תיק עבודות

Nucleus image

ןמיונ יפא

םע .תובר םינש רבכ תמייק םייאופר םיכרצל הימדה
םילכה לש םתוחתפתהו תיניערגה האופרה תוחתפתה
ינוחבא ילכל תיאופרה הימדהה הכפה ,םיבשחוממה
תבשחוממה תיאופרה הימדהה .הנושאר הגרדממ
הרתי .יח םדא ףוג ךותל תולכתסה הנושארל הרשפיא
ידמימ תלת דוביעל תוקזח תונכות תרזעב ,תאזמ
ףוג תא "שדחמ רידגהל" תורשפא םיאפורל הנתינ
םדאה םוכס וליאכ הארנ השדח היציזופהמו ,םדאה
.ויקלח רפסמ לע הלוע

גוחב רמגה תדובעמ קלחכ הרצונ הדובעה
,95 יאמ ,םילשורי הסדה תללכמ ,יעוצקמ םוליצל
.486 .יס.יפ בשחמ לע Adobe Photoshop 3.0 תרזעב

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ