דעות

ךרדה תא ונל וארי בשחמה יקחשמ

,םיקסעה שיא אל ?המידק היגולונכטה תא ךשומ ימ
ןבה אקווד אלא ,תוינמה בצמל הריהמ תרושקת הצורש
םידמימ השולשב םיערה תא גורהל הצורש ,ולש

טפוסורקימ תירבעל רבע תרחא המב רתא :םדוקה תועד רודמב


תונש" יוטיבה תא ארז דע וצימ םיאקיטילופהש רחאל
םילמה דמצ תא םנושל לע לגלגל התע םינהנ םה ,"םייפלאה
ריכמ ,םתסה ןמ ,הזכ יאקיטילופ ."טנרטניאה ןדיע" םוסקה
הז ןיא לבא ,ותריכזמ לש בשחמב הקלדהה רותפכ תא ילוא
שמא קר דמל ותוא - "טנרטניא" גשומב שמתשהל ול עירפמ
.התופה םיניזאמה רוביצה לע םימסק ךלהל ידכ - תייאל

ינימב רוביצה תא םיטיעלמ םוי ידמ ?התופ היהי אל דציכו
.תיתימאה םתילכת תא ןיבמ וניא שיאש ,םישדח םישודיח
דחא םדא וליפא הזה םלועב ןיאש ,רקי ארוק ,איה תמאה
ךתוא תשמשמה וז וליפא ,היגולונכטה תדעוצ ןאל עדוי תמאבש
םויצרוסנוק ןיב הניקתה יקבאמ .ולא תורוש תאירקל וישכע
ריתסמש לפרע םימרוע ,תירשפא הרמוח לכ לע ,רחאל הז תורבח
תונויער חתפל םדיקפתש םישנאה ןמ - ךכמ עורגו) ונתיאמ
.הנוכנה ךרדה תא (םישדח

ךרדה יהמ ערפמל עדוי הז ימ" :קדצבו ,ןובנה ארוקה רמאי
תיעבט הרירב שי ,תיעבט היצולובא שי ?היגולונכטל הנוכנה
רוביצה רשאכ הרק המ וניאר ,בוט ."בוטו קזחש ימ חצניו
הלעפה תכרעמ + לטניא ידבעמ) ינוניבה ןיב רוחבל שקבתה
לפא תנכותו תרמוח) בוטהו קזחל (טפוסורקימ לש תיפרג
.(שוטניקמ

תגזוממ הנובירטב םיבשויה ,םיפוצ ונאש עגרל ןיימדנ ואוב
תוצר תוצא ,ןשי יאמור םורדופיהב ומכ ,וניתחתמ רשאכ ,החונו
םיטרדנטסה תעיבק לע תודדומתהב תונוש תורבח ןהל
.ללכב היגולונכטה םודיקו םיידיתעה

,הלש סוסל הרבח לכ המותר :קתרמ הזחמל םידע ונא ,םיפוצכ
וז ,רעפ תחתופ וז ,תלשוכ וז .ץורימב תוחצופ ןהו ןתינ תואה
הניא - ןהמ תחא ףא תרמוא תאז - ןלוכ לבא קבאב תמלענ
תוקסועה תורבחהמ ץוח ,ןלוכ .םויסה וקל עיגהל החילצמ
.בשחמ יקחשמב

ומכ תורבחש רורב ירה ?ונתיאמ הצור אוה המ ?בשחמ יקחשמ
ןהיתורבחו פייקסטנ ,מבי ,לקארוא ,ןאס ,AT&T ,טפוסורקימ
.ץורימה תא תוליבומ

ימ ךא ,היגולונכטה תא תומדקמ ילוא ולאה תורבחה !תועט
והזש בושמ תאזו ,בשחמה יקחשמ םה ךרדה תא ןווכמש
.ריבסנ דימ ?ךבוסמ .הצור אוה המ עדויש ידיחיה טנמגסה

?םש םישוע אל םה המ .AT&T תרושקתה קנע תא המגודל חקינ
םילוקוטורפ ומכ ,הנכות םג לבא ,המיהדמ הרמוח רקיעב
,וקסיס םג םהומכו) םינותנ תרושקתב עדימ תרבעהל םיכבוסמ
- רפיה תויגולונכט תוכזב .(תורחאו 'גדאמ ,סקרווטנ ייב
.תרושקתה יווקב ילטיגיד עדימ לש םי ריבעהל ןתינ תומכחותמ

רופיש איה הזה רידאה יגולונכטה ץמאמה לש האצותה
םימיכ תוליל םידבוע םינואג םיסדנהמ יפלא .לכה הז .תרושקתה
תא תורפשמ לכה ךסבש ,תויטסנטפ תוטיש םיאיצממו
.הרטמ אל ךא ,יעצמא - יתוריבגו יתובר - והזו .תרושקתה
םאה לבא ,םירסמ ריבעהל םנמא ונל תרשפאמ תרושקתה
םיבוט םיעצמאב הזל הז םירסמ ריבעהל איה םייחב ונתילכת
?רתוי

םירסמ תרבעהל ךוותה קר והז ךא ,בושח רבד איה תרושקתה
,ףלא יפ דוע רפשל ןתינ טנרטניאה ךוות תא .ןיינעמ ןכות ילעב
וא) תחתל םיווש הזה ךוותב םירבעומה םינכתהש ןמז לכ ךא
דיתעה לש םינוירוטסיהל היהי השק - (הזה רמאמה םג ,ייק
.דחוימב בושח עוריאכ וזה החיפנה לכ תא גלטקל

תורטמ םיסדנהמל םינמסמ ,תאז תמועל ,בשחמה יקחשמ
ראשו םינותנ תרושקת ילוקוטורפ לע לאוש אל שיא םש .תורורב
ולש ולש רוביגה תא הצורש הרשע שפיטה ןב .םימומעיש
המידק היגולונכטה תא ךשומ םיינשב םוקמב םידמימ השולשב
םינמיהמ תרושקת יצורע הצורש ,ולש אבא רשאמ רתוי הברה
"סנרפנוק ואדיו" ומכ ןומומעישל וא) תוינמה בצמ תקידבל רתוי
לש םלועל סנכיהל םג הצור הזה דליה .(טנרטניאה תועצמאב
םקוינ קוידו םוד תוצלפמ דגנ םחליהלו תילאוטריו תואיצמ
וקפסי לבא ועיזי םיסדנהמה ,יל ונימאתו - רדחב ולצא ןה וליאכ
.וזה הרוחסה תא

היגולונכטה ,הבר הדימב .תרחא ךרדב םג תאז תוארל ןתינ
המ .המצע תא המישגמה האובנ איה וניניע דגנל הווהתמה
,ונלוכ לש ירוחאה חומל לחליח ינוידבה עדמה יטרסב ונל וארהש
תא ונינזואב חסנל שקעתמ תיגולונכט הרבח אישנ רשאכו
תונורכז םתוא תא רדשל ליחתמ ולש הרכהה תת - ולש "ןוזחה"
תילוק הלעפה ,םירבדמו םיבשוח םיבשחמ ,ןופואדיו :םייומס
.'וכו תיתימא

ונא ,ונלש םייתימאה םיכרצל םיבושק תויהל םיסנמ ונא רשאכ
אצמיי דימת .המידק היגולונכטה תלגע תא םימדקמ תמאב
חותיפב ףסכ עיקשהל תוינמה ילעבל עיציש םטמוטמה סדנהמה
תא ומצעל רוחבל תיבב הפוצל רשפאתש ,תמכחותמ הרמוח
המלצמ תיווז וזיאב - ונייהד .לסרודכ קחשמ תוארל ךרדה
םדא תונש יפלא עיקשהל ךירצ וזכ היח חתפל ידכ .שמתשהל
עשעתשהל תורשפא ןכרצל תתל תנמ לע קר ,(ןבומכ תורבטצמ)
היזיוולטה יאמב ירה .חפל היגולונכטה תא קורזלו תוקד המכ
.ליה טנרג לש קנאדה תא תוארהל תיווז וזיאמ בוט רתוי עדוי
לפטה יגולונכטה ץמאמה תא תושעל תורבחל עירפמ אל הז לבא
.הזה

הפוצהש םיניבמ ונא ,תיקחשמה תיווזהמ םיבשוח ונא רשאכ
תאז .שרגמב בשוי אוה וליאכ קחשמה תא תוארל הצור תיבב
רשאכ לבא .ןולסה ךותל העונתב המרגולוה ול ריבעהל - תרמוא
תוחנה םיחינמו םיסוסה ינפל הלגעה תא םימתור םיסדנהמה
הב ,העובק היווהל םינודינ ונא ,תואיצמב הזיחא ןהל ןיאש
שיאש ,םיהדמ יגולונכט חותיפ לע תושדח רקוב לכב ונל םירדשמ
.וב היהת תלעות המ תמאב ןיבמ וניא
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]