אדמירל אינטרנט

28/2 -ב רוטינומב העיפוהש הבתכ לש תשדוחמ הסרג

ףסומ לש ישארה ךרועה :ונבתכש ומכ ?ןטפקה הז ימ זא
ןופלא בד ,"ץראה" ןותיעב "טנרטניא ןטפק" הידמיטלומה


ןושמש ידג

םילאוטריו םיפד לעמ ונפשח זאמ ופלחש תועובשב
,ןופלא בד אוה אלה ,טנרטניא ןטפק לש ותוהז תא ולא
ףסומ לש יארחאה ךרועהו עובשה ףוס ףסומ ךרוע ,35
,"ץראה" ןותיעב "טנרטניא ןטפק" הידמיטלומה
בורק ,םירבח ןוכנ .תכרעמב תובוגת טעמ אל ולבקתה
היה אל ,ירקיעה דושחה היה דימתמש ,ןופלאש יאדוול
אוה לבא ,ףסומב םסרפתהש רוטב דיחיה בתוכה
וזה טנרטניאה תטייש לש ישארה לבוחה היה דימתמ
ןיזגמה לש םיטידרקב תוארל ןתינש ומכ ,וישכעו)
.(ימשר טעמכ הז ,שדחה


דב אלפון. גולש בלי ברקסים
ןוילעה דקפמה .ןופלא
"תרושקתה" ןיזגמ תובידאב ,ןוגד ידג :םוליצתחא" ראותל וכז ןטפקה לש ותוהז רחא םישופיחה
הנשה םוכיס ןויליגב "הנשה לש תולודגה תומולעתה
ןולוחב ןוכיתמ םיבשחמ תתיכ ."ץראה" ףסומ לש
תוהז תא הלגי ימ תימינפ תורחת המצעב התשע
תורשעב "החנמ וק" לש תרשה תא הפיצהו ,ןטפקה
ינומלא לש הסינכ המשרנ רבמצדב .Finger תותליאש
אוהש ,ץראה יריכבמ דחא לש ןובשח תועצמאב
םידשוח "ץראה"ב ."טנרטניא ןטפק השרומ"
שיא .ןטפקה לש ותוהז רחא חרחרל התיה הרטמהש
ןטפק אל תמאב אוהש ,עודי ילארשי טנרטניא
,ללכב לאשנש ילב ,תוצרמנ שיחכהל גהנ ,טנרטניא
עשעתשה אוה קר אלו .טנרטניא ןטפק אל אוהש
.ינומלאה בתוכה תוהזב

ש"רט"ל ישיאה ורוט תא שידקה םעפש ,ןימא ודיע
לש ותוהז יוליגל םיסרפ אשונ עצבמ םזיו "טנרטניא
םישופיחב ונולשכ לע עידוה ,ירותסמה רוטה לעב
,"רוטינומ" .תויטנוולר יא לש תוביסמ ןוידה תשיטנו
רענכ ,בוט .תוענכשמ קיפסמ תוחכוה איבה אל ,ותעדל
אילטהלו םילופיש תמהוז ףצרקל ץלאנה ינלמע ןופיס
לש השדחה גיידה תניפסב םילימ תואמ לש תותשר
ןיא"ה תסריג םע וק רשיי אוהש וניפיצ ,"ץראה"
האנ תרוסמ ,ללכב) וידקפמ לש תימשרה "הבוגת
בושחימה אשונל םילארשי םיניזגמ ידיב הטוקנ
םירהל ילב ןושאר ןויליג םיאיצומ אל - טנרטניאהו
.(קדצבו ,ודיעל ינורטקלא ראוד


יאללה, עידו, קח עוד לינק, עלינו
ףסומב תחתה תא ול םיערוק .ןימא
ןימא לש ישיאה תיבה דומעמ בנגנ רויאה


תורוקמ המכמ בלצוהש עדימ עיגה רוטינומ תכרעמל
אוה ןופלאש רשאמה ,"ץראה" ןותיע ךותב םיישונא
הז םג אוה ."טנרטניא ןטפק" רוטה לש ירקיעה בתוכה
.סופדל ותוא ןיקתמו היגמ ,ךרועש ידיחיהו ותוא םזיש
תוביסמ ,ונלש תורוקמה תא ףושחל םילוכי ונניא
תויודע טעמ אללו םהל םינימאמ ונא לבא ,תונבומ
ןטפק אוה ןופלא בד .רופיסב תוכמותש תויתביסנ
.טנרטניא

,רמול יל םתתנש תונמדזהה לע הדומ ינא" :ןופלא
ירחאו ילש תיאנותיעה הריירקב הנושארה םעפב
ןיא' םילמה תא ,יוטיבה תא יתעמשש םימעפ הברה
."'הבוגת


?קימיג אוה טנרטניא ןטפק

ןויליגהמ רבכ ,טנרטניא ןטפק .קימיג םתסמ רתוי הז"
תא הוויל אוהשו רגובמ אוהש רמול דיפקה ,ןושארה
,םוחתב םיבתכה בורל דוגינב .םיבר הידמ לש םתדיל
שי .תינקפס דואמ התיה הליחתכלמ ןטפקה לש ותשיג
םג וז לבא ,ןטפקה לש ןוקייאב ,קימיגה ןמ הזב
."םוידמה לע ונלש טבמה תדוקנ לע הרהצה


הקפטן שלכם ושפמו המשתלח בחופשת סקי בדאבוס
קימיג םתסמ רתוי .טנרטניא ןטפק
בדנ םענ :רויא


2 ןויליג ,הגרדב הלוע טנרטניא ןטפק

2 ןויליג ,טנרטניאל סנכנ ץראה - "דיספהל המ ול ןיא"


לש םושר ןמיס םה "טנרטניא ןטפק" וגולהו םשה
"ץראה" ןותיע
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner ![ לרימדאה | OS/2 | טנרטניאב םיאקיטילופ | םייהנפוא ידוד | תולוחכ תואמסיס | ןכות ]
[ תודובע קית | תוליכר | בשחמה תא בצע | תירבייסה תירש | ןודעומ ןולאש | ץילב רעס ]
[ ראוד | םיטידרק | ךרועה רבד | םויה רתא | הרקי עדרפצ | קוריב סטייג ]
1997 © רוטינומל תורומש תויוכזה לכ