?בתיה, למה את מתקוונת


םיהזמש ,חומ יבובנ היריע ישאר ידמ רתוי ,ןורחאה ןמזב
,הנונראה תונובשח תספדהל יארחאש רבדה רותב בשחמ
טנרטניאה רתא תא גיצמה ךסמה דיל םנומוקמל םימלטצמ
?ונל עיגמ הז המל .םיסימה םלשמ יפסכב םריעל ומיקהש

ןור ביבא

ירוטסיה עקר

תא דחוימ והשמ ןייפיא דימת ,תושונאה ימי ירבדב
יה") יזיפה חוכה הז היה םדק ימיב .טילשה דמעמה
חסכמ ינא םצעה תא יל איבמ אל התא םא ,התא
יה") קזחה תויהל עדיה לעב ךפה ןכמ רחאל .("ךתוא
קילדמ אל ינא םצעה תא יל איבמ אל התא םא ,התא
לש ונרק התלע בוש ןכמ רחאל .("הרעמב שא ברעה ךל
,סמ יל םימלשמ אל םתא םא ,םתא יה") חוכה לעב
תא ומוקמב הנובו שדקמה תיב תא םכל רגוס ינא
התא םא ,התא יה") עדי ,בושו .("הנילוטיפק היליא
ביבס ץראה בוביס לע ךלש הירואיתהש הדומ אל
תופכ תא ךל ףרוש ינא - הנובטרח איה שמשה
.("םיילגרה

,םתפוקת תא בטיה ראתל ועדי סלגנאו סקרמ
ילעב םיקיזחמ דציכ יטסינומוקה טספינמב וריבסהשכ
.םיציבב ןוירטלורפה תא רוצייה יעצמא לע הטילשה
לש הפיס לע םיבצינ ונאש הלגמ ונימיל לק גוליד
לעב םג היהי עדימה יתמצ לע טולשיש ימ הב הפוקת
.העידה לעב םגו האמה

ב"הרא לש רצובמה הדמעמ איה ךכל תכתוח החכוה
תורמל ,םלועה לש תרערועמ יתלבה הגיהנמכ
חרזמהמ הקינורטקלאה תומצעמ לש ןתומצעתה
,הרלק הטנסב םייוצמ הנכותה ישדקמ דוע לכ .קוחרה
םיסדנהמה ידודג םילוכי ,וניטרפוקו הזוח ןס
אב קרש המכ הרמוח תונורתפ איצמהל םינסכולמה
אל לבא ,ויקוטב ךלמ אוה סואמ-יקימ - הדבוע .םהל
ןורטאיתל תירטסיה הצרעה ב"הראב יתיארש יל רוכז
.יקובקה


ערזנ ןויערה

היהש יפכ - טנרטניא תרמא ,עדימ יתמצ תרמא
הנבמל רתוי המוד המו .חלוממ םיינפוא רחוס אטבתמ
הבישחה הנבממ חלוממ םיינפוא רחוס לש הבישחה
,ןורחאה ןמזב ?עצוממה ילארשיה יאקיטילופה לש
תתחונ איה ,ךתחיל תא קוקרל רחוב אל התאש ןכיה
החמומ היהנש רוביצ שיא וא יאקיטילופ לש ושאר לע
ודיקפתל רחבנש ,חומ בובנ היריע שאר לכ .טנרטניאל
תכרעמב להינש ליעיה תוצמשהה עסמל תודוה
,בשחמ ךסמ דיל ןומוקמל םלטצמ ,ובירי דגנ תוריחבה
רתא ךרואל רבכעה תא החטיבב הכילומ ודישכ
.ריעה המיקהש טנרטניאה

ךל הלעי דבוכמ טנרטניא רתא"
הרמוח ללוכ אל ,רלוד ףלא 800
"םיישדוחל הכימת ללוכ לבא


טנרטניא רתאל היתב תירק התכז דציכ הלגנ טעמ דוע
הבושתה .(http://www.quiriat-batia.co.il) המצע לשמ
שאר עמש םינש שולש ךשמב ,לכ םדוק .הטושפ
וזה תיקט-ייהה הלימה תא 'ץיבוליסכ לאומש היריעה
לביק ףאו םינותיעב הילע ארק ,וידר תוינכותב
בשחמה הנה") תוינקה ץורעמ םיקימעמ םירבסה
רבדה .("ונלש הידמיטלומהו ונלש טנרטניאה םע ,ונלש
רדשל רתויב הבוטה ךרדה .ןיבה אוהו חומל ול ףטפיט
וינפש םדאב רבודמש תסנכל ידיתעה וירחוב רוביצל
תיטנרטניא הליה התואב תצק ףטעתהל איה ,דיתעל
.המוסק

המואתה ריעה) סילופאינימב םג רקיב 'ץיבוליסכ
יטיס"ב הארו (םיבשותה ףלא 55 תב היתב תירקל
לש םישרמה ילטיגידה עדימה ןגפמ תא "לוה
סילופאימימל םא" .הטוסנימבש קנעה ןטילופורטמה
תויהל ךירצ ונל םג ,טנרטניא שי (רוקמב האיגשה)
התוא ךלהמב ,ונגס ןזואב 'ץיבוליסכ שחל "!טנרטניא
.ב"הראב האלפומ דומיל תעיסנ


ךרדל םיאצוי

,הנכשה ריעל יכ ררבתה ,תאזב יד היה אל וליאכו
.םייח קקושו ליעפ טנרטניא רתא רבכ שי ,איטש תעבג
רזוע תונמל רהימ אוהו וב הרעב 'ץיבוליסכ לש ותמח
ריעל עסנ ,רזועה ,ףולובא ךורב .טנרטניא יניינעל
רתא היתב תירקל םיקתש הרבח שפחל הלודגה
'ץיבוליסכ ול הרוה ,"יזוידנרג והשמ אל" .טנרטניא
,רלוד ףלא תואמ שולשמ רתוי םישקבמ םא" .ותאצב
."אצתו םולש דיגתדליפגנירפס ריעה שאר ,יבמיווק ו'ג
םי'ציבוליסכה לש ינחורה םהיבא


תוחקמתהה

,יקי רמא ,"יתוא תקחצה ?רלוד ףלא תואמ שולש"
ודרשמב בשיש ,ךובנה ףולובאל ,"טנ-יקי" תרבח אישנ
שולשב" .הלודגה ריעה לש הישעתה רוזיאב ("ינמזה")
רתאל תיתשת הנוב ישוקב התא רלוד ףלא תואמ
המו ?םינותנ יסיסבל רושיק םע המו .יסיסב טנרטניא
התא םא ?הווא'ג םע המו ?בחרומHTML- ב הכימת םע
...ךל תולעל ךירצ הז ,דבוכמ טנרטניא רתא הצור
תיארקא וילע קתקית ,סיכ ןובשחמ יקי איצוה)
ףלא 800 ךל הלעי הז ...(תוינש המכ ךשמב םירפסמ
."םיישדוחל הכימת םע לבא ,הרמוח ללוכ אל ,רלוד

ךא ,"טנ-יקי" ידרשממ תגסל לחה םומהה ףולובא
,הווא'ג הז המ" .ותונרקס הררועתה ךרדב
,יקי .ואסכמ המיק ידכ ךות לאש ,"?םיעונפואה
התא" :בישה ,רלוד ןוילימ יצחל תדרל רבכ ןווכתהש
הז המ תחא לגר לע ךל ריבסהל לוכי ינאש בשוח אל
ץירהל ולכות אל ,הז ילבש רמאנ אוב לבא ,הווא'ג
."הידמיטלומ


עמוש התא" .ורלולס תא ףלשו תשעתה ףולובא
,רלוד ףלא 800 תוביבסב םה קושב םיריחמה ,לאומש
םג ריחמ ותואב ללוכש ,דחא לצא ינא וישכע לבא
."הידמיטלומ

'ץיבוליסכ בישה ,"המכ לופכ םדאנבה תא לאשת" -
.ינשה רבעהמ

"?המכ לופכ המ" -

לופכ שי ,םייתש לופכ הידמיטלומ שי .הידמיטלומה" -
הידמיטלומ םע בשחמ וישכע הנק ילש דליה .עברא
."הנומש לופכ

.יקי תא ףולובא לאש "?הידמיטלומה המכ לופכ"

םומינימ זא ,םינותנ תרבעה בצקל ןווכתמ התא םא"
סייג ,"תואמ עברא הרש עברא היהי םדומב רוביחה
.ותרזעל סדרוו-זאבה בטימ תא יקי

.תושגרתהב 'ץיבוליסכל ףולובא רמא "!14 לופכ"

ףגאמ ביצקת ריבענ .ףלא 800 לע ותיא רוגסת"
לע ץחלו ,היריעה שאר רמא ,"האורבתה
.ורלולסב END


םיבוטה םייחה

המייס "טנ-יקי" תרבחו ,םישדוח השולש ופקנ אל
תביסמ סוניכ לע עידוה 'ץיבוליסכ .רתאה תא םיקהל
"דחוימ טקייורפ" ףשחיי הבש תיגיגח םיאנותיע
תנחת יבתכ ,"תונורחא תועידי" ימלצ ומרז ותכשללו
םישולש האמו ןומוקמה ךרוע ,תימוקמה היזיוולטה
ששו הנומש העשב .םהיבורקו ריעה תצעומ ירבח
הצירפ לע רמיה תרושקתה ץעוי) ברעב תוקד
ישיאה בשחמה לעמ טולה תא ףולובא ריסה ,("טבמ"ל
תוקידאב לגריתש המ תא עציב 'ץיבוליסכו שדחה
לש ןוקייאה לע הלופכ הציחל - םימי םיישדוח ךשמב
.פייקסטנ

,יקי לש ורבעל הרמוחב שחל ,"ונלש רתאה אל הז"
לש תרכומה הקיפרגה תא ףשח ךסמה רשאכ
.home.netscape.com
ףלשו bookmark - ה תדומעל רהימ יקי
."ןייל-ןוא היתב תירק" לש תבותכל הינפהה תא םשמ
לש האבה קט-ייהה תמצעמ היהת היתב תירק"
ונילא ונפ רבכ" .תויגיגחב 'ץיבוליסכ רמא ,"לארשי
יריתע םילעפמ ןאכ םיקהל השקבב תורבחה בטימ
הרתי .טנרטניאה תפמ לע ונתויה תוכזב לכהו ,עדי
לע רתוי תעדל ושקביש םלועה לכ יחרזא - תאזמ
רתאל השילג תועצמאב תאז תושעל ולכוי ,היתב תירק
."םויטנפלו הידמיטלומל םג בל ומיש .ונלש טנרטניאה


החלצה לוצינ

הז .ןוצר תועיבשב וידי תא ךכח ןתיב יקיצ תסנכה רבח
הלשממה היפל ,העידיל ותבוגת וידרב הרדוש התע
ימכ" .לארשיב םיבשחמה דומילל םיפסכ דוע הצקת
יכ דיעהל לוכי ינא טנרטניאב תולילכ םימי השועש
.רודישב רמא ,"הדוסימ היוגש איה הלשממה תטלחה
העוט .םיבשחמב אלו טנרטניאב אוה דיתעה"
יהוז .הז קיתע םוחתל ףסכ התבצקהב הלשממה
שאר תא אנ ואר .דיתעל אלו רוחאל הינפש הלשממ
ןדיעל וריע תא דיעצהל ליכשהש ,'ץיבוליסכ היריעה
."שדח

רבד תירחא

הלודג ןוצר תועיבשב וידי תא ךכח ,"טנ-יקי" שיא ,יקי
תא קישה זאמ הנש הפלח .םדוק הראותש וזמ ףלא יפ
םיימוי .היתב תירק לש אלפומה טנרטניאה רתא
למשחה תא קתינ אוה םיאנותיע תביסמ התוא רחאל
וב בשחמה תאו ,'ץיבוליסכ לש ונחלוש לעש בשחמהמ
www.quiriat-batia.co.il לש HTML- ה יפד דמצ ובשי
לכב .ושגליפ לש ןבה רובע םיקחשמ בשחמל ךפה
רתאה תא תוראפמה םינותיעב תורתוכה ,הרקמ
.ןרדסכ עיפוהל וכישמהIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ