דעות

טפוסורקימ תירבעל רבעמה ריחמ


תונמאו תורפסל שדקומה ,"תרחא המב" רתא
דתעתמש ןושארה ילארשיה רתאה אוה ,תילארשי
לש תירבעה טמרופל ,ויערכו וברק לע ,רובעל
תמישרב לק סומלופ ררועמ רבדה .טפוסורקימ
תשרב תירבעה אשונב תקסועה ,ILAN_H רווידהןורתיפה - תירבעב ררולפסקא
Sun, 9 Feb 1997 00:51:47 +0200
eran@ORT.ORG.IL ,בהל ןרע תאמ

ורובע ןוגראה לש אלו דבלב ילש ןה ןלהל יתועד :הרהבה
טפוסורקימ תרבח םע רשק לכ יל ןיא ,ךכל ףסונ .דבוע ינא
.וז העדוה תביתכ רובע רבד לבקמ יניאו

,םירתאה ילהנמ יתימע

תייעבל ןורתפ אוצמל וניסינ תונורחאה םינשה עבראב
ךא ,היעבה ןורתיפל תונוש תוטיש ואצמנ .תשרב תירבעה
תונורתפו םיטרדנטס לש ןגאלב איה תיפוסה האצותה
.םייקלח

וא :תויצפוא יתש תומייק ןוכנ דובעת תירבעש ידכ
דוק תרוש לכש וא ,הלעפהה תכרעמ ךותמ עיגת הכימתהש
דחא ףאל ,יתקדבש הנורחאה םעפב .תירבעב הכימת לולכת
וד הכימת ןיקתהל ידכ ונתיאמ תפכיא שממ היה אל םלועב
ונשקיב .םישמתשמ ונא ןהב חוקל-תרשה תונכותב תינוויכ
.רזע אל הז לבא ...םהמ

,הלעפהה תכרעמ תמרב ןורתפ םע תכלל םיכירצ ונחנא זא
השק ךכ לכ היה הז וישכע דע .תירבעב תונולח רמוא הזו
לש רתאה וליפאש דע ,תונולח תירבע טרדנטסב דובעל
ידכ תורושה יפוסב <BR> -ב שמתשה לארשי טפוסורקימ
תנכות לש התאיצי םא ,וישכע .טסקטה תמירז תא עוטקל
תירבע הכימת םע ררולפסקאה תנכות ,תינוויכ-ודה טווינה
,םלש Word ךמסמ תחקל םדא לוכי ,טפוסורקימ תרבח לש
הרוצב ןכומ ותוא תוארלו ,html ץבוקל ותוא אצייל
.תוינשב ,תמלשומ

פייקסטנמ העדוהה תא יתיאר ינא םג ,םכבור ומכ
וצר םהש תירבעה תכימתב הרזע ונתיאמ תשקבמה
הלקה ךרדב וכלי םהש תווקל קר לוכי ינא .ןיקתהל
םא .טפוסורקימ תרבחב התשענ רבכש הדובעב ושמתשיו
םהלש הנכותה תא םדקל ןושארה היהא ינא ,ןכ ושעי םה
רשפא היהי זא .ררולפסקאה לש ודיצל ,ילש רתאב
.םיינשה ןיבש בוטה ימ לע חכוותהל

תא םכלש םירתאה לעמ םדקל איה םכלוכמ ילש השקבה
,תינוויכ-וד הכימת תוללוכה טווינ תונכותב שומישה
ךרוצ אלל ,ילאוזיו תירבע בצמל תולקב רובעל תורשפאמהו
HTML יגת ןהל שיש ולא .םידחוימ םיטנופ לש הנקתהב
- ררולפסקאה תנכות קר ,עגרכ .span, lang & dir ומכ םישדח
םינוירטירק לע הנוע תירבעב הכימתה םע טפוסורקימ לש
.הריחב תורשפא ונינפב היהת דואמ בורקב ךא ,ולא

ירחא ,"Ort Israel Classic" טנופה תא יתרציש ירחא
,ןושארה ומוימ תינונס לש תירבעה ןורתפ תא יתמדיקש
תירבעה יריתע םילארשיה םירתאה דחא תא יתקפהו
עיגה .ןוכנה דעצה תא ןאכ השוע ינאש בשוח ינא ,תשרבש
.עבק לש ןורתיפל רובעל ןמזה

םימדקמ ויה טפוסורקימ םא חמש יתייה ?הפצמ ינא המל
השיג םהמ לבקל חמש יתייהו ,שדחה טרדנטסה םע םירתא
רתאהש ךכל תוביסה אל ולא לבא ,תושדח תויגולונכטל
ךרדה וזש בשוח תמאב ינא .ררולפסקאה תא םדקמ ילש
.םויה הב תכלל הנוכנה

,האלה םדקתהל ןמז

בהל ןרע
לארשי טרוא - טנטרוא ,ינכט להנמןורתיפה ,תירבעב ררולפסקא :הבוגת
Sun, 9 Feb 1997 11:19:28 +0200
amin@reshet.co.il ,ןימא ודיע

ןרע םולש
פייקסטנה תנכות תרזעב יתנייע ךתעדוה תא יתארקש ירחא
םינכומ" םידומע וארי ךיא קודבל ידכ ,ךלש רתאב ילש
הארנ הז ,תירבעב 95 תונולח לע ,פייקסטנב ."ררולפסקאל
וכרטצי 3 פייקסטנ ישמתשמש ריחמה והז םא .ןגלובמ
אוה ,"ררולפסקאל םינכומ" םידומע תוארל ידכ םלשל
."האלה זוזל" הזל אורקל רשפא יא םגו .ידמ הובג
:תורעה המכ
לבא ,היעבה ןורתיפל תוטיש ינימ לכ ונאצמ" תבתכ התא
תונורתפו םיטרדנטס לש ןגאלב איה תיפוסה האצותה
."םייקלח
תיביטקפאה הטישב שומיש םישוע םירתאהמ 99%
,יקצמיטס ,קזב ,ץראה ,סבולג לש םירתאה ללוכ ,תמייקה
תויונח ,שופיח יעונמ ןאכ שי .תשר יפדו זופת ,הלאוו ,סופוא
."ןגאלב" שממ אל .םיסקדניאו
תילאוזיו תירבעב םישמתשמ וללה םירתאה לכש הביסה
לכל המיאתמש הדיחיה הטישה וזש הדבועה איה
.תחא הלעפה תכרעמל קהבומ בור ןיא .תומרופטלפה
תואצותה תא ונלביק ,ונכרעש ןושארה טנרטניאה רקסב
האוושהב ,טפוסורקימ תירבע אורקל וחילצה 17% :תואבה
שי םא .תילאוזיוה הטישב תירבע אורקל וחילצהש 44% ל
.ולבקל חמשא ינא - רחא עדימ והשימל
,ןימא ודיע
תשר יפד


םיארמ ולש רתאל הסינכה ינותנש רוטינומל רסמ בהל ןרע
.םויכ רבכ ררולפסקא ישמתשמ 40% לע
תמישרב ומסרופיש אשונב תופסונ תונינעמ תובוגתל חמשנ
.ןאכל וחלשיש וא ,ILAN-H רווידה
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]