צוות החרצופים משתתף באבל המשפחות.םכסומ לבא לאוטיר החתיפ תילארשיה תרושקתה
היזיוולטב חומ ישביימ םיאקיטילופ ,וידרב םיגונ םיריש
םיצוציפו םיקוסמ לש יפרג וגול םע תונומת ינידסו
אצמנ וב םגו ,הלשמ לבא לאוטיר תשרל םג .םינותיעב
םעט בוטב אקווד וניאש יטנתוא יוטיב םיתיעל


ןומיר ליג


םכתוא ףתשל בייח ינא לבא ,האוושהה לע החילס
תועדומה תפיגמ לומ לא ילש הנושארה היצאיצוסאב
ימ םגש לילעב הארנשכ ,םיילארשיה םירתאב תורוחשה
:בייח אוהש שיגרה ורתא תא ריחשהל הצר שממ אלש

.לבאב ךניא םא ןאכ שקה

םיימואלה תונוסאה תרושב ןוסא דוע ,םיקוסמה ליל
םרוג בוש הוויה ,תונורחאה םינשב ונתוא םידקופה
ומכ ,םג שמיש - רעצה הברמלו ,םעה תא דחאמה יתמוארט
תאלעהל וב דומעל ןתינ אלש יותיפ ,םימדוק תונוסאב
.םיילארשיה לגדה ירתא רובע גניטיירה

ןמז ,הנשכ ינפל ןיברל ןורכיז רתאכ ,רוכזכ ,וליחתה גניקטנ
ינפל תשרל ולע םהו ,ברעה תישארב .טנרטניא יגשומב חצנ
ה'רבחה ורמש ,םיעגפנה לש קייודמה םרפסמ עדונש
,בוצע רוחשב ,תיתושדח לייטס העידי :קופיא לע גניקטנמ
.תושדח ירתאל הנפמו עוראה לע תוינוקלב תרפסמה

תונפל םייתשל תוצח ןיב אוהש יתמ רמולכ ,רתוי רחואמ
,ן'זיוטנ ףותישב ,וניכהו שארה תא גניקטנב וספת ,רקוב
יחרפ לש טרא-פילק - םיעדוי םה קרש ומכ םימוחנת ךסמ
.יניצרו ןבל בותיכ םע ,רוחש עקר לע םדמ םימודא דרו
,הארמש ןיטולחל םותס טפשמו ,ימואל לבא ,תופתתשה
לע ,םהלש תנמושמה תונעוצקמב תוקירח לע דבלמ ,ילוא
לע החותפ ףסונב" :גניטיירה לא ךרדב ףרטומ ןוזפיח
."הידגרטה

בנוסף פתוחה על האירוע

לאש ,ךסמה לע םש והשימ הארנכ טיבה ךכ רחא תועש קר
ירחאו .סנסנונה טפשמ תא קחמו "?לזאזעל המ" :ומצע תא
,םותס אל - רחא טפשמ םע ונראשנ רזומה טפשמה קחמנש
הימוחנת תא העיבמ טנרטניאה תליהק" .םמוקמ לבא
ימ לבא ,רדסב ?םעה דוחיא .קניל םע ,"תולוכשה תוחפשמל
הליהקה ,בגא ?טנרטניאה תליהק יגציימל םכמש
?תימלועה וא תילארשיה

,רוחש הברה - םייתש ץורע לש וקה לע וכלה גניקטנב םא
לש וקב ורחב הלאווב זא ,לבאב תופתתשה ,תומוסרפ טעמ
,הנומתב אל ,טסקטב תיניינע הינפה - אקווד תיכוניחה
וב" דחוימ םינויד םורופל ןימזמה יטאופ טסקט ובו ךסמל
קנילה לע הציחלש בוצע ."םכבילב רשא לכ תא רמול ולכות
וצלאי םירחאה - הלאוו ייונמ תא קר םורופה לא הליבומ
תמאלו ראוד לבקל ,המשרה ספוט ,וז תונמדזהב ,אלמל
.תויהל ךירצ רדס לבא ,גניטייר ,גניטייר .המסיס

בנוסף פתוחה על האירוע

?הנוכשב םירחאה שופיחה יעונמ םע המ ,הלאוו רבכ םאו
יתושדח רתאל הינפה םע ,וכרדכ ידילוס תשר-יפד
רזומ ןפואב ורחב זופתבו ,ןוסאה לע חוודמה ןא.ןא.יסב
םעה לכ םע דחי" בותיכה םע ליגרה וגולל לבא ספ ףיסוהל
."ןוסאב םיללחה לע לבאב לארשיב

ונימזהלו לבאה להקה לע תורחתהל ,הזה ביבחתה
םה .תילאוטריווה םילשוריב םג םייק ,םירחתמ םימורופל
(!) 13 הבו תונותיעל תינורטקלא העדוה וחלש וליפא
ובתכ םישנאש םימוחנת ירבד לש םימלש םיטוטיצ
םורופ רוציל וחרט אל םהש הארנכ לבא ."לבאה םורופ"ב
עיגה "תוחפשמל םימוחנת חלש" קניל לע ץחלש ימו ,דחוימ
םיבתוכ וא םיחכוותמ וב םוקמה ,יללכה םיחרואה רפסל
.רתאה ילהנמל םיחבש

קזבמ .IOL-ל דימ רובענ ,םימורופ לע םירבדמ רבכ םא
םורופ םייקתה תרחמלו ,עוראה לע רשיב יניינע תושדח
דוגינב ,עקרה .ןקוש תשרב ,םכרדכ םיקפואמ .דחוימ ירבע
לוחכ עבצנ ,םירחא םירתאב טרדנטס הכפהש האשילקל
.אקווד ההכ

יתכלממ ומצעמ קיזחמש רתא ףוס ףוס ?ן'זיווטנב המו
םג ,לארשי םע לכ םע לבאב הליחתה ן'זיוטנ תרבח .תמאב
וירחאלו לבא טסקטו רוחש ךסמ :הקיסאלקב ,תילגנאב
ךסמה רזח ימשרה לבאה רבעש רחא .תושדחל םיקניל
תומוסרפ לעמ ןכושה רוחש לבא רנאב םע - ליגרה ישארה
רתאל ליבוה ,ןבומכ ,קנילה .הזיולו םיפוצרחה רתאל
חינהל ותבוח תא אלימ רבכש ימ םג .גניקטנ םע ףתושמה
ןבא תחנה - האבה םעפב .ןיברל "רנ קילדהל" ירחא) חרפ
,הנוילע תרתוכב הכז ,םיפוצרחב ץיצהל ץפחו (תילאוטריו
םיפוצרחה תווצ" :םיעטקה םע םיקנילה לכ לעמ שממ
הקפהה תווצל ,ןבומכ ,הנווכה ."תוחפשמה לבאב ףתתשמ
.טנרטניאה רתאו תינכותה לש ישונאה

נטוויז'ן ממלכתית

הברמלו ,טנרטניאה הדשב שא ומכ תוטשפתמ תונפוא
לבח ,לבח .לבא לש תונפוא ןה ונלצא בצמה ללגב - בצעה
טנרטניאה ישנא בלב םעופ אל קופיאהו תוירחאה שגרש
אל .םירתאל תוסינכה הנומ םלצא םעופש ומכ ונלש
ידיל אב אוהש לבח לבא - לבאה תושגר תונכב קפס שיש
רופיסה לכ יל .םויסל היצאיצוסא דועו .וזכ הרוצב יוטיב
ףסכ םישועש המשנה תורנ ילכור תא ריכזהל ךישממ הזה
.ימואל לבא לכב בוט


הכרבב ולבקתי אשונב תובוגת


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]