דבר העורך


?רוטינומ לש רעשב עיפומ יביב המל


:םירקי םישלוג

הנידמהש ןמזב לארשי לש הלשממה שאר היהי והינתנ ןימינב
השעת ,עדימה תכפהמ תא םינפת ,תחאו םירשעה האמל סנכית
.יערד טפשמ לש ומויסב הזחת ,ילוא ,ילוא ,ילואו היתונכש םע םולש
םיבשחמ ,םואתפ ,דציכ תיסיסב הנבה טעמ ול היהתש יוצר ,הזככ
.חוכ הזכל וכפה טנרטניאו

טנרטניאב הלילב שולגל בשייש הלשממה שארמ הפצמ אל דחא ףא
שארלש תופצל רשפא לבא .רמה ןולובז םע בשחמ יקחשמ ףילחיו
תויוכרפומ ינימ רוביצב וטלפיי אל תיברעמ הנידמ לש הלשממ
,הריכזמה לומ בשויש הזה רבדה קר אל הז בשחמ .תונטק
לש תוישיאה תא קוחמל םיצורש םיעשר לע טרס אל הז טנרטניאו
.קולוב הרדנס

סובאדב ימלועה הגסיפה שגפמ םייקתה ראורבפ תליחתב :הקינורכ
ויצעויו ,אוהה ,ןכ ,סטייג ליב םע החישל שגפנ והינתנ .ץיוושבש
ינרע ןויד ולהינ .יבו .יבש רבתסמ .תרושקתל הנממ חוויד וריבעה
תירבעה תונותיעה .בשחמל יוצרה רתויב ךומנה ריחמה תייגוסב
אל בשחמ לש וריחמש" סטייגמ שרדו רתיו אל והינתנש החוויד
םג) דלי לכל בשחמ" עצבמ תרגסמב לכה ."רלוד 200 לע הלעי
.זרכוה רבכ וילעש "(יברע

ל"כנמ םע החיש סופתל םג לוכי יביב ,תונמדזה התואב ?אל ,דמחנ
.ותרצותמ הלעפהה תוכרעמ יריחמב ןיינעתהלו סקיטובור .סא.וי
םע החיש סופתל ומכ הז :יומידה תא וניבי םינמאנה ויצעויש ידכ
ןוויכ ,ול רדסל לוכי אוה השדח תיאשמל ריחמ הזיא לע תילע ל"כנמ
,גשומ ול ןיאש אל .תויאשמב תוצפומ הדלוקושה תוסיפחש עודיש
?סדצרמ לש תונכוסל תונפל הזה אשונב ףידע אל לבא

רוכמל שקעתה סטייגש ךכ לע םירבדמ תרושקתב ורסמנש םינותנה
היישעתה :רורב לכה וישכע ."רלוד 500-ב קר" םיבשחמ והינתנל
תא הנקיש ישילשה םלועהמ רייארפ הזיא האצמ ףוס ףוס תימלועה
.NC-ה

תקסועה הידמה .הארנכ ,"דריוו" וא "םייט" ןיזגמ תא ארוק סטייג
ונלצא תרושקת ילכש ומכ ונתוא הארמ הקירמאב םיבשחמב
,ינתאה רולקלופה לבא - היגולונכטה תא םיכירעמ .ודוה תא םיארמ
,"םייט"ב "ןווקמה םלועל אבה ךורב" רעשה תבתכב .עטקה הז
,היזלמב ביהרמ דרשמב ץרמנ להנמ :םלועה לכמ םימוליצ םיאבומ
,סל'גנא סול ןואט ןואד לש םיקחשה ידרוג לש הלעמ יפלכ הארמ
רודכב םינכוסמה תומוקמה דחא עקרק תא וארי אלש ידכ הארנכ
"דריוו"ב .ןופאלפב רבדמ ,םיפוצה רה לע למג םע יאודבו ,ץראה
תוחפשמהמ 42%-ל בורקלש הדבועה תא לעפתמו רצק עטקב ונייצ
ונאש ומכ ונחנא ?יפרגה רוטיעה והמו .בשחמ שי לארשי תנידמב
קלחש ,לתוכה לומ תללפתמה םידרח לש הרובח :הארנכ ,תמאב
יביבל גירבהל הסינ סטייגש אלפ .בשחמ יפוסמב ופלחוה וינבאמ
יבשחמ לע ותיא רבדמ אל הלשממה שארש ןיבהשכ ,תשר בשחמ
?ריכמ אוהש .יס.יפה

תוטודקנאמ תחא דוע ורפיס םייטנוולרה תוליכרה ירוט :האלה
בשחמ שי ,רבעשל עדמה רש ,ןיגב ינבל ."םיבשחמה שיא ןיגב ינב"
םימושיי ליעפהל רשפאמו ןורכיז ב"מ 2 ליכמש הזכ ,Palm-Top
ללכש ,ןובשחמב "ךסמ רמוש" ןיעמ ומצעל ןיכה ןיגב רשה .םיטושפ
?אל ,דומח .ידלאויו לש "תונועה 4" ,רצק ילקיסומ עטק תניגנ

הכישממ ,הלשממה ןחלוש לע בשחמה תא ריאשה אוה דחא םוי
יוא .דובעל ךסמה רמוש ליחתה ,םייתניב .ויניינעל אציו ,הטודקנאה
העדי תרושקתה .ףצפצמ בשחמה ,תרעוב הרייעה ,םידוהי ,רימז ייו
תלשממ ירש וטיבה וכלהמבש רצק אל ןמז קרפ רחאלש רפסל
יש ,מ"הור לש תרושקתה ץעוי תשעתה ,ןוהמיתב הזב הז לארשי
ירוחאמ ,םש .ינשה רדחל שדוק תדרחב ןובשחמה תא חקלו ,קזב
,ןכא .ושפנ תוואכ תונועה 4 תא לוונמה ול ףצפצי ,הרוגסה תלדה
.תמלוה תינויצ הבוגת

,הארנכ ,ןאכ התיהש הארה תיטילופה תוליכרב רופיסה תסירפ ןפוא
לע ,ולש תוימרויה לע השגדה ןיעמ .ןיגב (זא) רשה תא חגנל הנווכ
ןיגב ינב תא ונלאששכ .רזומ ולש בשחמה וליפאש ךכ לע ,תורזומה
םיצעויו הלשממ ירשש הומת הארנ ונל םגש םושמ ,ןיינעה לע
ותוא תובכל רשפאשו ךשונ אלש רבד הז בשחמש םיעדוי אל םיריכב
תחקל ךירצ היה אל קזב ישש ןוכנ" :תינייפוא תשוביב בישה אוה -
."OFF-ה לע ץוחלל היה לוכי אוה .םש ותוא לוענלו בשחמה תא

הנפתמה עדמה רש דיקפתל דחא דמעומ ונשי ?תושעל רשפא המ
רבד עדויש ימכ ומצע רכומש ,(ולא תורוש תביתכ ןמזב רחבנ םרטש)
התא ילוא ,ןתיא יקימ תסנכה רבח .טנרטניאו םיבשחמב םיינש וא
,וזה הנידמה לש בשחמה ילעב םיחרזאה לכל הבוט תושעל ןכומ
אל התא ?םייסיסב םירבסהל תבשיש הזיאל והינתנ רמ תא סופתלו
?וללה םיחווידהמ ךובנ תשגרה

הזאפ הנשמ רוטינומ
לש רברס לע השענש יאמצע טקיורפ תויהל קיספה רוטינומ
תרושקת רוטינומ" תרבח ידיב רוטינומ קפומ םויה .הטיסרבינוא
וקה לע עיפשי אל ירחסמ טמרופל רבעמה ."מ"עב תילטיגיד
םא ראודב ץיצפהלו ריעהל םינמזומ םתאו ,ןיזגמה לש יתכרעמה
ידמ ופלחתיש םירוט ,תובתכ ללוכ שדחה ןויליגה .תרחא םכל המדנ
םיקנילה) הרוכב תעמשהב סופיטבא לש שדח ריש ,עובש
.דועו ,"רוטינומה ךותב שי המ" תונולח טפט ,(הטמל םימיאתמה
.ותוא תושעל ונינהנ דואמ ונחנא .בוש ואובתשו ,ונהתש הווקמ ינא

עדרפצה

וגול יבגל ןולאש ולא םידומעב םסרפתה םינורחאה םייעובשב
תא וליצה" ושרדש ולא ןיב תולוקה תוגלפתה .רוטינומ לש עדרפצה
הדימשהלו התולתל ,הקסרל ,הנגטל ושרדש ולאל "יעדרפצ
םיאור םתאש ומכ .ההז טעמכ התיה (ונלביקש םייטנתוא םירואית)
דע תוחפל ,ונתיא םגו הכועמ םג .םייניב ןורתפ ונאצמ ,ןכותה דומעב
.אבה ןויליגה


ןושמש ידג

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]