אין לו מה להפסיד
ינש קלח

(הבתכה לש ןושארה קלחל)

טנרטניאל םירבוע

החלצה התיה אל ,ףנעב םיננרמ ,IOL לש הרוגסה תשרה
וליחתה תורוגסה תותשרהשכ לועפל וליחתה םה .תירטסיה
שמתשמהש עגרב תלפונ ,תיטיא תשרה .ב"הראב הבוג דבאל
קשמממ תלבוסו ,ןייל ןוא אצמנ םישימחו םייתאמה
תונויסנ לע םירפסמ הרבחה ךותב תולוק .ןשוימ שמתשמ
אלמה רבעמה תא ורשפאיש םיינכט תונורתפ אוצמל
ןיא דוע לכ" :גייסמ רבנע .הרוגסה תשרה לש טנרטניאל
,לשמל .בוול הליהקה תא ריבעהל רשפא יא ,ינכט ןורתיפ
:IOL ל"כנמ ,ביני ליא ."לבסנ יתלב רבד הז בווב ספורגזוינ
.הרוגס תכרעמב רתוי בוט עוציבל םינתינש םירבד שי"
שי הרוגס תכרעמב .תירבעב ינורטקלא ראוד ,םימורופ
תורמל ."סנכנ המ טילחהלו עדימה תא ךורעל תורשפא
,םויכש הדומ ביני ,הרוגסה תשרה לע הרימש לע תוזרכהה
תשרה אלו טנרטניאה ןוויכב תמרזומ העקשהה בור
.הרוגסה

לוגו IOL
שטנית .IOL תשר

הרוגס תשרב ןווקמה םוידמה תא וקדב IOL-בש ןמזב
,תשרל ולוכ ןותיעה תא "סבולג" הלעה ,דבלב םייונמל
םג .ןיינועמש ימ לכל דואמ רהמו םייונמל קר הליחתב
- "ץראה" לש תוסחייתהה תצובק תא םיווהמש םינותיע
תודבוכמה םע ולא - "סמייט קרוי-וינ" ,"טסופ ןוטגנישוו"
יאשונ םיעצבמב אלו תקדקודמ תיאנותיע הדובעב תשכרנש
.תורחא וא הלאכ תויצאירווב תשרל ולע ,םיסרפ

.ץופקלו ,ריווא תחקל ךירצש הענכתשה "ץראה" תרמצ
ףדמ .תשרל םינכת סינכהל ליחתה ,טאל טאל ,"ץראה"
רתאה תא לידגהל IOL הליחתה ,ענכשמ אלו ינוקל םוסרפ
רפסמ ."ריעה רבכע"מ םיקלחו תוצלמה םג וב לולכלו
רתא וחתפו שקבתמה דעצה תא ושע גניקטנש רחאל תועובש
ולוכ רוטה עיפוהל ליחתה ,טנרטניא ןטפקל ימשר יתלב
תכרעמב קר ויה הלחתהבש ,תושדחה יקזבמ .IOL לש רתאב
:ביני .הממיה ךרואל םינכדעתמו תשרל םירבוע ,הרוגסה
ךירצ .רשפאה לככ הידמה תא לצנל וניסינ תושדח יקזבמב"
םינכדועמ ונלש םיקזבמה .ריינ לע ןותיע רשאמ רתוי תושעל
."םתוא ארוק התאש עגרל

אל התיה טנרטניאל ימויה ןותיעה לכ תא תולעהל הטלחהה
ופידעיש ,םייונמ דיספהל וששח תכרעמב םיריכב .הלק
ומצע ןקוש סומע .בשחמה ךסמ לע ןותיעה תא אורקל
םא" :םיגאדומל רמאו ,האלה זוזל םיבייחש ענכתשה
ןמיס ,תשרב אורקל ליבשב ריינ לע יונמ ולטבי םישנא
תושעל ךיא דמלא ינא ךכ רחא .ןוכנה םוידמב ינאו יתקדצש
."ףסכה תא הזמ

רתוי םיאתי םיקסויקב םינוק וא םייונמ דוביאמ ששחה
ץראה יקלח לכל עיגמ אל "ץראה" :םירחאה םינומויל
רכמנ אלו טעמכ ,(לשמל ,לאומש תעבגב יונמ תושעל וסנת)
ימ .רקובב ששב וייונימ לש ראודה תביתב תחונו םיקסויקב
םייוכיסה םיטעמ ,ןושארה הפקה םע ותוא ארק אלש
טנרטניאה תרודהמב ארוק לכ .ךכ רחא ותוא שפחיש
לש תוינכטה תולקתב יולת ,רקובב 11-ל 9 ןיב תשרל הלועה)
והשמ אוה שדח ארוקו .שדח ארוק אוה (םדוקה הלילה
.ןמז הברה םירכוז אל ןקוש תצובקבש

ןיבמ רתויב םיאתמה ןותיעה אוה ,עיתפמב יד ,"ץראה"ו
ול שיש ןוכנ .תשרה טמרופל םילארשיה םייללכה םינומויה
,עבצ יספדומ םידומעב םג ןבל רוחש הארמ ,ינרמש בוציע
רבודמשכ םג יביטקיבוא חווידו תוכורא תורתוכ םע
תסריגב ולש הנבמה ,לבא .קוסמב וקסרתהש םילייחב
לע ותוא אורקל לק רתוי הברהש ,חונ אל ךכ לכ תספדומה
.3'ג חסונב םידומעה רורפס םע ריינה ינידס לע רשאמ ךסמה

החפשמב ומכ

"ץראה" תכרעמ ישנאו IOL ישנאמ בכרומה דחוימ תווצ
IOL -ב םידבוע .םיטיב תסריגל רבעמה תא ןיכהל ידכ םקוה
תוטלחה יבגל חוכ יקבאמו המיענ אל הריווא לע םירפסמ
ןרע ,"ץראה" ןותיע לש ישארה בצעמה" :תויבוציע
תויבוציע תוסיפתל ןייל ןואה ישנא תא ףפוכ ,יקסבוקלוו
םוחתב םיקסעתמש םישנא" :IOL-ב רחא דבוע ."תונשוימ
ןפואב .םיריעצ תיסחי םישנא ,יעבט ןפואב ,םה ןייל ןואה
וטואה לש תוחתפמה תא תתל ךירצשכ ,החפשמב ומכ ,יעבט
לש השוחת שי 'ץראה' ישנאל .קלח רבוע אל הז ,ריעצל
."ןותיעה לש תילאוזיווה הפשה לע תולעב

ישנא םה טילחמש ימש שארמ רורב היהש רמוא רבנע
התואב םרת ,תשרה לש לעה בצעמכ ,יקסבוקלוו" :ןותיעה
ןאכ' ןומוקמל םיקנשכ םג .תשרב םירחא םינותיעל הדימ
םיבצעמה םע תפתושמ הדובע היהת וז ,רתאה תא 'םורד
רתיו "םורד ןאכ" יבצעמ לומש חינהל רתומ ."םהלש
תוחפ היהי IOL יבצעמ לש הרדישה דומע ,םינומוקמה
.שימג

היהי המ

םיניתממו רדגה לע םיבשוי ,רומאכ ,"בירעמ"ו "תועידי"
.טנרטניא ,הזה רבדב ףסכ תצק תויהל ליחתי יתמ תוארל
יאמצע ימוי ןותיע קיפהלו תוסנל דמוע לודג ילארשי רתא
יאנפב רקיעב ,הארנכ ,קוסעיש ,טנרטניאב קר רואל אצייש
לש טנרטניאה תרודהמ ,IOL-ב םירפסמ ,םייתניב .רודיבבו
םיקלחה תורמל תאז .םישדח םיארוק תכשומ "ץראה"
,לאמש דצמ תירבעב טווינ ירותפכ :הבוציעב םייתייעבה
ףד תזיחאב םיפדפדמ אל טנרטניאב) ןותיעב דצ רוט ומכ
קניל תווהמ ןניאש - יתחת וקב תושגדומה םילימו ,(לאמשמ
תא ןיבהל םיכירצ החפשמב םינקזה ילואש ךכ לע םיזמרמ -
םינכתלו ,דבוע הז םייתניב לבא .םישדחה הגיהנה יקוח
."ץראה" ןותיע לש תחכומה תוכיאה תא שי םמצע

עופר נמרודי
הנתמהב .ידורמנ בקעי

יפוג ,יתוכיאו שדח והשמ התשע ןקוש תצובקש םעפ לכב
לישבי ןויסינהמש דע תונלבסב וניתמה םילודגה תרושקתה
םיבר םירקמב .המינפ וענו ,ותוא רוכמל רשפאש והשמ
וחילצה אל םקלח לעש) םירגובמ בכרומ יתכרעמה תווצהשכ
םיאנותיעה םע היה ךכ .ןקוש תשר לש (רומשל ןקוש תשרב
,"תושדח" לש תויתכרעמהו תויבוציעה תויצפסנוקהמ קלחו
ךכ .רגסנ ןותיעהש ינפל דוע םילודגה םינותיעל ובאשנש
תועידי"ל רבע ,"תושדח" לש תכרעמה זכרשכ ,םינומוקמב
תומוקמב תחצנמ םויכש ,םינומוקמ תשר םיקהו "תונורחא
םינותיעה ינש תרמצב ולכתסת .ןקוש תשר תא םיבר
לצא םייפנכ ולביקש םיבתכו םיכרוע םש שי :םילודגה
.ןקוש

תויהל לוכי ?תרחא דובעי הז שדחה םוידמבש הביס שי
הירוטסיההמ ענמי ובש םינכתה לש הנושה הכירצה יפואש
םה ,IOL-ב םידבועמ יתנבהש המכ דע .המצע לע רוזחל
ליבשה תא ךופהל ךרדה תא והזיש עגרבש ךכל םיעדומ
תרושקתה יפוג ינש וסנכיי ,ףסכו עדימ תדרטסוטואל ירפכה
ששחה םצעש םיווקמ םהמ קלח .קחשמל לארשיב םילודגה
אל .םתקסעה יאנת תא רפשי הירוטסיהה לע הרזח ינפמ
םירצויה תוכז הרומש ,הדגאה תרפסמ ,ןקוש תשרל .חוטב
המ" :םישדח םיבתכל תרמאנש תדסחתמה העיבקה לע
בתוכ התאש דובכה וא ,לבקתש טעומה ףסכה ,בושח רתוי
"?ונלצא

(הבתכה לש ןושארה קלחל)Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]