דבר העורך

היגולונכט ייולת

.תועש 24 לש רוחיאב תשרל הלע "רוטינומ" ,ונרעצל
תמישרמ דקפנ ומשש ,ונלש הקפהה להנמ תוכזב לכה
המדנ .קקוחמה ,אוהה ,ןכ .יפרמ רמ ,םיטידרקה
ךכ לכ םע ןטק הכ בשחוממ טקיורפ היה אל םלועמש
,תבשב סרק טנרטניאל השיגה תוריש :תויעב הברה
דע רבדל ימ םע היה אל - מבי ךרד רבוחמ אוהש רחאמו
ןובשחל ונרבחתה .םיימשב םיבכוכ השולש ואציש
תפוס הללותשה ץוחבשכ ,םיבתוכה דחא לש ן'זיווטנב
קרבהו ,ןועשה לע תוינש םירשעו תוקד עברא .םימער
,ן'זיווטנ לש דצב) םדומה תסירק תא למיס ץוחבש
דצהמ םדומ םוש הנע אל תועש שולש .לזמה הברמל
.(ינשהרצרצל לחה ישארה חישקה קסידה ,קיפסמ אל הז םא
הפק סוכ .תישונאה העימשה לובג לע םהש םיהבגב
,הלילה לש יוביגה ינפל ,תדלקמה לע הכפשנו טעמכ
הציפה לע הכפשנו התטוה זעונ יתודבאתה ךלהמבו
ףוס ףוסשכ .םילמעה ןובער תא עיבשהל האבוהש
םג ,קזב לש קסויקה ךרד תשרל תולעלו בושל ונחלצה
רשאמ ץוח םלועב רוח לכל שולגל ונלוכי .הלפנ ן'זיווטנ
תונהיל היה רשפא יא הזמ םג לבא .רוטינומ לש תרשל
- םיעבצ ןוילימ 16 גיצמ אוהש טילחה ךסמה - שממ
הז תא הניכ קווישה שיא) ההכ םודא ינווגב םלוכ
.(םיארוקה ןיב ותוא לירגנש עיצהו "קומע ידנוגרוב"

הלאשהשכ ,היצביטומל תיפוסה הכירדה תא תתל ידכו
םיכוראה םיעגרב תרסנמ "הז לכ םצעב המ ליבשב"
ראודה דימת עיגמ ,שדחמ בשחמה לעפומ םהב
וז ללכ ךרדב .בוט רחוש ארוק אוהש הזיאמ ינורטקלאה
רתא" רובע "עבוכ ןיזל שי המל" ןונגסב רתא לע הצלמה
גצימ איה טנרטניאה םיבר םירקמב ,קפס ןיא ."םויה
.הצוחה ץורפל דיאל שיש תויורשפאה ןווגמ לש יפוסניאתונומת :תכרעמל ועיגהש תוצלמה לש תיקלח המישר
תושובחת לע קימעמ רקחמ ;םייפג יעוטק לש םוריע
תמועל תידיצה תפטפטמה - תושמושמ תוינייגיה
ירשכ ןיב תואוושהו םינוידו ,תיזכרמה המירזמה
,ןייצל רתומל ,תומגדהה) םינושה םירצומה לש הגיפסה
;(היזיוולטה תומוסרפב ומכ לכלכת לזונ םע תושענ אל
תלזנב קסועה רתאל שקבתמה קנילה םג ןבומכ היהו
הזיאמו קורי סוקומ השוע ךיא - הירוטסיהה יארב
היסולכואב רתוי הבר הקופת שי ,תיטסיטטס ,ריחנ
.הנותנ

הלגתמ היגולונכטהשכ ,וללה םיכושחהו םירקה םיעגרב
ןושיל תכלל ,לכה קורזל קשחתמו ץוצר הנק תנעשמכ
האיגשה תעדוהשכ ,םיבשחמ לוטנ םלועל רקובב םוקלו
ךתמסיס אדו אנא .קתנתה תשרל רוביחה" תמטמוטמה
רבוחמ םדומהש ילב ךסמה לע החילבמ "בוש הסנו
ינבב הנומאה תא ונל ריזחהש דחא רתא היה ,ללכב
.םדאה"ךלש בשחמה תא רובשל ךיאל םלוצמה ךירדמה"
האציש היגולונכטב תורשפה רסח קבאמבש ריכזמ
אוה :רורבה ןורתיה תא היהי דימת שונאה ןבל ,סופיאמ
תא תמטמוטמה הנוכמל קסרלו לזרב םול םירהל לוכי
רשפא ,רתוי קזח ימ תמאב רורבשכ ,וישכעו .הרוצה
.הדובעל רוזחליביב ןיינעב

רסוחב קסעש ,רבעש ןוילגהמ יתכרעמה רוטל ךשמהב
םשארב יביבו ונתלשממ יריכב לש יסיסבה הנבהה
רייטצמ אוהש יפכ תוחפל ,בושחימהו טנרטניאה אשונב
.יופצ יתלב רוקממ הרזע ונלביק ,תרושקתב

םג ,בוט) "בירעמ"ב םסרפתמה ורוטב ,ומצעב סטייג
ול היהש קתרמה שגפמה תא ראית ,("סמייט קרוי וינ"ב
ילכלכה םורופה תרגסמב ,לטניא ל"כנמ ,בורג ידנאלו
ןיינעתהל ושקיבש םלוע יגיהנמ (!) 90 םע סובאדב
תלאש תא תכפוה ,בגא ,בורג לש תוחכונה) היגולונכטב
.(רתוי תינויגהל "דבלב 200$-ב בשחמ"ה ןיינעב והינתנ

היה םכל םגש וא ונחנא קר הז :רקיעה אל הז לבא
השיגפהש ,ץראב תרושקתה לש םיחווידה יפל ,המדנ
תועיבת הללכו ,סטייגל יביב ןיב םייניע עבראב התיה
?תויגולונכט תויגוסב והינתנ דצמ תשרופמ


ישילש ןויליג

יכה .רפתשמו ךלוה ןיזגמה ,בל ומישת יאדוובש ומכ
ישלוגל בושמה ןולאש אוה ,ונתניחבמ ,הז ןויליגב בושח
ושמשי תובושתהו ,ןולאשה לע ונמצעב ונינע ."רוטינומ"
,ונעת םתא םג םא .אבה ןויליגב םינכתה תעיבקב ונתוא
.םכב בשחתנש ריבס יוכיס שי

ןושמש ידג


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ