הרשת תעבור לדום

ונלגד .קדצב הארנכ ,ונילע םירמוא ,הזכ םע דוע ןיא
םג אלא ,רפסה יתבו תודסומה לכב קר אל ףנומ ימואלה
תויטוירטפה .םילארשי ידיב ורצונש םיבר םירתאב
גאבה לש ןורחאה וטלפמכ
היכון להנפת הדגל

ןימא ודיע


לצרה באז ןימינב בתכ ,"לקמ לע טוטרמס אלא וניא לגדה"
.ימואל לגדל לצרה לש ותשירדל ןורבה געל רשאכ ,שריה ןורבל
,לגדה :טפשמה לש אפיסה םושמ ,תובר טטוצו חצנוה בתכמה
ותובישח ךא ,"לקמ לע טוטרמס" אלא וניא ןכא ,הזוחה בתכ
."םילודג םירפסמב תומל" םישנא ומיכסי ורובעב קרש ךכב

ןיתמהל םינכומ םג םה ונימיב :ונוזחל רבעמו לעמ קדצ לצרה
לע טופשל םא ,תוינש לש לטובמ אל רפסמ לגדה לש ותניעטל
םא יל וחליס .רתאו רתא לכב לגדה לש תיביסאמה ותוחכונ יפ
ומכ טעמכ ,יתוא ןבצעמ תצק ןיינעה תואמ שמחה לגדה ירחא
.ןנער jpg לכ תחת עיפומש פושוטופ לש השדעה ץונצנ טקפא
,רדנורמ םיתיעל ,םלוצמ םיתיעל ,ריוצמ לגדה םיתיעל
םידמימל ןמאה רבכעב םצעומ אוה זאו ,דחיב םלוכ םיתיעלו
אלש תסנכה רתא בצעמ השע ,לשמל ,ךכ :םייחהמ םילודג
לגד ןינבה שארב הל ףיסוהו תמלוצמ םילגד תרדיסב קפתסה
םיינרדומה הנומתה דוביע יאלפ ודעונ ךכל םאה .ילאוטריו
ןוויכמ העיגמ היופצ יתלב המכסה יכ ,ןכש רבתסמ ?רתויב
ונתנידמ תא גציימ םש :סקיפרג ןוקיליס תרבח לש רתאה
,םידמימ בר לגד דצל (?םיריית ,ונחנא המ ?למג) למג דובכב
.עמשמ יתרת

לכש הארנו ,תומכה תלאשל עיגנ דימ ,םידמימב ןניקסע םאו
,חלסנ ילוא תסנכה שארבש לגד-רפיהה :םילגד םילגד תשרה
ףנפנתמה םילגדה םיב םלענ היה ליגר לגד ,לכה ירחאש םושמ
לחה :לגדה תא הוואגב הפינמ תסנכה קר אל יכ .תשרב
לגדהמ ץוח רבד הליכמ הניא םצעבש הלילצ יזכרמ תמישרמ
ןמסל תנמ לע לגדב ףנפנמה הביבח תעבג ץוביק ךרד ,השארבש
.המוק יפוקז שופיח יעונמב הלכו ,"פייקסטנ" תא דירוהל שיש
למסהו ,דוד ןגמב םיירבעה םירתאה תא ןמסמ "הלאוו"
לש ולמס וליאו - דוד ןגמ אוה ףא "שדח" םלצא למסמה
?רומח ילואו) סוס אלא וניא קיתווה "םלש טעמכה ךירדמה"
ילוא .לגדה תא ויפב זחואה (ימואל עמקכ רומח תויהל לוכי אל ,אל
,םדוקה רוטינומב ונדמלש יפכש) למג לע רשפתהל בטומ תמאב
.(הילצרהב ץופנ הרובחת ילככ שמשמ

מסך פתיחה - סיליקון גרפיקס

.רקיעו ללכ םייח לעב ןיא "רנאברפייה לארשי" םוסרפה תשרב
למסמ קלחכ ותוא וצמיאו םיכוותמ אלל לגדל רשי ושגינ םש
דחא לכ לע םש לפכושמ ילאוטריו טוטרמס ותוא .תשרה
תשרה יבחרב הידי לע םיקפנומה םירנאבה ףלא תואמ עבראמ
.שדוח ידמ

קר אל הבש ,ץיווש לשמל - דואמ בשחנ לגדה ןהב תונידמ שי
ךפה ףא אלא תוחדינ תויררה תותקב לע ןואגב ףנומ אוהש
ןהב תונידמ שי .הב דסונש תואירבה ןוגרא למסל (ביטגנב)
םישובל תכלל רתומ הב ,ב"הרא לשמל - תוחפ בשחנ לגדה
ןגועמה רובידה שפוח תוכזב ןבשיה לע וא הזחה לע לגדב
ןורחאה יאקירמאה לגדה ?ב"הראב לגדב ףנפנמ ימ זא .הקוחב
לבא ,ימשר רתא ומכ הארנש רתאב אשינ ,ףנפנתמ יתיארש
לש תוזיוה תלרגהל המשרה יתוריש רכומ אוה .אל אוה
,ה'רבח עגר .יוכיס םש שי םילארשיל םג ,ןכ .ב"הרא תלשממ
!הלאה םילגדה לכ םע דבל יתוא םתראשה המIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]