עמוד האש

קניל בקעי לש ץיזמוקב - דקומה לע םישנאו םירתאדומע לש םדוקה ראודה תרש :תולצנתהב חתפנו
וישכע .םידחא תועובשל םיצופיש לגרל רגסנ שאה
תוצמשהל ,רתוי הנימאו ,השדח ראוד תבותכ שי
.םכלש תועצהלו
תאצ םע המשרנ יתבר החידפ :םירחא רקבל קר רשפא יא
.תוילאוטריוה םכידיב םיקיזחמ םתא ותוא ,יחכונה ןויליגה
המכו המכ ולביק ונלש םייונמה תואממ קלחש ררבתמ
תכרעמל הצלמה .ןויליגה תאצ לע העדוהה לש םיקתוע
,האבה םעפב :(הז רוט לש יאנותיעה שפוחה לע תטרחתמש)
.םייונמל העדוהל תפרוצמ היהת תולצנתההש יוארךילע ובתכי המ הנשמ אל"ש תסרוג העודי הרמא
."ןוכנ ךלש םשה תא ותייאיש רקיעה ,ןותיעב
רקיעה" רמול ךירצ ,טנרטניא רתא לש הרקמב
ונל הרק אלש המ הז ."ןוכנ ךלש URL-ה תא ותייאיש
הדות ."טנרטניא ןטפק" ףסומ לש ןושארה ןויליגב
תא םתקדב אלש לבח לבא ,תמאב ,הצלמהה לע
אל לשו ,רוטינומ לש תבותכב WWW ןיא .קנילה
.םירחא םירתא טעמ
ךכל ונגאד לבא ,WWW ויה אל וישכע דע ,רמולכ
"ץראה"בש הארנכ .המישי היהת וזה היצפואה םגש
אצויה ,םמצע לש יוגשה "עובשה פיט" לע וכמתסה
.WWW-ב תוליחתמ טנרטניאב תובותכה לכש החנה ךותמ
,המגוד אל וז "רוטינומ" ילוא ,בוט
?פייקסטנ לש תבותכה תא בורקמ םעפ םתקדב לבא
לבא ,תילאוטריו היצנרוקנוק םתס ,ונחנא אלימ
הלולעש האיגש ושע "טנרטניא ןטפק" לש ה'רבחה
לש רתאל קנילה םג .רתוי הברה תילטאפכ ררבתהל
לש יווא-קייט ונימזת לא .יוגש םלושמ יזוע ידיסח
.םיבורקה תועובשב תכרעמל חוואלמ
תמאב ,םהינימל םיקניל לש ןיינעב רבכ ונחנא םא
תנובתכה ."קנילטנ"ב שדחתה המ קודבל ןמזה עיגה
תא תשבוכ תיטילופה תכרעמה" ינוגססותה םשה תלעב
איה .ןמזמ אל רתאב המסרופ (?הלאוו) "טנרטניאה
הבמיו טסקט טעמ ,תשרה ךלמ לצא לבוקמכ ,הליכמ
םירשש םירתאה לע םיריבסמשכ ,לשמל .םיקניל
כ"ח לש עונצה ודומעל םינפמ ,טנרטניאב םיחתופ
תא ריכזהל םיענ אל ,םהא .ם"פמ שיא ,ןורוא םייח
םלועמ יהשלכ הלשממב רש היה אל ןורוא לבא ,הז
.(ןמזהמ יצח ליעפ אל ,בגא ,ם"פמ לש תרשהו)
דחא אוה והינתנ יביבש תעבוק םג הבתכה ,הז אלימ
תא קזחל ידכ םירתא וחתפש (!) תסנכה ירבחמ
ימ ירה ,הגרדב והינתנ לש ותדרוה אלימ .םדמעמ
קנילה לבא ,ןוארב-יערד תשרפב םוי דלי המ עדוי
"יביב-יטנא"ה ירתאמ דחאל אקווד אוה םש ןתינש
םולשה רקיטס תא ללוכה ,תשרה תא םיפיצמש
רבח" ,הב תועטל רשפא יאש תרתוכה תאו עודיה
."רסח התא

היידה ביבי
?והינתנ תסנכה רבח
רתא" לש ןושארה דומעב .ונרמג אל דוע ,גניקטנ ,עגר
רתאל םיקניל (!4) העברא שי "ילארשיה םירתאה
.גניקטנב ןכושה ,טנרטניא ןטפק לש "ימשר יתלבה"
םיינש תוחפל דירוהל םהל הרוי ןטפקהש יאדכ
ונתנ םהש הנורחאה םעפב יכ ,וללה םיקנילהמ
טנרטניאה ,רתא ותואלו דומע ותואב םיקניל העברא
:ררולפסקאה תניחבמ בוט אל רמגנ הז ,ררולפסקא
.וב ולגתהש םיגאבה לע ורביד םלועה לכב

ארבע קפטן על האש
ריבסהל לוכי והשימ ,רעשה דומעב רבכ ונחנא םאו
?"לורנקורו ןימ ,סקס" שוריפ המ
לע רפסמו תמא ןמזב ןכדעתמה רתא שי צ"לגלגל
המ קודבל הצור התא םא ,דואמ ליעי .םיקקפה בצמ
וא בורחס תוניגל אצוי התאש ינפל העונתה בצמ
םיניירקהש המ לכ תא ןירקמ רתאה .םורד ןולייא
םינזומ םינותנהש ,םלומש בשחמה גצ לע םיאור
הנחתב וניתורוקממ .הקפהה תווצ ידי לע וכותל
תורשפא שי םיחווידה ינכדעמל יכ רסמנ תיאבצה
םהש יאנתב ,דבלב םיניירקה יניעל םירסמ ריבעהל
םה דימת אל .הנזהה ןמזב םייוסמ שקמ לע םיצחול
.וילע ץוחלל םירכוז

נו, חברה, מה עם הג'ינגל
םש םירבעומש םירסמהמ קלחש תרמוא העומשה
ונל וליפא םימרוג ויה דבלב םיניירקה יניעל
.דוע ורקיש ריבס ,תחא תועט שיש םוקמב .קימסהל
םישקבמו ,םעפ ידמ םיבקוע ,הרקמ לכב ,ונחנא
קנעות עדרפצ .ןיע חוקפל ,םינמאנה וניארוק ,םכמ
.ונילא וחלשלו רתוי ןיינעמ ךסמ סופתל חילציש ימל
רופחתש לככש תילאוטריו הריצי אוה תסנכה רתא
,הזה דומעה ,לשמל ,ךכ .שדח והשמ הלגת דימת ,הב
ןוחטיבל דרשמה לש םיפסונ םירתא" תרתוכה םע
ולג ,םידלי ,בטיה ושפח ."טנרטניאה תשרב םינפ
הנפמ םינפ ןוחטיבל דרשמה לש םיפסונ םירתא ולאל
וחלישו םיזילע םיעבצב םתוא ועביצ ,הזה דומעה
.תכרעמל ונילא
שי ,"רנאברפיייה" ,תילארשיה םוסרפה תשרל
םישרומה םוסרפה ירנאבל רשאב החושק תוינידמ
,תונושמו תונוש תוביסמ ,םויה דע .הצפהל םדי לע
.םילארשי םירתאב םוסרפל םירנאב העברא ולספנ
ךכ לכ םוקמ .טנרטניאב הז ךיא םיעדוי םתא ,בוט
םילולעש םירסמ םע ותוא םהזל רוסאש ,רוהטו יקנ
הרוכב תפישחב ,ןלהל .יובאו יוא ינימ לכל תיסהל
ןיבהל םתא וסנת .ורזנוצש םירנאבה לכ ,תימלוע
.השק היה הז ונל יכ ,המל

ןימא ודיע לש םיינשו ,ונלש םה םירנאבהמ םיינש
תוביס שיש חיננ .(הזה ץורימב ליבונ דוע ונחנא)
לוכיש המ .וללה םירנאבה תא רשאל אלש תובוט
,הזה רנאבה רשוא המל אוה ןיינעמ תוחפ אל תויהל
:ס ק"בש תקהל לש


םידומחה םילעה :ןופצהו הפיחמ םיניזאמה תבוטל
המ לש אלא ,ונגרוא לש םילע אל םה רנאבה לע
."הנאוחירמ גוסמ םס"כ ונמזב רידגה רהוז קיציאש
?והשמ שי ,בגא
הסריגה לע תוכרב ,ןימא ודיע םע ונחנא רבכ םא
"עובשה רתא"ל ולש תעקשומהו השדחה תירבעה
וירוט תא ,רקיעב ,וישכעמ ליכי רתאה .קיתווה
היה ,ררבתה ןיינעהש דע ."טנרטניא ןטפק" ףסוממ
"עובשה רתא"מ ומש תא תונשל ץלאי רוטהש ששח
."?רעוב המ ,םייעובשה רתא ,עובשה רתא"ל

?ןקושב עבק תמתח ?הרוק המ ,ודיע

הארת אלו טעמכ רתויש ,טוטיצל ,רמול לוכי ינא"
."רחא םוקמ םושב ילש תובתכו םיעטק
ומכ :אבה םטייאה לע ןימא .ע ארוקל הדות
:םויסל יוגש קניל דוע הנה ,רוטה תא ונלחתהש
לתב טנרטניא הפקה תיב רתא תא התנבש הרבחל
יקחשממ םהל סאמנש ימל ,84 הדוהי ןב) ביבא
הרבחה .תוקפה Dead End םיארוק ,(IRC - ב רוזיחה
לע הציחל .תוניצרב םהלש םשה תא םיחקול הלאה
המ הז .תמאב ,םותס יובמל ליבות םהלש קנילה
.ו'זפ ארקנש
,תוצמשהו תונעט ,תוליכר ,תועצה םכמ ימל שי םא
.ןתוא תונפהל ךירצ ןאל םיעדוי םתא
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ