עצב את המחשב


?ילש ךסמה לע ץפוק ימ

ךסמל םישדח םיטפט העברא םכל קלחמ רוטינומ ,םעפהו
.ןתוד הנפד לש הרבכע השעמ ,בשחמה

.םהילע רומשתש עדרפצ םגו

וכלתש םעפ לכב םכלש רוטינומה לע ודצרי תוינועבצ םיעדרפצ
.תוריחבב עיבצהלו תוינקה ץורעב תופצל ,הפק ןיכהל ,םיתורישל

,(תונידעב) הטמלש דפרקה לע וקילקה ךסמה רמוש תא ןיקתהל ידכ
.(832k) יטרדנטסה ZIP-ה ץבוק תא ודירוהו

דומעת עדרפצהו ,הנקתהה תינכות תא וליעפה ,ותחיתפ רחאל
.רמשמה לע

רצק ומורפב תופצל ולכות ,םכנפדפדב ביווקוש ןקתומ םא
.(23k) ךסמה רמוש לש

:הבושח הרעה

הלעפהה תכרעמ תא םיצירמה םיבשחמ לש ןווגמ לע הסונ ךסמה רמוש
.ונלש םיבשחמה לכ לע ןקתומ אוה ,השעמל .תונושה היתואסרג לע תונולח

אל רוטינומלו תידעלבה םכתוירחא לע איה ךסמה רמוש תנקתה ,תאז םע
.ותלעפה וא/ו ותנקתהמ האצותכ םרגיהל לולעש קזנ לכל תוירחא לכ היהת
(?םתבשח המ ,תחתה תא םיסכמ ונחנאש חטב)


לחץ כאן - הורד מיד
ילע ץחל
בשחמל םישדח םיטפט

תעבראמ דחא תרזעב םכלש הדובעה ןחלוש תא שדחמ ובצע
.רוטינומל דחוימב ןתוד הנפד ידי לע ונכוהש ,םישדחה "םיטפט"ה

:3 פייקסטנ םע ה"נשת תונולח ישמתשמ

הנומתהש רחאל .וילע וקילקהו םיירשפאה םיטפטהמ דחא ורחב
הלגתי .ינמיה רבכעה רותפכ לע וצחל ,בשחמל הלוכ הדרוה
.Set as wallpaper רוחבל שי טירפתב .טירפת


טפט ראשון
(155K) ןושאר טפט


טפט שני
(72K) ינש טפט


טפט שלישי
(193K) ישילש טפט


טפט פרוש
שורפ ,יעיבר טפט


.
ןאכל תונפל םילוכי רוטינומב וז תרגסמב תודובע םסרפל םיניינועמה םירצוי
:םדוקה ןויליגהמ ,1 'סמ תונולח טפט

?םינפבמ רוטינומה הארנ ךיא

ןחלוש תא שדחמ בצעל תורשפא ךל ןתונ רוטינומ
.שדח "טפט" תנקתה ידי לע ךלש בשחמב הדובעה

קישור לטפט הצפרדעים
:3 פייקסטנ םע ה"נשת תונולח ישמתשמ

.הטמלש תוירשפאה תויצולוזרה יתשמ תחאב רוחבל שי
שי ,בשחמל הלוכ הדרוה הנומתהש רחאל
.טירפת הלגתי .ינמיה רבכעה רותפכ לע ץוחלל
.Set as Wallpaper רוחבל שי טירפתב

:תויצולוזר יתשב םייק שדחה הדובעה ןחלוש
ב"ק 55 600 x 800
ב"ק 40 480 x 640

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ