אין לו מה להפסיד
וידרה ,היזיוולטהש ןיבהש ירחא ,הרירב רסוחב
.טנרטניאל ןקוש סומע סנכנ ,םיסופת רבכ םילבכהו
אוה םא .דצב תונלבסב םיכחמ "בירעמ"ו "תועידי"
םימל וצפקי םה ,עבטי אל


ןושמש ידג

איה טנרטניאב "ץראה" לש תנווקמה הרודהמה לש התעפוה
זאמ תילארשיה הידמל עריאש רתויב בושחה ערואמה ילוא
ןושארה ימויה ירבעה ןותיעה אל הזש ןוכנ .2 ץורע תחיתפ
המרופטלפ רשאמ רתוי איה טנרטניאהש ןוכנו ,טנרטניאב
דחא סנכנ הנושארה םעפב לבא ,םינותיע תקפהל ויד תכסוח
,םהבש ןטקה םנמא ,םילודגה תרושקתה יפוג תשולשמ
.ןווקמה םוידמל אלמ ןפואב

,תיתחפשמה הצובקה ל"ומ ,ןקוש סומעל התיהש אלו
תויונייכז תא הדיספה ףתתשה הב הצובקהש ירחא .הרירב
יצורע השולש ,םילבכל הסנכנ אלו וידרהו ינשה ץורעה
אוה ,העפשהו םיזוחא םהב שי םירחאה םינותיעלש רודיש
ןותיע תא רוגסל ץלאנ אוה .הרובש תקוש ינפב דמע
"תונורחא תועידי"מ לביקש האוולהב עייתסהל ,"תושדח"
םיארוק תדבאמ ולש םינומוקמה תשר תא תוארלו ףוצל ידכ
לש הקלח ללכ אלא ,ולש םינותיעה קר אל .םימסרפמו
תחופ ירודיב / יתרושקתה הכירצה לסב הבותכה תונותיעה
םימיל תיסחי ,םויה תלבקמ איה םוסרפה תגועמו .ךלוהו
קר .םירוריפ קר ,תומוסרפו ינש ץורע ויה אל םהב םיפיה
תונותיע יקסעב קר אל ןמזמ רבכ "בירעמ"ו "תועידי"ש
.היזיוולטבו וידרב ,םילבכב םג אלא ,תספדומ

עמוס שוקן
ןווקמ .ןקוש סומע

תצובקל ,הלש לגדה ןותיע לש תנגפומה תונרמשה תורמל
.תיתרושקת תונשדח טעמ אל לש הירוטסיה שי "ץראה"
התנפ ,המוסח ךלמה ךרדש ררבתהשכו .לשמל ,םינומוקמה
ליבשהש תויהל לוכי .תוידדצה םיכרדל ץמואב ןקוש תצובק
,תילולסמ בר עדימ תדרטסוטואל תמאב ךופהי הזה ידדצה
תשפחמש תירפכ ךרדב םמצע תא ואצמי םהש תויהל לוכיו
יכה הזו ,םייתניב לבא .הדרטסוטואל ףלחמה תא אוושל
.ןייל ןוא הסיט תועש תרבוצ ןקוש תצובק ,בושח

אל הז .םייתניב ,םהלש השינב תיתועמשמ תורחת אללו
םידומעה תונומת םע קר םיקסעתמ "בירעמ"ו "תועידי"ש
תבטרנש תלייא םשב תלייח אהת םלועל םהבש ,םירוחאה
םירודמל םיבר םי'צניא םישידקמ םינורהצה ינש .תלייטב
רבכ תומיאתמה טנרטניאה תובותכ ,תשרה אשונב םיפסומו
תעצבתמ שדחה םוידמה לש הקידבו הטמ תדובעו ושכרנ
ינשמ דחא תא וענכיש רבכ תועידיב .תעה לכ םהב
קר .ינשה לע םידבוע וישכע ,סנכיהל ךירצש םירוטקרידה
:ושחנת) םדוסיב םיינרמש םיפוג םה "בירעמ"ו "תועידי"ש
םייתנשבש ,(?"םימי 7" ףסומ לש וגולה םייק םינש המכ
,טפשמה יתבב הז לש ומד תא הז םיזיקמ תונורחאה
ינשהש הכחמ םהמ דחא לכ .רתסה תונזאה תשרפ תובקעב
ןולח שי ןקושל .םיכחמ םה זא דע .תשרל סנכייו ץמצמי
.ןטק .תויונמדזה

תילאוטריו הליהק

הלחה ,ןקוש לש םייונמל הרוגסה תנווקמה תשרה ,IOL
לע שגד הב םשוה הליחתכלמ .יצחו הנשכ ינפל הצרהב
רידגמ ,IOL ךרוע ,רבנע ינוד) תילאוטריו הליהק לש הריצי
םתואב ךרעב .("שדוק תדובע" הליהקה לע הרימשה תא
ילש שוחינהש) טנרטניא ןטפק לש ורודמ עיפוהל לחה םימי
הנושארה םעפב ילואש ,(םכלש ומכ בוט ותוהז יבגל
טנרטניאל תיתכרעמ תוסחייתה גיצה תירבעה תונותיעב
םיבשחמל קר אלו ,םדא ינבב לכ םדוק עגונש והשמ לאכ
דעיה להק ברקב אשונל תועדומה תרבגה לע רבדל אלש)
.(ילאיצנטופה

קיפסמ רבכ וזה האשילקה לע ורזחו ,תשרה לש היסולכואה
ןקוש תשר .תורדשמ 'ץיבוקרב הדועסמ אל איה ,םימעפ
שי הרוגסה תכרעמב" .רתוי ןינא להקל המצע הנוויכ דימת
.רבנע רמוא ,"תובוט תויסולכוא םיכשומש עדימ ירגאמ
הרוק זא לבא ,םללגב ונילא םיעיגמ םישנא םימעפ הברה"
םירבדלו םימורופלו טא'צל םיכלוה םצעב םה - והשמ
רבחתה אל אוה רמולכ - 'רדסב' שיגרמ םדאה .םירחא
אל םהש םישנא םה ונילא םיאבש םישנאה .םוקמ םתסל
ומכ ןותיע םיכירעמו םיארוקשו ,םייניב תביטחב קר
רתוי םירבד םיבתכנ ילצא םימייקה םימורופב .'ץראה'
."םייתוכיא

הרדגההמ בלענ אל ינא ישיא ןפואב" ?םיטסיטילא םתא
הצור יתייה אל ,ומצע תא קוושמש ףוג הזש ןוויכמ .וזה
ליפורפ ונל שיש רמול לוכי ינא .ויבגל וזה הלימב שמתשהל
."םה קר אל לבא - ונילא עיגי רבכ טסיטילאש ימ .יתוכיא


הבתכה ךשמהIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]