כבר לא ילד


ל"כנמ ,ץילב רעס לע קועצל םמצעל םישרמ תוחוקלה
םינש המכ לש ץילבב ,ךופהל חילצה אלפה דלי ."טנלסקא"
תקפסאו אובי לש הירפמיאל ןושארמ ןטק סא.יב.יב ,תוטעמ
םיבשחמ דויצ


ריעצ אוה ,24 ,ץילב רעס ,"טנלסקא" תצובק ל"כנמ
תא םיקהש ללגב .ןויארל ותוא סופתת ךל .קוסע
םיריכמש ,םיקפסו תוחוקל הברה ,דבל ירמגל קסעה
טפשמ ."רעס םע קר" רבדל םישקעתמ ,ותוא קר
,עגרכ קוסע רעס" אוה "טנלסקא" ידבוע לש חתפמה
והשמ יטוריונ גזמ הזל ופיסות ."?ךל רוזעל רשפא
אצמנש םדא-ןב ולבקתו תנצחומ תויביטקא-רפיהו
.ןמז הינש ילב ,הציר לש דימתמ בצמב

30 לש תוריכמ רוזחמ םע .ןמז הינש ול ןיאש חטבו
ררחסמ בצקב הלדג "טנלסקא" ,הנשב לקש ןוילימ
אוביל ץראב תולודגה תורבחה ןיב רבכ תאצמנו
קחשל ץילב ליחתה 13 ליגב .בשחמ דויצ תקפסאו
Black ,סא.יב.יב חתפ אוה דואמ רהמ .םיבשחמב
םע) םיסא.יב.יב לש תנגרואמ תשרל חמצש ,Universe
.(םויה םג םיקסעל ותפתוש ,גרבנירג תרפא


סער לא כאן
םלטצהל אל לבא ,ןייארתהל ןכומ היה ץילב רעס

ישמתשמ - הרקמב ירמגל עיגה אוה יקסעה ןויערל
קדב ץילב .םימדומ יריחמב וניינעתה ולש סא.יב.יבה
היה שוקיבה .םימדומב רוחסל ליחתהו םיריחמ
תשר לש םיסא.יב.יבה וליחתה טאל טאלו ,לודג
הרבחה .בשחמה ירזיבא לכ תא קוושל טנלסקא
תחא הרבח שי רבכ םויהו ,91-ב המק הנושארה
הנכת חותיפל תחאו תרושקת יתורישל תחא ,קווישל
.טנרטניאב םירתאו

שדחה הישעתה רוזאב הל תרתתסמ טנלסקא תצובק
לכבו .םוסריפב טעמכ תשמתשמ אלו ,צ"לשאר לש
.קפוד קסעהו תוחוקלב הסומע תונחה - תאז
םיברו ,טנרטניאהמ הרבחה תא םיריכמ תוחוקלה
ידכ הלש -177ה רפסמ לעב סא.יב.יבב םישמתשמ
תמישרב .שדוח ידמ שדחה ןוריחמה תא קודבל
רבכ ומשרנ ינורטקלא ראודב ןוריחמה לש הצופתה
דוס תא חנעפל הסנמ ינא םא .םייונמ 1,800
ןודעומ ומצעל הנב ץילב :הטושפ הבושתה ,החלצהה
.םינש 6-מ רתוי רבכ ןמאנ תוחוקל


.אלפ דלי התאש ךילע םירמוא ףנעב

םיאב םישנא .אלפ דלי יל םיארוקש בהוא אל ינא"
לש ?קסעה ימ לש ,וניניב ,ונ' :טקשב יתוא םילאושו
אוה יליגב והשימש סופתל םהל השק '?ךלש אבא
ידכ יתלדיג ןקזה תא וליפא ,הדומ ינא .סובה
םע בבותסמ םג ינא הדובעב .רגובמ רתוי תואריהל
דלי תוחפ ,יניצר םדא ןב רתוי ,תרתפוכמ תנותכ
,ןויסינ יתישע וליפא תחא םעפ .םיבשחמ רכומש
םלוכ .ץעוי רותב ,השיגפל רגובמ והשימ יתיא יתחקל
היה סחיה תאז לכבו ,ל"כנמה ינא ונינש ןיבמש ועדי
םמצעל םישרמש תוחוקל שי םויה דע .ירמגל הנוש
."םילודג רתוי םישיגרמ םה יכ ילע קועצל


?טנרטניאה ךרד תוריכמה בצמ המ

סיטרכ רפסמ תא ריאשהל םידחפמ םישנא"
תוירחאה ירה - ישפיט הזו ,טנרטניאב יארשאה
בשחמ ךנובשח לע ןימזמ והשימ םא .ילע תלפונ ללכב
םישנאשכ .ףסכה תא לבקת התא ,גאדת לא -
חטבמ אל דחא ףא ,ףיוזמ רפסמ םע ינממ םינימזמ
,תושיכר טעמ תיסחי תועצבתמ רתאב .הז לע יתוא
רתאב תוליעפה בורש בל ונמש .םויב 12-10
םיבשחמ ישנא - םיירהצה תועשב תעצבתמ
ךרד תונקל היעב ןיא םג םהל .דרשמהמ םירבחתמש
."רתאה

םיאב םישנא
טקשב יתוא םילאושו
?קסעה ימ לש ,וניניב ,ונ"
"?ךלש אבא לש


ריעצ ובש רופיס םסרפתה םישדוח המכ ינפל
ירפסמ תרזעב טנלסקאמ םיבשחמ שכר דודשאמ
בל ומש הרבחב לבא - םיבונג יארשא יסיטרכ
הז .חילשה םע רטוש וחלשו הנמזהב רזומ והשמש
לש תורבוחהמו תוינקה ץורעמש ,רעס ךישממ ,זיגרמ
,ששח םוש ילב םינוק םישנא טרכארשיו הזיו
.םידחפמ םה טנרטניאבו


?טנרטניאב הברה טטושמ התא

םיסומע ארונ םג םירתאה .ןמז יל ןיא ,הפיא"
ךפוה הז - (.ר.ג ,"טנלסקא" לש הז דחוימב) תיפארג
םייתשב ,סא.יב.יב רבכ ףידע .יטיא דואמל לכה
תוכחל ילב תיצרש המ לבקמ התא תושקה שולש
.ידמ רתוי


.עוצקמל ביבחת תכפה ,התוא תקחישש הארנ

לכ ךירצ התא ,פוטס-ןונ הדובע וז .להנמ ינא ,הארת"
ןמז וליפא יל ןיא .םלוכל תויעב רותפל םויה
.הרמוח קודבל ,אביימ ינאש שדחה דויצב עשעתשהל
םיבשחמ לע תעדיש המ לכ תא חכוש התא טאל טאל
הככ לבא ,ביבחתל וא עוצקמל רשק ילב ,להנמ היהנו
'טניופק'צ' תא ומיקהש ה'רבחהש בשוח התא .הז
ןמז ןיא ?הז תא ותנכת םה ךיא םירכוז דוע
."להנמ התאשכ םיבשחמל

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ