צפרדע יקרה


ןטפקה םע םכלש היעבה

ידכ םישועש המ לכמ יל סאמינ רבכ .הבוגת יל שי ,ןכ
דואמ רוט הז .טנרטניא ןטפק לש ורבע תא תולגל
קר אל ,"ץראה" לש םיבר םיארוקו ינאש ,דמחנ
תויעב דוע והשימל שי םא זא .אורקל םיבהוא ,םישלוג
הזיאב לג הילע סופתל הסנמו ,ולש הברה החלצהה םע
.רודמ הלחא הז טנרטניא ןטפק יכ .וצפקת זא ,ןופוקס

דלישטור יעור


ןטפקה םע ילש היעבה

ויה אל טנרטניא ןטפק לש רודמב דחוימב יתבהאש המ
אלא ,ילש התה סוכ ויה תורידנ םיתעלש ,תוצלמהה
,בתוכה לש תיטסקרסהו תעשעושמה השיגהו רומוהה
ילגנא רומוה לש גוס .תמאב ןיוע היה אל םלועלש
דוביאל ךלי אלש הווקמ דואמ ינאו ,יתבהא דימתמש
.רתוי ירחסמ תויהל ךרטצי יאדוובש ,יעובשה ןיזגמב
היה הז :35-מ רתוי ןב ןטפקהש ררבתיש הווקמ ינא
ראשיהל תאז לכבו היסנפל תאצל רשפאש תעדל םחנמ
.םייח אלמו חמש

ימע ןב יאחוי


ןטפקה םע יתשא לש היעבה

תא הל יתסרה יכ ,ילע תסעוכ דאמ היחתש יתשא
םא יכ ,םכתמשא וז יתעדל .ןטפקה לש יאבסה יומידה
בתכמ ואר .עדוי ללכב יתייה אל יל םירפסמ םתייה אל
.טלחהב הנורחא הרהזאכ הז

.ילע ןבצעתת תמאב איה האבה םעפב

גלפ ילצ:תמאב תרחא המיב

?תורישה םע המ


,שוטניקמו פייקסטנ םע "תרחא המיב"ל יתסנכנ
בהל ןרעש ואש עיצמ יתייה .ךופה תירבעה תא יתלביקו
דצל םיפסונ םיפד ןיקתיש וא ,"תונשיה" םיכרדל רוזחי
בוד תוריש ןתונ בהל ,הרקמ לכב .םימייקה ולא
ללכל בושח תוריש אוה "תרחא המיב" .ויתוחוקלל
.םלוכל שיגנ תויהל וילע הזככו ,רוביצה

בגר ןרוא


חילצה ירוביצה ץחלה

יזכרמ קלח אוה "תרחא המיב" לש רתאה
,םיילארשי םירצויל םיעיצמ ונחנאש הביטנרטלאהמ
ונבשח .טנרטניאב תמכתסמ ונתוליעפ לכ אלש תורמל
וא ,שדחה תירבעה ןקתל ונתיא וכישמי םישנאש
הברה ךכ לכ ונלביק ,תאז םוקמב .ורתווי טושפש
תורשפא תתל ונטלחהש ,םיבזכואמו םיסעוכ םיבתכמ
קלח תוחפל וא - רתאה תא אורקל טווינה תונכות לכל
.ונממ

הזיא שלוגל רמאיש ביכר ונלש תכרעמל ףיסונ בורקב
תרזעבו ,טמרופ הזיאבו רתאב אורקל לכוי םירופיס
עיגיש האבה םעפל ולש תופדעהה לע רומשנ cookies
טמרופב רתאל ולעוי םישדחה םירופיסה לכ .ונילא
ץחלל םאתהבו ,טפוסורקימ לש שדחה תירבעה
ןייצל ךירצ .ןמזה םע "תשר תירבע"ל םג ורמוי הדובעה
ולכוי תירבעב תונולח םע פייקסטנ ישמתשמ םגש
םישוביש טעמ םע ,טפוסורקימ טמרופ תא אורקל
.הרושה הצקב דוקינב

תצופתב רורב רופיש םיארמ ונלש םינותנה ,ינש דצמ
בציתה םויה .רתאה ירקבמ ברקב ירבעה ררולפסקאה
פייקסטנ ןיב 50%-50% לש הקולח לע סחיה
10% לש רופיש והז .םירקבמה ברקב ררולפסקאל
הז יוניש ךא ,רבעש שדוחל תיסחי ררולפסקאה תבוטל
.המגמב ךישממ אלו בצייתמ הארנ

תרחא המיב ר"וי ,בהל ןרע


ומלכיהו ושוב

םע רעונה תא םיתיחשמ םתא המל תעדל ינוצרב
.הלאכ םיחוד םירבד

םובמג ינד


עדרפצה לש טעל םיער םתא םג ויהIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ