דברים טובים

האנקמ .ץצופתמ חמה

איצומו וינכתמ קלח שדחמ זרוא Wired ןיזגמה
ינומיר" ,םהמ דחא .םירפס המכב רואל םתוא
תויפרגה החיתפה תורהצה לכ זוכיר אוה ,"לכש
תונושארה ויתונש שולשב ןיזגמב ועיפוהש


קניל בקעי

"Mind Grenades : Manifestos from the Future"
Published by HardWired, $32.95

רימוני שכל

םיבשחנ םה אליממ םא .תיקוויש ןוכנ בשח דריווב והשימ
םאו ,ילטיגידה םלועה לש (ןוטיהלה :םירמוא שיו) ך"נתכ
אל המל ,תקרפתמ םימוטאמ היושעש הטנלפה אליממ
םירמוחה תא שדחמ קוושלו ימלועה רוזחמל םורתל
?ןיזגמבש


59K - האלמה הנומתה

ובו ,HardWired ,חתפנ שדח רואל האצוה תיב .ושעו ורמא
ובכרוה םלוכ טעמכש םירתוכ המכ םויה דע ומסרפתה
לש תיבה רתא .םינשה ךרואל ןיזגמב רבכ וספדוהש םינכתמ
ךכל תשקבתמה תולצנתהה תא ,ןבומכ ,ללוכ האצוהה
.םיתמ םיצעו ויד לש לפאה רמוחהמ םייושע וללה םירפסהש
ינכת תרבעהל רתויב בוטה םוידמה םה םירפס" ?ץוריתה
.בוט ונ ."הבשחמ


64K - האלמה הנומתה

הפקה רפסב םילעלעמשכ טעמ תדרוי תמאב תויניצהש קר
ספדומ .הזה דפקומה (דריוו תרדגהכ ,"ןיאפק ריתע")
םינוש ויד יגוס 25 םע ,םיעבצ הנומש לש הדרפהב רופגניסב
אוה הזה רפסה ,ןמזה לכ תומכסומ רובשל הסנמש בוציעו
תזחואש האנקה לע רבדל אלש ,תשגרמ טלחהב היווח
.וב קיזחמש יפרג בצעמ לכ טעמכב


23K - האלמה הנומתה

,דריוו לש ןויליג לכ חיתפב לחה ורצונ לכשה ינומיר
,ךרועה ,וטזור סיאול ידיב ,ןושארה ןויליגהמ
םיטוטיצ וחקל םה .ריכבה בצעמה ,טקנארלפ ןו'גו
םסרפתהש הממ ,םתרדגהכ ,"םיררועמ"
םינושארה םידומעב שדחמ םתוא וסרפו ןויליג ותואב
תוברת ןעמל תילאוזיו ברק תקעז" רוציל םיסנמ םהשכ
."השדח תילאבולג


46K - האלמה הנומתה

הדבוע תוכזב ולו .חילצה הזש הארנכ ,דריוו לש הרקמב
תוברת ןיב תמאב רבחל וחילצהש םינושארה ויה םהש
איה םהילא םיבשחמה ישנאלו םיבשחמל קנאפרבייסה
הפוצמכ .(תרחא םעפל ןיינע תמאב הז לבא) תסחייתמ
לוק יכה רבדל תבשחוממה תוברתה תא ךפהש ןיזגמהמ
ילטיגיד םש ישנא רפסמ תירוחאה הכירכה תחטוש ,חטשב
דיויד ,הטנופורגנ סלוקינ :רפסה תויוכיאמ םיגגומתמש
.ןוסרדנא ירול ,ןריב28K - האלמה הנומתה

םוידמה ,ונרעצל .רפסהמ אמגודל םידומע המכ ןאכ שי
ןתינ .קינעמ ריינהש דסחה תא םהל השוע וניא בשחוממה
ןיא) רתאב ינורטקלא ראוד תועצמאב רפסה תא שוכרל
ב"הרא יבשותל םיאתמ אוהו רחאמ ספוטה תא אלמל םעט
.(דבלבIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]