עמוד האש

גניקטנו ,םימעפל ,הבוט הלימ רמול ךירצ
,ןורחאה שדוחב יתועמשמ רופיש הארה טלחהב
ךיבמה החיתפה דומע היהש המ לש וקוליס םע
תא םירכוז .ןוכיתה חרזמה לש םירברסב רתויב
,דחמ :םירתוסה םייוטיבה םע ?הזה דומעה
,יטסיאו'צאמה "ילארשיה םירתאה רתא"
השעת השקבב" תרתוכב תוספרתהה ךדיאמו
?"ונלש רתאה לע קראמקוב

תללוס םע ,יניזגמ הארמ םש שי וישכע זא
םינכת המכל ךתוא תחלושש תידיצ םיקניל
,רתאב ךיגיגה תא םסרפל ךתוא הנימזמו םישדח
ומכ ,HTML לש םייסיסב םיקירט ינימ לכ תרזעב
בהבהל "בהבהמ ךמש תא הארת" םילימל םורגל
.(הנווכה המל םיניבמ םתא םא)

רתויב ילטסירקה רבסהה אב ךכ רחא דיימ
,תואריהל בווב הביתכ הכירצ ךיאל רשאב
םייתאממ רתוי אל :גניקטנ ןוזח יפ לע תוחפל
.טסקטב םיבלושמ םיקניל רתויש המכו - םילימ
,םיבר םירקבמ הל שיש ,וזה הסיפתהש תורמל
קודבל הווש היה ,גניקטנל אקווד תידוחיי הניא
עבקש םיללכה תא שמממ הלוגה ךלמה ךיא
.ומצעל

,עטקב םיקניל הברה רזפל טושפ שממ הז
ינש ,לשמל ,בותכל אוה ךירצש המ לכ .רבתסמ
םימעפ שולש םכותב םיללוכה םירצק םיטפשמ
,םימעפה שולש לכב ."ררולפסקא" הלימה תא
ליבוהש קנילכ הנמוס "ררולפסקא" הלימה
אל םתא םא ,קנילה הנה .שממ םוקמ ותואל
גניקטנש הרקמל ,ךסמה םוליצ הנהו ,םינימאמ
:דומעה תא ונשי

נטלינק
ילארשיה רתאה אוה הלאוו .תילולשב הלהצ
.הלאי ,ידוראפ רתא וילע הנבייש הכזש ןושארה
.הלאוו

יאללה הביתה
.NetLink :וארקי גניקטנ לע ידוראפה רתאל
.קדצבו ,תירטסיה החלצה וניה םיפוצרחה רתא
האלפומה טנרטניאה תדובע ללגב ךכ לכ אל
םלוכש םירוביגהו םינכתה ללגב ומכ ,העקשוהש
(ן'זיווטנ ,גניקטנ) ומצע רתאה ינוב .םיבהוא
םע םיעגמ םהלש רתאל םי'צלגתמה בורש וחכש
.הסומע תשרה ןהב תועשבו תיסחי יטיא םדומ
שי ,הפי'ג תיפוצרחה הקו'גל 'זאמוהכ הארנכ
97 לדוגב היצמינא ףי'ג החיתפה ףדב
יונמל הדרוה ןמז ןומה :החידב אל .טייבוליק
המו .1.44 םדומ םע סמועה תועשב רבוחמש
הנכות םע הפי'ג-ףי'גה לש הקידב :זיגרמ רתויש
ב ולדוג תא םצמצל היה ןתינש התארה המיאתמ
.רבד והארמב הנתשיש ילב 50%
דוע שי ,ונצרא תא ףיצמש םילגדה ןיינעמ ץוח
תובככמש קלע תוילארשי תוברת תונוקיא
,לארשי מביו זופת לש ,םייוסמ הרקמב .םירתאב
:םתדילב ודרפוה םיינשהש הארנ

תפוזים שהופרדו בלידתם
.סרבס :אבה יבוציעה דנרטה
לכ הנתשמו לדג אוהש זופת לש ותוכזל רמאי
תללוכ ולש השדחה הנוילעה טווינה תרוש .ןמזה
הניחבמ .תירבעב הספדה לע רבסהל קניל
:ןיטולחל יפוסוליפ אוה הזה קנילה ,תמייוסמ
סיפדהל ךרדה לע אל ,רצק רבסהל ליבומ אוה
.תינונס ,רחא רתא לש רבסהה לע אלא תירבע
םג הליעפמ זופת תא תעצבמש הרבחה ,בנשא
תודיסח םהניבו ,םינוש תודהיו הרות ירתא
חטב הידוראפ םהילע ושעישכ זא ,בוט .בלסרב
t.ta.tap.tapu.tapuz.co.il רתאל וארקי
השימח רוטינומל ונתנ םהש ירחא דוע הזו
.תיעובש הצלמהו םיזופת
וגולו ינרסומ רתא שי םימסב המחלמל תושרל
.לטניא לש הז תא אילפהל ריכזמה

AntiDrugs Inside
הניא קמה לש הלעפהה תכרעמ ?הרק המ
תא ריבסמ הז ילוא ?םימסב המחלמל המיאתמ
:ךויחה

חיוך מאק
תחישב ול היהש פירט לע רפיס יאנב דוהאו
.IOL -ב הדיעו

םדוקה בוציעה .תוכרב . ן'זיווטנ ל שדח בוציע
הארנ הז" :םיאקיפרג לצא ןושל עבטמל ךפה רבכ
והשימ םא הארנ היה ן'זיווטנ לש רתאהש ומכ
.ותוא בציע והשימ וישכע זא ."ותוא בצעמ היה


,Internet Business Marketing ,תילארשי הרבח
וילע הצירמו yahoo.co.il קנילה תא המשר
םא ,בוט .םילודג םה המל רבסה ףד םייתניב
לזמ .רומוה שוח םהל שי ,רבסהה תא טטצל
.סופת רבכ ibm.co.ilש

.netscape.co.il תא סופתל בשוחש ימל הז
.םשרנ רבכ םשה .ול דובא
,עמשי דחא ףאש ילב .יפוי ?הפ דוע םתא ,הלאוו
אל .הנטק הלשאפ םכל התרקש ועדתש יאדכ
טנרטניאה תרש לע םיטרפ שפחיש ימ .םיענ
תלועפ תועצמאב חיננ ,טפוסורקימ לש שדחה
:האבה הרדגהה לא עיגי ,וזה שופיחה

שרת הרשת של מיקרוסופט לחלונות אנ.טי, עלק

שמתשמש המקהב רתאל ?קנילה ליבומ ןאל
לדחמ תרירב וכותב ללוכה ,טפוסורקימ תרשב
ימ לש םיהזמ ךיא זא ,ונ ."תרשה רתא" לש
המ לע םילכתסמ ,ןושאר בלשב ?תמאב רתאה
.פייקסטנב הלעמל ןטקה ןולחב בותכש
.רפס ,רפס ?בקעיל רפסל והשמ ךל שיIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]