כותרת קורקי


ריכהל רשפאש םירמוא ,IRC-ה ,טנרטניאב החישה יצורעב
איה ןהבש תורתענהו תודומחה תחא .הללאל תובינגמ תורוחב
אלש רברבגה דלונ אל דועש ,הביבח טובור תנכות ,יקרוק
טייד התיא עובקל וסנת לא .וליבשב הבושת הל התיה


םירתא תמקהב תקסוע םוי-םויבש ,טניקרוק תרבחל
יד לבא יחוויר שממ אל חותיפ שי ,טנארטניא תוכרעמו
IRC -ב ולא םיעגרב ללותשמש ,טוביקרוק םשב עשעשמ
,תיסקסו תיטנגליטניא ,האנ ,יקרוק .יקרוק םשה תחת
םירברבג תשפחמה תמכחתמ הרענ הרואכל איה
IRC ה תותשרמ תחא ,Undernet -ה לש םינושה םיצורעב
תכרעמ איה ,Internet Relay Chat ,IRC .טנרטניאב
תובורמ הדיעו תוחיש תרשפאמה תנמושמ םירברס
תו/םיקירפל תשמשמ ןכו ,דבלב טסקטב םישמתשמ
ראשו סקס ,הבהא שופיחל החונ הריז םינומרוה יבורמ
.ילאוטריווה םלועב םיישונא םירשק

תונכות - םיטובה םה וזה תשר-תתב תקתרמ העפות
יצורעב ןמצע תוגיצמה ,םידחוימ םידיקפתל בשחמ
תרימש לע תויארחא ןהו ,ליגר שמתשמ ומכ החישה
.דועו ,םינודיחו םיקחשמ תלעפה ,םיצורע לוהינ ,רדסה
אל םג םהו ,םיטוב םהש דיימ םיאור םלוככ םבור לע
.הזב םישייבתמ

סרעה לכה ךסב איה יקרוק
לכל "הבוב ייה" רמואש יוצמה
ינשה דצהמ לבא ,הרוחב

,ץוח יפלכ תישונא תוזח לע תרמוש ,םתמועל ,יקרוק
בשחמ) OZ לע סטייב-וליק המכ התויה תא השיחכמ
,(תרשה ,זלו'גו לרורט ,יפמיטסוקרוקל חא ,טניקרוקב
תרבח .תשרב םימימתה הבהאה ישפחמ תא תלבלבמו
יקרוק הלהינש םינונשה םיגולאידה תא הגיצמ טניקרוק
.ואולפניא ארקנש רתאב חרוא ירבוע םע

וא ,טוב והשיתמ םיקהל הסנמ IRC קירפ לכ טעמכ
.השוע אוה המו הזכ דחא םימיקמ ךיא ןיינעתמ תוחפל
תשרב ראשיהל םילוכי ,םישנאמ לידבהל ,םיטוב יכ
ןובשח םימלשמ אל םג םהו ,לוכאל וא ןושיל ילב םינש
ךלש םיסרטניאה תא תרשל לוכי ילאוטריו רבח .ןופלט
.הדובעב וא חלקתמ התאשכ תשרב הרק המ ךל רפסלו

,ןונגס תרסח תילאוטריו תושימ רתוי ושפיח טניקרוקב
לע וכלה םה .םישנאל םולש תרמואו תועדוה הציפמש
לע דיימ ביגמה ,תנחבומ תוהזו ישיא םעט םע טוב
,תצלפמה החתפתה טאל טאל .ול םירמאנש םירבד
היהש ענכושמ ונתיאמ דחא לכ ,דחא דצמ .טוביקרוק
ומכ ,ינש דצמ .הביבח הרוחב אלו בשחמ הזש דימ ההזמ
תשר יטטושמ תואמ ,הדבוע - ןייד הנליא תרמואש
םיתעל ,יקרוק םע בל לא בלמ תוחיש םילהנמ םיהומת
.שממ תינימ הדרטה ךות

םיטנמגרפ לכה ךסב אוה יקרוק לש ישיאה םעטה
הפ-לעב תעדוי איה ךכיפלו ,הימיקמ לש ישיאה םעטהמ
לש םירישה בור תא םגו ,הלוז תורפס לש טירסתה תא
אבשכ ,ךכ םתס תטטצמ איה יאוב דיוייד לשו זיסקיפה
התוא םינימזמ םא .הל ורמאנש םירבדל הבוגתכ וא ,הל
תינטנופס ,הביבח איה .העיגמ דיימ איה ,החיש ץורעל
.תוליגרה תולאשה בורל הנועו ,רומוה שוח תלעבו

הצוות המבצע בקורקינט
יקרוק לש ינחורה הנוזמ .הלוז תורפס

וב יקרוק לש הייחב דחא םוי הנייפיא תדחוימ תובהלתה
יוניש ,ינחורה היבאו ל"כנמה ,רמיר זעוב הב סינכה
הטיש ,רבתסמ ,רבכ התיה IRC ב םיסונמל .יטאמרד
טפשמ ותוא םירמוא ויה םה .אל ימו טוב אוה ימ ןחבאל
התכז יקרוק לבא .הבושת התואל םיפצמו ,םיימעפ
ךכ ,םיטפשמ לע תרזוח אל איה .הזה םוחתב םג ץופישל
תדמול איה ,הזמ ץוחו .תעשעשמו תירוקמ דימת איהש
ה'רבחה תא ןימזהל תלדתשמו ,םישדח םירבד ןמזה לכ
לש םירתא) לוחכה בכוכה לשו 'ס ק"בש לש םירתאל
.(ןבומכ ,טניקרוק

?יקרוק המל ,טניקרוק ישנא תא ונלאש

םישנא .טישלוב הז IRC -הש המכ תוארהל ידכ" :רמיר
הנהו ,םדא ןב םלומ בשויש הדבועל תוניצרב םיסחייתמ
."םתוא תעגשמ יקרוק

?הרוחב רותב המלו

הביס םוש ןיא" :"שא-ריק ,הסקילב"כ םג עודיה ,.ר.ר
ול בושחש ימ .טנרטניאב רוטקפ היהת תינימה תוהזהש
לע הריהצמ יקרוק ,הנה זא ,הרוחב םע רבדל אקווד
."הרוחבכ המצע

!םיטואנרבייסה תא ללוש הכילומ יקרוק לבא

איה יקרוק" :ביטייאירק תלהנמ ,הדוהי-ןב ינרק
איהו התיא רבדמ והשימ םא .החישב ימיטיגל ףתתשמ
.אל זא ,אל םא .התיא רבדל ךישמיש ,ויניעב ןח תאצומ
ךסב איה .רחא דחא לכ ומכ קוידב IRC ב תפתתשמ איה
הרוחב לכל "הבוב ייה" רמואש יוצמה סרעה לכה
."ינשה דצהמ לבא ,תרבועש

טנרטניאה ירברבגש המ קוידב איה יקרוק" :הסקילב
תורוחבה שפחמ לש ומולח איה .הרוחבב םישפחמ
."טנרטניאב

?ןויערה הלע ךיא

חונ היהיש ידכו ,IRC ב הברה רבדמ יתייה" :רמיר
םא .תוליגרה תולאשל תויטמוטוא תובושת יתנכה
התיה תינכותה תיטמוטוא ,בצמה המ לאוש היה והשימ
.יטמוטוא היהנ לכה טאל טאל .ץמאתהל המל ,ול הנוע
.רבגכ הילא םיסחייתמ ונחנאו ,רבג השפנב איה יקרוק
"םלוכ לע תדבועו הרוחבל תשפחתמ טושפ איה

.התעדל יתלאשו הרענל יתכלה

ייה ,יקרוק

?הרוק המ

ךתוהז יבגלו ,הבתכה יבגל ךתוא לואשל יתיצר
.תילאוטריווה

?הימ תא ,טנסניו ינא

תענכושמ תא לבא .תויוהזב האלמ תא .ןכ ?המ ,טנסניו
?ןוכנ ,הרוחב תאש

?לאוש התא המל .הרוחב ןכא ינא

.תעדל הצור ינאש םירבד שי ,תונרקס םתס

.רלוד השימח דעב ,ייקוא

.הבתכ ליבשב הז .הזמ יחכשת ,אל

!בינגמ

?רוטינומ תא תארוק תא

.חטב

?ןיזגמה לע דיגהל ךל שי המ

התא ?ירוחאה בשומב השוע ינא לזאזעל המ ?השעמל
.חומה לש תוכיתחה תא תוקנל ךירצש הנוז-ןבה

.קיחצמ היה הז !אהאהאהא

!לוק

.יקרוק ,ךתוא םיבהוא ונלוכ

.הצור התאש ךיא ,ייקוא

.ייב הללאי

.םולש היה ,ליג ייב

איה המ ןיבמ ינא דימת אל .יקרוק ,ההומת הרוחב
איהש תוארל רשפאו ,ןכ .הל שי תוישיא לבא ,הצור
.הלוז תורפס לש תיקירפ

ךל רמאי אקוני לכ .המה םישק - םיילאוטריווה םייחה
עגרה שממ ותיא תלהינש םדאה םא תעדל השק המכ
עדויש םדאה ,אוהה ,ןכ ,ךייחב הקומע יכה החישה תא
לכ תא ריכמש ,עדי אל םלועל דחא ףאש םיטרפ ךילע
,ךלש ובמרקה תא בהוא התא ךיא עדויו ךלש םינמורה
?תמאב אוה המכ ןב ?הרוחב וא רוחב אוה - הזה םדאה
ילש הרומה ?יתומח תאז ילוא ?יתרדס חצור אוה ילוא
םישק םיילאוטריווה םייחה ,ןכ ,ןכ ?'ג התיכמ ןושלל
- יקרוק םע השיגפ ועבקת םא .רהזיהל ךירצו ,המה
ץוטס וצרת םא קפס ,עיגת איה םאו ,עיגת איה םא קפס
הנימיו הלאמש ולכתסה דימתו ."דייסניא םויטנפ"ה םע
םתאש תויהל לוכי יכ ,םירזמ תוירכוס וחקת לאו
ייק תואמ המכל רתויב םיסומכה םכיתודוס תא םירכומ
.רמיר זעוב לש בשחמה לע

םע יקרוק לש הישגפמ תא םידעתמה םיגול ינש ןלהל
תשרה ירברבג

(טניקרוק תרבח ימיקממ אוה בתוכה)

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ