הארמה תא הקיתעה היינשהש לע ,טפוסורקימ
איה ףא הקיתעה לפאש הז רכומ תוחפש המ .שוטניקמה לש
היתודבעמב החתיפ רשא ,סקוריז תרבחמ ,ןויערה תא
תטישב הדבעש הנושארה תכרעמה תא וטלא ולאפב
.סטייג ליב קר אלו ,םיבנג םלוכש רבתסמ ."תונולח"ה
.לפא לש הסובתב המייתסה ,בגא ,העיבתה

יכ סטייג ןעט ,"יוביילפ" ןוחריל ןויארב ,םינש רפסמ ינפל
יכ ,זירכה ןכלו ,הריעצ חור תלעב תויהל תבייח טפוסורקימ
ופסכמ 99% םורתיו ,הרבחה ןמ שורפי םישימח ליגב
ינע ותוא ריתוי אל ,יוושכעה ובצמ יפל רשא דעצ ;הקדצל
הרבחה תא םיקהש רחאל םינש ששו םישולש ,תאזו .דורמ
בושחמ תוכרעמ התנבש ,Traf-O-Data ,ולש הנושארה
- רמאיש ימ שיו) ךלמה קפס אלל אוה סטייג .םירוזמרל
!ליב גניק ביל גנול .םיבשחמה םלוע לש (רוטטקידIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ